Účtovné aktuality - December 2019 | 01

Účtovné aktuality - December 2019 | 01

Novela Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve v októbri 2019

1000
Ivana Mazániková

Partner, Audit

KPMG na Slovensku

E-mail
Účtovné aktuality

Národná rada SR schválila dňa 22. októbra 2019 novelu zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“ alebo „OZ“) a s tým súvisiace zmeny v mnohých iných zákonoch, okrem iného aj v zákone č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“ alebo „ZoÚ“), a to zákonom 390/2019 Z. z.

Niektoré zmeny nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, niektoré až 1. októbra 2020.

Podľa dôvodovej správy k týmto zmenám, účelom týchto zmien je najmä:

 • zlepšenie fungovania obchodného registra, najmä
  • zmenou zoznamu povinne zapisovaných subjektov do obchodného registra,
  • vylúčením listinných návrhov na zápis údajov do obchodného registra a zavedení výlučnej elektronickej podoby podávania návrhov,
  • výmazom tých zapísaných subjektov, ktoré dlhodobo neplnia svoje zákonné povinnosti vo vzťahu k obchodnému registru a iným orgánom štátnej moci (tzv. neaktívne, resp. mŕtve spoločnosti; spoločnosti, ktoré doposiaľ nemajú vykonanú premenu menovitých hodnôt vkladov a základného imania na menu euro; spoločnosti porušujúce povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond; spoločnosti v omeškaní s plnením povinnosti uložiť účtovnú závierku do zbierky listín, resp. registra účtovných závierok; a pod.), ide o „čistenie“ obchodného registra,
  • vylúčením možnosti dobrovoľného zápisu fyzickej osoby – podnikateľa do obchodného registra,
  • aktualizáciou zapísaných údajov o podnikoch zahraničných právnických osôb
  • a organizačných zložkách zahraničných právnických osôb v obchodnom  registri,
 • zefektívnenie procesu likvidácie obchodných spoločností a družstiev.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.