Den 8 mars publicerade Bokföringsnämnden (BFN) förslag på ändringar av K2 och K3. En stor förändring är vilka företag som får tillämpa K2.

Den största ändringen i förslaget är vilka företag som får tillämpa K2. Idag får alla mindre företag tillämpa K2. BFN föreslår ytterligare begränsningar i vilka företag som får tillämpa regelverket. BFN föreslår att följande företag inte längre får tillämpa K2, även om de skulle vara mindre:

  • Bostadsrättsföreningar (BRF) och bostadsföreningar
  • Företag som har en eller flera utländska filialer


BFN föreslår att företag som normalt har vissa väsentliga transaktioner i sin verksamhet inte heller ska få tillämpa K2, även om de skulle vara mindre. Det gäller företag som i sin verksamhet har: 

  • Uppskjuten skatt
  • Säkrade poster (med vissa angivna undantag)
  • Byggnad som huvudsaklig tillgång (om dessa har betydande komponenter med väsentligt skild nyttjandeperiod)
  • Transaktioner som K2 direkt eller indirekt inte reglerar som exempelvis konvertibla skuldebrev, egetkapitalinstrument eller olika former av incitamentsprogram


Utöver det föreslås även andra ändringar och förtydliganden i K2 och K3. 

Vad händer nu?

Detta är än så länge ett förslag och remisstiden går ut den 2 oktober 2023. Därefter ska remisserna behandlas innan BFN fattar beslut om utformningen av de uppdaterade K2 och K3-regelverken.

Vi förstår att många har frågor eller funderingar kring förslagen till ändringar innebär. 

  • Får ditt företag fortsatt tillämpa K2? 
  • Vad skulle ett byte från K2 till K3 innebära för ditt företag? 
  • Vilka ändringar i K2 och K3 påverkar ditt företag?

Vad är ett mindre företag?

Mindre företag uppfyller inte mer än ett av följande villkor: 

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50, 

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor, 

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.


Vi hjälper gärna till att se över konsekvenserna av förslagen för ditt företag. KPMG har en enkel och smidig lösning som stöttar dig vid övergång från K2 till K3 och komponent-indelning av dina byggnader. Kontakta oss så berättar vi mer!