Legislatíva vyjadruje stav k 25. aprílu 2020

V súvislosti s pandémiou spôsobenou šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 boli prijaté viaceré právne predpisy, ktoré majú pomôcť prekonať jej negatívne dôsledky. Predchádzalo im vyhlásenie mimoriadnej situácie uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 (vyhlásená bola 12. marca 2020; ďalej aj ako „MS“) a vyhlásenie núdzového stavu uznesením vlády SR č. 114 z 15. marca 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného korona vírusom SARSCoV-2 na území Slovenskej republiky.

Boli zmenené mnohé existujúce právne predpisy, napríklad:

 • Zákonník práce,
 • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
 • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti,
 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách,
 • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
 • zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení,
 • a viaceré ďalšie.

Boli tiež prijaté niektoré nové zákony, napr. nový zákon č. 62/2020 Z. z. z 25. marca 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, a tento bol novelizovaný zákonom č. 92/2020 z 22. apríla 2020. Jeho cieľom bolo vytvorenie právneho rámca pre poskytnutie dočasnej ochrany podnikateľom, ktorí sú zasiahnutí negatívnymi dopadmi šírenia choroby COVID-19. Využitie dočasnej ochrany prichádza do úvahy v prípadoch, ak podnikatelia takúto úpravu budú potrebovať najmä z dôvodu tlaku ich veriteľov.

Účtovné predpisy – máme na mysli zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“), účtovú osnovu a postupy účtovania pre podnikateľov (ďalej aj len „postupy účtovania“, „PÚ“) a opatrenia MF SR k účtovnej závierke mikro, malých a veľkých účtovných jednotiek a subjektov verejného záujmu - sa nemenili.

Pre finančnú oblasť bolo zrejme najdôležitejšie:

 • prijatie nového zákona č. 67/2020 Z. z. z 2. apríla 2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (označovaný aj ako „Lex Corona“, ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti“); tento zákon bol medzitým už dvakrát novelizovaný, zákonomč. 75/2020 zo 6. apríla 2020 a zákonom č. 96/2020 z  22. apríla 2020),
 • novela z 25. marca 2020 už existujúceho zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorou sa doplnilo ustanovenie § 54 o projektoch na podporu udržania pracovných miest.

Ide o úpravu rôznych aspektov súvisiacich s pandémiou ako sú napr. práca z domu („home office“), čerpanie dovoleniek, rozvrhnutie pracovného času, ochrana zamestnancov a zákaz výpovede, predĺženie lehôt na podávanie daňového priznania a iných dokumentov, posunutie termínov na platenie odvodov a preddavkov, prerušenie daňových kontrol, finančná kompenzácia za udržanie pracovných miest, finančná pomoc na udržanie prevádzky, odklad splátok úveru, zvýšenie limitu pri bezkontaktných platbách platobnou kartou, umožnenie hlasovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva, obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto pojednávaniach, dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby, obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, a pod.

Účelom týchto Aktualít je poukázať najmä na tie opatrenia, ktoré z pohľadu obchodných spoločností účtujúcich podľa postupov účtovania pre podnikateľov predstavujú takú štátnu pomoc, o ktorej sa účtuje ako o dotáciách zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie podľa § 52a PÚ. Preto väčšina vyššie uvedených úprav predmetom týchto Aktualít nie je, napríklad predĺženie lehôt, posunutie termínov, odklad splátok a pod.

Problematiku si rozdelíme na nasledovné časti:

 • zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti („Lex Corona“),
 • projekt podpory udržania zamestnanosti,
 • účtovanie štátnej pomoci ako o dotáciách zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie.

Vzhľadom na rýchlo sa meniacu situáciu, keď sa zmeny právnych predpisov dejú takmer dennodenne, odporúčame pozorne tieto zmeny sledovať. Čo platí dnes, zajtra už nemusí.