Opatrením MF SR z 9. decembra 2020 č. MF/011805/2020-74 bolo novelizované Opatrenie MF SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania pre podnikateľov“, „postupy účtovania“, „PÚ“).

Niektoré ustanovenia tejto novely nadobudli účinnosť už 31. decembra 2020, a niektoré 1. januára 2021.

Viac informácií v pdf dokumente.