Legislatíva vyjadruje stav k 25. aprílu 2020

V súvislosti s pandémiou spôsobenou šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 boli prijaté viaceré právne predpisy, ktoré majú pomôcť prekonať jej negatívne dôsledky. Predchádzalo im vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 (vyhlásená bola 12. marca 2020; ďalej aj ako „MS“) a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky.

Boli zmenené mnohé existujúce právne predpisy, napríklad:

 • Zákonník práce,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,
 • a viaceré ďalšie.

Boli tiež prijaté niektoré nové zákony, napr. nový zákon č. 62/2020 Z. z. z 25. marca 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, a tento bol novelizovaný zákonom č. 92/2020 z 22. apríla 2020. Jeho cieľom bolo vytvorenie právneho rámca pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorí sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia choroby COVID-19. Využitie dočasnej ochrany prichádza do úvahy v prípadoch, ak podnikatelia takúto úpravu budú potrebovať najmä z dôvodu tlaku ich veriteľov.

Účtovné predpisy – máme na mysli zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“), účtovú osnovu a postupy účtovania pre podnikateľov (ďalej aj len „postupy účtovania“, „PÚ“) a opatrenia MF SR k účtovnej závierke mikro, malých a veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu - sa nemenili.

Pre finančnú oblasť bolo zrejme najdôležitejšie:

 • prijatie nového zákona č. 67/2020 Z. z. z 2. apríla 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (označovaný aj ako „Lex Corona“, ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti“); tento zákon bol medzitým už dvakrát novelizovaný, zákonomč. 75/2020 zo 6. apríla 2020 a zákonom č. 96/2020 z  22. apríla 2020),
 • novela z 25. marca 2020 už existujúceho zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorou sa doplnilo ustanovenie § 54 o projektoch na podporu udržania pracovných miest.

Ide o úpravu rôznych aspektov súvisiacich s pandémiou ako sú napr. práca z domu („home office“), čerpanie dovoleniek, rozvrhnutie pracovného času, ochrana zamestnancov a zákaz výpovede, predĺženie lehôt na podávanie daňového priznania a iných dokumentov, posunutie termínov na platenie odvodov a preddavkov, prerušenie daňových kontrol, finančná kompenzácia za udržanie pracovných miest, finančná pomoc na udržanie prevádzky, odklad splátok úveru, zvýšenie limitu pri bezkontaktných platbách platobnou kartou, umožnenie hlasovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva, obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto pojednávaniach, dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby, obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, a pod.

Účelom týchto Aktualít je poukázať najmä na tie opatrenia, ktoré z pohľadu obchodných spoločností účtujúcich podľa postupov účtovania pre podnikateľov predstavujú takú štátnu pomoc, o ktorej sa účtuje ako o dotáciách zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa § 52a PÚ. Preto väčšina vyššie uvedených úprav predmetom týchto Aktualít nie je, napríklad predĺženie lehôt, posunutie termínov, odklad splátok a pod.

Problematiku si rozdelíme na nasledovné časti:

 • zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti („Lex Corona“),
 • projekt podpory udržania zamestnanosti,
 • účtovanie štátnej pomoci ako o dotáciách zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.

Vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu, keď sa zmeny právnych predpisov dejú takmer dennodenne, odporúčame pozorne tieto zmeny sledovať. Čo platí dnes, zajtra už nemusí.

Kontakt

Ivana Mazániková

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

E-mail