Nyheter inför bokslutet 2023

I årets upplaga av Nyheter inför bokslutet hittar du ändringar och nyheter avseende den finansiella rapporteringen som du behöver ha kunskap om.

Det bedrivs många spännande projekt inom IASB och en ny standard, IFRS 17 Försäkringsavtal, har trätt i kraft under året. Det finns ändringar av standarder och ”agenda decisions” från IASB och IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) som är viktiga att sätta sig in i som till exempel ändringen av IAS I, Utformning av finansiella rapporter, som är en del i IASBs mångåriga projekt att göra finansiella rapporter mer användbara för läsare.

När det gäller ESEF rapporteringen ger vi en uppdatering kring vad som gäller för 2023 avseende uppmärkning av de primära finansiella rapporterna.

Svensk normgivning

För finansiell rapportering enligt svensk redovisningsnormering har inga större ändringar av K2 eller K3 skett, vi beskriver de ändringar som är gjorda och vad som är på gång.

Icke-finansiell rapportering

Mycket av det som hänt under året vad gäller rapportering handlar om den icke-finansiella rapporteringen och information om hållbarhet. Ett större fokus på hållbarhet ökar också kravet på samband mellan icke finansiella upplysningar och den finansiella informationen i årsredovisningen. Detta för att hjälpa läsaren att förstå hur hållbarhetsfrågor påverkar företagets verksamhet. Det finns även förslag på nya regler om hållbarhetsredovisning i årsredovisningslagen.

Om du vill hålla dig uppdaterad om vad som händer avseende icke-finansiell rapportering så kan du ta del av kunskap från våra kunniga specialister på området. Ta del av de senaste nyheterna här.

Ändringar inför 2024

Det finns inga nya IFRS standarder att tillämpa för 2024. Det finns flera förslag på ändringar, exempelvis ändringar av IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, avseende klassificering av skulder som kortfristiga eller långfristiga. Många företag kommer också att påverkas av BFNs publicerade förslag på ändringar i både K2 och K3 som ska tillämpas för det räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!

Kontakta oss