V aktuálnom vydaní Daňových a právnych aktualít by sme Vás radi informovali o nasledovných témach:

Čo prináša novela zákona o DPH?

Národná rada SR schválila novelu zákona o DPH. Novela zavádza dočasné zníženie sadzby DPH (z 20 % na 10 %) na prepravu osôb lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, na vstup do športových zariadení na účely vykonávania športu a na umelé kúpaliská a na reštauračné a stravovacie služby.

Čítať viac

Zmeny, ktoré prináša novela zákona o dani z príjmov právnických osôb od roku 2023 a 2024

Národná rada SR schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorá prináša viaceré zmeny, najmä v oblasti transferového oceňovania a boja proti agresívnemu daňovému plánovaniu. Účinnosť väčšiny ustanovení je od 1. januára 2023. 

Čítať viac

Aké zmeny prináša novela Zákona o dani z príjmov pre fyzické osoby od 1. januára 2023?

V NRSR bola počas aktuálnej schôdze schválená novela Zákona o dani z príjmov, ktorá prináša viaceré zmeny a spresnenia v oblasti dane z príjmov fyzických osôb.

Čítať viac

Prehľad 10 najdôležitejších zmien Zákonníka práce v roku 2022

 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce („Zákonník práce“) ako základný pracovnoprávny predpis bol v roku 2022 novelizovaný až šesťkrát. Prijaté zmeny a doplnenia reflektujú na transpozíciu európskych smerníc alebo potrebu riešenia aplikačných problémov vyplývajúcich zo skoršej právnej úpravy.

Čítať viac

Novela zákona o účtovníctve zavádza povinnosť predkladať novú správu s informáciami o dani z príjmov

Novela zákona o účtovníctve reaguje na povinnosť implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady o zverejňovaní informácií o dani z príjmov a zavádza povinnosť vyhotoviť správu s informáciami o dani z príjmov pre vybrané účtovné jednotky. Účelom je posilniť transparentnosť, zvýšiť verejnú kontrolu nad činnosťou nadnárodných spoločností a posúdiť ich prínos pre blahobyt spoločnosti.

Čítať viac

Uplatňuje sa DPH na nákupné poukážky poskytnuté zamestnancom v rámci programu odmeňovania?

Súdny dvor EÚ sa v rozsudku GE Aircraft Engine Services Ltd (C-607/20) zaoberal otázkou, či poskytovanie nákupných poukážok zamestnancom v rámci programu odmeňovania za ich mimoriadne výkony predstavuje dodanie služby za protihodnotu podliehajúce DPH.

Čítať viac

Čo nám prináša CSRD?

Rada EÚ schválila dlho očakávanú Smernicu o vykazovaní informácií o udržateľnosti. Smernica vstúpi do platnosti 20 dní po jej zverejnení v Úradnom vestníku EÚ, čím sa oficiálne otvorí nová kapitola pre vykazovanie informácií o udržateľnosti. Členské štáty, vrátane Slovenska, budú mať následne 18 mesiacov na to, aby smernicu premietli do národnej legislatívy.

Čítať viac

Zamestnávatelia: sú známe nové sumy stravného, pozor tiež na novú Evidenciu analytických údajov zamestnancov

V Zbierke zákonov bolo uverejnené opatrenie z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré zvyšuje sumy stravného. Výška stravného sa upravuje tretíkrát v priebehu roka 2022, tento raz s účinnosťou od 1. januára 2023. K tomuto dátumu tiež nadobúda účinnosť novela zákona o sociálnom poistení.

Čítať viac