Globala målen/Agenda 2030

Globala målen/Agenda 2030

KPMG:s experter hjälper dig att utforska hur de globala målen i Agenda 2030 kan användas i såväl affärsstrategier som hållbarhetsarbete. Läs mer!

KPMG hjälper dig att identifiera de globala mål som är relevanta för din verksamhet.

Globala mål för en hållbar utveckling

Med FN:s nya globala mål för hållbar utveckling blir det tydligt att det inte längre är enbart stater som bär ett ansvar för jorden och dess invånare. Även näringslivet spelar en central roll för den ambitiösa handlingsplanen i Agenda 2030.

I September 2015 antog FN:s medlemsländer 17 nya globala hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals) som ska uppnås till år 2030. Agenda 2030 ersätter de tidigare Milleniemålen och handlar bland annat om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen och säkerställa god hälsa.

De globala målen är tillämpbara för nationer, företag, civilsamhället och enskilda individer. Vi på KPMG hjälper dig att utforska hur målen kan användas i såväl affärsstrategier som hållbarhetsarbete, genom att bland annat identifiera vilka globala mål din verksamhet har störst möjlighet att bidra till.

KPMG kan hjälpa dig med att:

  • Skapa förståelse för de globala målen och vilka som är väsentliga för din verksamhet
  • Koppla samman nuvarande hållbarhetsarbete med målen och benchmarka mot ledande branschpraxis
  • Analysera värdekedjan och identifiera risker, möjligheter och påverkansområden
  • Prioritera aktiviteter i linje med de globala målen och integrera arbetet med affärsstrategi
  • Ta fram handlingsplaner och ramverk för styrning samt sätta mätbara mål
  • Övervaka, mäta och kvantifiera verksamhetens påverkan/bidragande för att underlätta utvärdering, samt räkna på värdeskapande i finansiella termer
  • Kommunicera hur verksamheten bidrar till de globala målen, genomföra intressentdialoger för att förstå förväntningar och utveckla rapporteringsprocesser och koncept för extern redovisning

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer!

Kontakta oss