• 1000

Under pandemin infördes tillfälliga lagar för att underlätta för bolag och föreningar att hålla stämmor på distans. Den sista av de tillfälliga lagarna upphörde att gälla vid utgången av 2022, men nu föreslår regeringen att helt digitala stämmor ska bli ett permanent alternativ till fysiska stämmor i svensk lagstiftning.

Nuvarande bestämmelser

Enligt nuvarande bestämmelser ska en stämma hållas fysiskt på en viss ort. Endast om samtliga aktieägare eller medlemmar samtycker till det kan stämman hållas utan något fysiskt möte, exempelvis genom cirkulation av protokoll eller digitalt. Även en så kallad hybridstämma är möjligt med nuvarande bestämmelser, det vill säga att vissa aktieägare deltar fysiskt medan vissa andra aktieägare deltar på distans.

Förslag till nya bestämmelser

I kölvattnet av pandemin ser vi att allt fler bolag och föreningar tillämpar ett mer flexibelt arbetssätt. I linje med detta föreslår nu regeringen att helt digitala bolags- och föreningsstämmor ska tillåtas. En lagrådsremiss om att ändra nuvarande lagstiftning och öppna upp för helt digitala stämmor har därför lämnats till Lagrådet.

Det nya lagförslaget innebär att aktiebolag och ekonomiska föreningar, inklusive bostadsrättsföreningar och kooperativa hyresrättsföreningar, ska kunna hålla helt digitala stämmor. Enligt lagrådsremissen förväntas deltagandet på stämmor öka, och deltagarnas kostnader och antalet resor minska, genom användning av modern teknik för distansdeltagande. Resultatet av en högre närvaro på stämman är att legitimiteten i de beslut som stämman fattar stärks. Därigenom kommer de demokratiska processerna i bolag och föreningar i allmänhet att stärkas, menar regeringen.

Förslaget har kritiserats av flera remissinstanser, framför allt vad gäller bestämmelsernas tillämplighet på bolag vars aktier är upptagna för handel på en reglerad marknad. Bland annat befarar vissa remissinstanser att helt digitala stämmor kan underminera aktieägarnas och stämmans överordnade roll för den svenska bolagsstyrningsmodellen.

För att ett bolag eller en förening ska kunna hålla helt digitala stämmor ska det framgå av bolagsordningen respektive stadgarna. De nya bestämmelserna föreslås att träda i kraft den 1 januari 2024. 

KPMG:s kommentar

KPMG välkomnar översynen av den befintliga lagstiftningen och ansatsen att göra associationsrätten mer digitaliserad. Om lagrådsremissen blir verklighet har vi på KPMG kompetens inom området för att assistera med erforderliga uppdateringar av bolagsordningar respektive stadgar för att möjliggöra helt digitala stämmor.

Välkommen att kontakta oss!

Läs mer:
Lagrådsremiss: Digitala bolags- och föreningstämmor (PDF 387 KB)

Här hittar du alla LegalNews

Vill du prenumerera på LegalNews och andra kostnadsfria nyheter från KPMG? 
Anmäl dig här.  

Hugo Wimby

Hugo Wimby
Jurist, Legal Services
KPMG i Sverige
+46 79 065 56 55
hugo.wimby@kpmg.se

Kontakta oss