AI har på kort tid blivit en del av vardagslivet och arbetet. Med tanke på dess potential och fördelar fortsätter intresset för nya användningsområden att växa samtidigt som frågor om säkerhet, risker, regleringar och tillit har förts upp på agendan.

KPMG:s Trust in AI är den första djuplodande undersökningen om allmänhetens förtroende och acceptans av AI som gjorts på global nivå. Över 17 000 respondenter i 17 länder ingår i studien. Finland representerar Norden.

Undersökningen ger insikter i vem som är betrodd att utveckla, använda och styra AI; de upplevda fördelarna och riskerna med AI-användning; samhällets förväntningar kring reglering och styrning. Den belyser också allmänhetens syn på användningen av AI inom olika områden, hur kunskapen om AI ser ut och vilka drivkrafterna för förtroende för AI är.

Resultatet visar att allmänheten har störst förtroende för att utbildningsväsendet och forskningscentra ska utveckla, använda och styra regleringen av AI. Givet det, så är en möjlighet att företag och organisationer inleder samarbete med dessa. Nuvarande regelverk och juridiska ramar för styrningen anses vara otillräckliga. Vidare visar undersökningen ett behov av att samarbeta globalt kring styrning och standarder för att minska risker och skydda persondata från att utnyttjas vid cyberbrottslighet.

- Att reglera och styra AI på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för att bygga förtroende. Rapporten understryker vikten av transparens och ansvarsskyldighet i AI-utvecklingen. För att öka acceptansen av AI bör vi förbättra allmänhetens förståelse för AI:s funktioner, begränsningar och etiska aspekter. Genom att främja samarbeten mellan olika sektorer kan vi utforma effektiva regelverk som både skyddar användarna och stödjer teknisk innovation. Ett globalt engagemang för enhetliga standarder är avgörande för att säkerställa en ansvarsfull och säker användning av AI. Vidare behöver fördelarna med AI kommuniceras tydligare, med tonvikt på att lyfta den mänskliga faktorn som styrande när tjänster och produkter designas med hjälp av AI, kommenterar Fredrik Melin, Manager inom Data och AI på KPMG.

Studien visar slutligen att det efterfrågas utbildning och informationsinsatser kring potentiella risker och fördelar med AI, såväl som metoder för säker användning av AI-tjänster.

Insikter från Trust in AI

1) Förtroende och tillit: 61% har lågt förtroende för AI.

2) Fördelar och risker: 85% anser att med AI följer en rad fördelar såsom ökad effektivitet, minskade kostnader och resursoptimering. Dock anser bara hälften att fördelarna överväger riskerna, cybersäkerhet uppges vara det största riskområdet.

3) Vem ska få utveckla och styra AI? Drygt 82% har förtroende för att utbildningsinstitut och universitet samt myndigheter inom försvar och säkert ska utveckla, använda och styra AI för allmänhetens bästa. En tredjedel av de svarande har lågt förtroende för att regeringar och kommersiella företag ska använda och utveckla AI.

4) Ansvarstagande: 97% vill se någon form av reglering av AI. Tre av fyra är mer villiga att lita på AI om reglering och styrning finns på plats.

5) AI på arbetsplatsen: Medan ungefär hälften tror att AI kommer att förbättra deras kompetens och självständighet på jobbet, tror färre än en av tre personer att AI kommer att skapa fler jobb än det kommer att eliminera arbetstillfällen. Fler än hälften av respondenterna ser positivt på AI för att förbättra och automatisera uppgifter.

6) AI & IQ: 50% av de tillfrågade säger att de inte har full förståelse för eller kunskap om AI. 45% känner inte till att AI används i sociala medier. 82% vill lära sig mer om AI.

7) Attityden till AI varierar: Yngre generationer, välutbildade och chefer är mer positiva till AI.

Om rapporten

I rapporten 2023 global study on the shifting public perceptions of AI har KPMG undersökt attityden till AI. Via 17 000 enkätsvar från 17 länder har deltagare svarat på frågor rörande AI-användning inom områden såsom hälso- och sjukvård, säkerhet och trygghet samt personal- och konsumentfrågor.