Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) ska ta upp två mål rörande återkrav av stöd vid korttidsarbete (korttidsstöd) när bolag beslutat om vinstutdelning. I det ena målet hade bolaget dragit tillbaka beslutet om vinstutdelning och i det andra målet hade verkställande av vinstutdelningen skjutits på framtiden. Nu ska HFD pröva om sådana åtgärder kan vara förenliga med korttidsstödet. 
 

I Kammarrätten i Stockholms mål  3784-21 hade bolaget beslutat om vinstutdelning i mitten på mars 2020. Efter att ha tagit ett nytt beslut i början på april om att inte verkställa utdelningen ansökte bolaget om korttidsstöd i april 2020. Tillväxtverket fattade beslut om återkrav av utbetalt belopp vilket överklagades av bolaget som sedan förlorade i såväl förvaltningsrätten som i kammarrätten. Bolaget har nu överklagat kammarrättens dom till HFD. Bolaget har gjort gällande att det nya beslutet om att inte verkställa utdelningen fattats i direkt anslutning till att bolaget fick ekonomiska svårigheter. Bolaget har vidare anfört i målet att det enligt gällande rätt inte finns stöd för att ett icke verkställt och annullerat beslut om utdelning medför att ett bolag saknar rätt att erhålla korttidsstöd. Kammarrätten har i domskälen anfört att själva beslutet om vinstutdelning ger indikationer på att ett företag inte har ansett sig ha allvarliga ekonomiska svårigheter under stödperioden. Kammarrätten ansåg att bolaget inte lämnat någon utförlig förklaring till varför bolaget beslutat om utdelning när det befunnit sig i en svår ekonomisk situation eller vilka omständigheter som ledde till att bolaget så kort tid efter beslutet ansåg det nödvändigt att ansöka om korttidsstöd. Kammarrätten fann därför att bolaget inte gjort sannolikt att bolaget skulle var berättigat korttidsstöd. 

I Kammarrätten i Stockholms mål 5335-21 hade bolaget beslutat om vinstutdelning i början på april 2020. Bara några dagar senare hade bolaget tagit ett nytt beslut om att skjuta upp verkställande av utdelningen på framtiden. Bolaget ansökte sedan om korttidsstöd i april 2020. Tillväxtverket fattade beslut om återkrav av utbetalt belopp vilket överklagades av bolaget. Förvaltningsrätten fann att det inte gick att dra några säkra slutsatser om hur bolagets verkliga ekonomiska förhållanden varit utifrån beslutet om utdelning eftersom det skjutits på framtiden. Förvaltningsrätten upphävde med anledning därav Tillväxtverkets beslut om återkrav. Tillväxtverket överklagade förvaltningsrättens dom och anförde i kammarrätten att bolaget borde ha kunnat förutse att det skulle påverkas av den förväntade nedgången i konjunkturen och att bolaget redan haft sin personal permitterad i en vecka när de beslutade om utdelning. Tillväxtverket anförde vidare att detta tydde på att bolaget inte ansett att svårigheterna varit så allvarliga som krävs för att ha rätt till korttidsstöd. Kammarrätten gick på Tillväxtverket linje och fann att eftersom bolaget inte beslutat om att upphäva beslutet, utan bara skjutit beslutet på framtiden, kunde det verkställas när som helst. Kammarrätten fann att det inte fanns stöd för att bolaget haft sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter under stödperioden som krävs för att ha rätt till korttidsstöd. Kammarrätten biföll därför överklagandet, upphävde förvaltningsrättens dom och fastställde Tillväxtverkets beslut om återkrav av korttidsstöd.

KPMG:s kommentar

Hur vinstutdelning och andra värdeöverföringar kan påverka ett bolags rätt till stöd är inte uttryckligt reglerat i lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. För bolag som erhållit korttidsstöd under år 2020 har rättsläget därför inte varit helt tydligt. Vägledande praxis från högsta instans saknas på området och KPMG menar därför att det är positivt att HFD tar upp de två förevarande målen till prövning.

Eftersom beslut om vinstutdelning inte utgjort ett lagstadgat och absolut hinder för att erhålla korttidsstöd för 2020 bör det finnas utrymme att göra en helhetsbedömning av ett bolags situation och om bolaget uppfyller kraven för korttidsstöd. Som noterats i förarbeten kan dock vinstutdelning utgöra en indikation på att ett bolag inte uppfyller kraven för korttidsstöd. Kan ett bolag vid prövning ändå visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, samt att bolaget i övrigt uppfyller kraven för korttidsstöd borde inte en utdelning eller ett beslut om utdelning ensamt utesluta rätten till stöd. Med tanke på den osäkerhet som råder på detta område ser KPMG fram emot klargöranden från HFD i denna fråga.

KPMG följer rättsutvecklingen på området och uppdaterar texten löpande vid behov.

Välkommen att kontakta oss vid frågor.

Prenumerera på LegalNews

Vill du prenumerera på LegalNews och andra kostnadsfria nyheter från KPMG? 
Anmäl dig här.  

Kontakta oss