Internationellt utvecklingssamarbete

Internationellt utvecklingssamarbete

U-länder erbjuder ofta investeringsmöjligheter, men utmaningar kan uppstå. Vi hjälper kunder ta ett helhetsgrepp utifrån ett hållbarhetsperspektiv!

Genom våra experter och nätverk erbjuder vi expertstöd till aktörer i svenskt näringsliv

Strategisk utveckling utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Vi samarbetar med myndigheter, bistånds- och paraplyorganisationer, stiftelser, ideella föreningar, välgörenhetsorganisationer, filantroper samt utvecklingsfinansiärer och utvecklingsbanker – såväl i Sverige som internationellt. Vi bistår bl.a. i strategiska utvecklings- och finansieringsprojekt, genomförande av biståndsinsatser, granskningsinsatser och framtagande av diverse kapacitetshöjande utbildningsprogram. Vi genomför projekt och insatser i Sverige och i utvecklingsländer med svenska och internationella KPMG-resurser, men också genom ett flertal samarbetspartners.

Vi har mer än 20 års erfarenhet där vi under åren genomfört insatser i mer än 50 länder. Detta ger oss en unik inblick i utvecklingsfrågor inom allt från politik, strategier, program, instrument, uppföljning och utvärdering av insatser.

Många utvecklingsländer erbjuder attraktiva affärs- och investeringsmöjligheter samtidigt som de står inför ett antal utmaningar bl.a. i form av; kompetents- och kapacitetsbrist, utvecklingsbehov inom statlig och offentlig administration (lagar, regler, processer) och infrastruktur, bristande jämställdhet och mänskliga rättigheter, fattigdomsbekämpning och klimatförändringar. Vi bistår våra kunder med strategisk utveckling t.ex. genom att ta ett helhetsgrepp utifrån ett hållbarhetsperspektiv (socialt, miljömässigt och ekonomiskt) i den lokala och regionala kontexten.

Genom våra experter och vårt nätverk erbjuder vi expertstöd till aktörer inom svenskt näringsliv att skapa relevanta, effektiva och långsiktigt hållbara lösningar och insatser i utvecklingsländer och komplexa miljöer.

Kontakta oss