• 1000

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som innebär en skyldighet för betaltjänstleverantörer att lämna ut viss information till Spelinspektionen i syfte att stänga ute olicensierade aktörer från den svenska spelmarknaden. Vidare föreslår regeringen i en promemoria att sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel justeras så att avgiften ska kunna uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen. 

Förordningsändringar

Vi har i ett tidigare LegalNews skrivit om regeringens förslag i proposition 2021/22:242 En förstärkt spelreglering (PDF) och proposition 2022/23:33 Åtgärder för att säkerställa en sund och säker spelmarknad (PDF), innehållande ändringar som trädde i kraft den 1 juli 2023. I samband med att dessa förändringar trädde i kraft, har regeringen även beslutat om förordningsändringar (även de trädde i kraft från och med den 1 juli 2023). Förordningsändringarna innebär bland annat att betaltjänstleverantörer blir skyldiga att lämna ut uppgifter som används vid förmedling av insatser eller vinster till eller från spelbolag som saknar svensk spellicens till Spelinspektionen.

Enligt regeringen ska förändringen möjliggöra ett effektivare system för blockering av betalningar genom ett delat ansvar mellan Spelinspektionen och betaltjänstleverantörerna avseende arbetet med att stänga ute olicensierade aktörer som i strid mot spellagen erbjuder spel till svenska konsumenter från den svenska spelmarknaden. 

Justerad sanktionsavgift och skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Den 19 juni publicerade regeringen promemorian FI2023/02022 En justerad sanktionsavgift vid överträdelser av penningtvättslagen och ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster (PDF). I promemorian föreslås att sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen som görs av en tillhandahållare av spel ska justeras så att sanktionsavgiften speglar sanktionsavgifterna vid överträdelser av spellagen. I dagsläget är sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen för tillhandahållare av spel lägre än sanktionsavgiften vid överträdelse av spellagen, innebärande att förslaget ämnar harmonisera sanktionsavgifterna för aktörer inom spelområdet.

I promemorian föreslås även att ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster införs. Kravet föreslås införas genom ett tillägg i spellagen, och ska bestå i särskilda informations- och formkrav vid telefonförsäljning av spel om pengar. Ett avtal om spel om pengar som ingås genom telefonförsäljning ska inte anses ha ingåtts förrän konsumenten skriftligen accepterar anbudet efter att samtalet avslutats. Ett avtal som inte har ingåtts i enlighet med skriftlighetskravet föreslås att vara ogiltigt.

Samtliga förslag enligt promemorian föreslås träda i kraft den 1 april 2024. 

KPMG:s kommentar

Förordningsförändringarna som nu trätt i kraft är ytterligare åtgärder från regeringens sida i syfte att skydda spelkonsumenter och bekämpa olaglig spelverksamhet. Vidare har regeringen föreslagit att Spelinspektionen får utökat anslag i vårändringsbudgeten för möjlighet till mer aktiv tillsyn, och Spelinspektionen och Finansinspektionen har fått i uppdrag att stärka myndigheternas samarbete i arbetet med att bekämpa olaglig spelverksamhet.  

Vi följer regelbundet utvecklingen på spelmarknaden. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket.  

Read more
The article in English

Här hittar du alla LegalNews

Vill du prenumerera på LegalNews och andra kostnadsfria nyheter från KPMG? 
Anmäl dig här.  

Kontakta oss