Transakčná aktivita (M&A) sa neprepadla ani počas pandémie, trh dokonca zaznamenal v 3. a 4. kvartáli 2020 jedno z najaktívnejších období v histórii. Rovnako to platí aj o hodnotách firiem, ktoré si aj v čase pandémie udržali vo väčšine sektorov svoju úroveň. Vyplýva to z analýz transakčných tímov KPMG v Českej a Slovenskej republike, ktoré zároveň viedli diskusie s desiatkami strategických aj finančných investorov.

2020: Dramatický prepad nenastal

 • Celkový počet uzavretých transakcií medzi spoločnosťami v Európe medziročne klesol, zatiaľ čo ich objem mierne vzrástol, a to predovšetkým vďaka silnej transakčnej aktivite v H2 2020. Transakcie v rámci realitného trhu však ostali v H2 2020 výrazne paralizované.
 • Transakčné násobky v porovnaní s rokom 2019 nezaznamenali vyraznú zmenu a nedošlo tak k obávanému otváraniu nožníc v cenových očakávaniach predávajúcich a kupujúcich.
 • Najvýznamnejší pokles transakčnej aktivity a ocenenia spoločností meraných násobkom EBITDA zaznamenal sektor spotreby, služieb a cestovného ruchu, ktorý bol najviac zasiahnutý pandémiou Covid-19.
 • Vynútený predaj aktív (distressed assets) nebol motorom M&A trhu, veľká časť firiem dosiahla v roku 2020 podobné alebo lepšie výsledky ako v predchádzajúcom roku.

2021: Akcelerácia transakčnej (M&A) aktivity

 • Transakcie odložené či pozastavené v roku 2020 sa znovu dostavajú k negociačnému stolu na základe pôvodných cenových indikácií a dohôd.
 • Na trhu vládnu nízke úrokové sadzby a korporátni investori, lokálne Private equity a Family office fondy disponujú dostatočnými voľnými zdrojmi pripravenými na investovanie do perspektívnych firiem.
 • Očakávame, že spoločnosti môžu využiť M&A taktiež na stabilizáciu prevádzok, napríklad prostredníctvom predaja nestrategických (non-core) aktív, časti podnikov (carve-outs) a rozdelení (demergerov) s cieľom akumulovať kapitálové zdoje pre primárne obchodné činnosti.
 • Pandémia urýchľuje digitalizáciu. Firmy, ktoré nechcú zaostať za konkurenciou sú motivované prostredníctvom M&A prijímať digitálne riešenia pre svoju firmu.

Pozitívom je, že s výnimkou niektorých sektorov, trh zatiaľ necíti, že by bol pandémiou zasiahnutý ekonomický fundament väčšiny firiem. Ak sa to ukáže ako správny predpoklad, očakávame výraznu M&A aktivitu aj v najbližších mesiacoch, keďže viacero transakcií bolo majiteľmi firiem na jeseň 2020 odložených a rozbiehajú sa v týchto týždňoch. Potenciálne pozitívny vývoj aj v súvislosti s pandémiou a príchod jarných mesiacov môže optimizmus investorov a majiteľov firiem ďalej zvýšiť aj v menej atraktívnych segmentoch. Investori najmä z radov Private equity su otvorení príležitostiam.

Stanislav Šumský
Partner transakčného poradenstva KPMG na Slovensku

Transakčné násobky

(Európa): Hodnota spoločnosti / EBITDA v rokoch 2016 – 2020

Prístup investorov k oceneniu spoločností nebol primárne ovplyvnený pandémiou. Súčasná situácia je z pohľadu investorov považovaná za mimoriadnu s minimálnym vplyvom na hodnotu spoločností, čo má vo všeobecnosti za následok pokles násobkov v dynamicky rastúcich odvetviach a ich rast v odvetviach zasiahnutých pandemickou krízou. Podľa dát a skúseností KPMG tímov sa transakčné násobky v prípade spoločností pôsobiacich v rámci regiónu CEE respektíve v Českej a Slovenskej republike môžu pohybovať v závislosti na konkrétnom odvetví, regióne a špecifikách cieľových spoločností na nižšej úrovni, ako indikujú celoeurópske čísla prezentované nižšie.

Transakčné násobky | Hodnota spoločnosti / EBITDA

Technológie, médiá a telekomunikácie

 • Odvetvie zaznamenalo za rok 2020 viac ako 50 % nárast celkovej hodnoty objemu realizovaných transakcií, kým ich počet klesol medziročne len o 6 %.
 • Jedným z motorov pokračujúcej vysokej M&A aktivity v nasledujúcom období budú technologické spoločnosti, o ktoré záujem vzrástol aj v dôsledku aktuálnej pandémie.

Technológie, médiá a telekomunikácie

Technológie, médiá a telekomunikácie

Zdravotníctvo, farmácia a biotechnológia

 • Napriek významnému stlmeniu M&A aktivity v H1 2020, celkový objem realizovaných transakcií privátnymi investormi (Private equity) za rok 2020 medziročne mierne stúpol a celkovo tak dosiahol už 6. rok po sebe rast.
 • Vzhľadom k súčasnej situácii očakáváme pokračovanie rastu zájmu o daný sektor ako aj nárast transakčných / oceňovacích násobkov v nasledujúcom období.

Zdravotníctvo, farmácia a biotechnológia

Zdravotníctvo, farmácia a biotechnológia

Spotrebný sektor, služby a cestovný ruch

 • Spotrebný sektor, služby a cestovný ruch zaznamenali spolu s prepadom transakčných násobkov taktiež najväčší prepad celkového objemu transakcií v roku 2020 uskutočnených privátnymi investomi (Private equity), a to o viac ako 22 % v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.
 • Očakáváme rast záujmu zo strany investorov motivovaný predovšetkým očakávaniami výhodných nákupov a oživenia celého sektora s ústupom pandémie Covid-19.

Spotrebný sektor, služby a cestovný ruch

Spotrebný sektor, služby a cestovný ruch

Priemysel

 • V roku 2020 došlo k celkovému nárastu objemu transakcií o takmer 30 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Toto sa pozitívne prejavilo aj v raste transakčných násobkov.
 • Pokiaľ nedôjde k opätovnému tvrdému lock-down, ktorý by obmedzil výrobu, očakávame rast trhu poháňaný primárne lokálnymi investormi.

Priemysel

Priemysel

Energetika

 • Odvetvie zaznamenalo rast násobkov ako následok zrealizovaných transakcií s významnými aktívami.
 • Transakčná aktivita v sektore bude poháňaná primárne posilňovaním regionálne silných hráčov, podobne ako to bolo v prípade vstupu maďarskej MVM do spoločnosti Innogy pôsobiacej v Českej republike v roku 2020.

Energetika

Energetika

Poznámka: Medián hodnoty spoločností (Enterprise value) vo vzorke ~ USD 100m
Zdroj: Mergermarket, KPMG analýza

Tato „covidová“ krize se liší od té poslední v letech 2008-2010 i tím, že nedošlo k propadu nacenené společnosti, což motivuje prodávající realizovat své plány a M&A trh je tak velmi aktivní. Dostupná likvidita i akviziční financování pak znamená velký počet koupěschopných investorů. Očakávame, že trh M&A v roku 2021 bude veľmi aktívny.

Igor Mesenský
Partner transakčního poradenství KPMG Česká republika

Oživenie transakčnej aktivity v Európe v H2 2020

 • Aj napriek významnému poklesu aktivity v H1 2020 v porovnaní s H2 2019, celkový objem transakcií v 2020 predstavoval 5 % medziročný nárast, došlo však k poklesu celkového počtu realizovaných transakcií.
 • Rast objemu transakcií za rok 2020 bol poháňaný predovšetkým druhou polkou roka, kedy objem transakcií v Európe predstavoval 552 miliárd dolárov, čo predstavuje takmer 90 % nárast oproti H1 2020.
 • Aktivita fondov privátnych investorov (Private equity) pokračovala predovšetkým v H2 2020, pričom to boli sektory technológií, telekomunikícií, zdravotníctva a finančných služieb, ktoré medziročne zaznamenali nárast podielu na celkovom objeme realizovaných transakcií.

Transakčná aktivita v Európe - po kvartáloch

Transakčná aktivita v Európe - po kvartáloch

Trend v Európe po odvetviach

Trend v Európe po odvetviach