V čase krízy sa mnohé spoločnosti môžu stretnúť s problémami, ako sa vysporiadať s nedostatkom financií na splácanie úverov a pôžičiek.

Existuje niekoľko možností reštrukturalizácie dlhu, pri ktorých je však potrebná súčinnosť veriteľov.

Spojte sa s nami

V praxi sa stretávame s nižšie uvedenými formami reštrukturalizácie dlhov:

 • Konverzia dlhu na vlastné imanie
 • Predaj majetku dlžníka a započítanie úverového záväzku s pohľadávkou na úhradu kúpnej ceny majetku
 • Úprava úverových podmienok
 • Odpustenie dlhu
 • Vklad podniku dlžníka do novej spoločnosti a predaj novej spoločnosti
 • Predaj obchodného podielu na dlžníkovi

V každej z daných alternatív je potrebné zvážiť niekoľko daňových aspektov na úrovni jednotlivých účastníkov reštrukturalizácie, medzi inými napríklad:

 1. Spoločnosť
  a) zachovanie daňových atribútov a možnosti umorovať daňové straty
  b) zamedzenie zdanenia reštrukturalizácie dlhov
  c) zamedzenie negatívneho vplyvu reštrukturalizácie na daňovú uznateľnosť úrokov
 2. Spoločníci
  a) zachovanie ich budúceho základu dane po reorganizácii
  b) rozhodovanie medzi predajom obchodných podielov a majetku
 3. Súčasní veritelia
  a) využitie strát z poskytnutého financovania
  b) daňové posúdenie zvýšenia vlastného imania po konverzii dlhu na vlastné imanie
 4. Noví veritelia
  a) zdanenie konverzie dlhu na vlastné imanie ak bola úverové pohľadávka získaná pod jej trhovú hodnotu
  b) zrážkové dane, zdanenie úrokových príjmov a uplatnenie anti-hybridných pravidiel

V prípade Vášho záujmu s Vami jednotlivé formy a Vaše otázky radi prediskutujeme.