Praktisk hantering av ränteavdrag samt Skatteverkets nya blankett för att deklarera ränteavdrag

Praktisk hantering och ny blankett för ränteavdrag

I detta Taxnews berättar vi om att Skatteverket har publicerat en ny blankett för att deklarera ränteavdrag och går igenom vilka erfarenheter vi har av de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna, vår digitala lösning KPMG Korus samt våra nya skatteberäkningsmallar.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Sedan den 1 januari 2019 gäller nya regler som begränsar ränteavdrag för företag. Skatteverket har nu publicerat den nya blanketten N9 som i många fall blir obligatorisk att lämna in tillsammans med inkomstdeklarationen. Här kan du läsa mer om vilka erfarenheter vi har av de nya reglerna och vår digitala lösning för att effektivisera ränteavdrag inom koncerner.

Hur fungerar reglerna?

De nya generella ränteavdragsbegränsningsreglerna kan medföra att ett bolag inte medges avdrag för sina räntekostnader till den del som de överstiger storleken på ränteintäkterna, d v s om bolagets räntenetto är negativt. Beräkningen av hur stora räntekostnader som ett företag kan göra avdrag för utgår från ett s k skattemässigt EBITDA, som något förenklat utgår från bolagets skattemässiga resultat innan avskrivningar, utrangeringar, överföringar till periodiseringsfond, överskott från handelsbolag och i vissa fall skattemässiga underskott. Negativt räntenetto kan därefter dras av med antingen högst 5 mkr inom en intressegemenskap eller med ett belopp motsvarande 30 % av skattemässigt EBITDA per bolag. Mer information om reglerna finns i tidigare TaxNews.

Hur genomförs koncernutjämning?

Avdragsutrymme kan finnas i ett bolag medan ränteutgifter finns i ett annat bolag i koncernen. För att ge möjlighet till utjämning mellan bolagen kan avdragsunderlag flyttas genom koncernbidrag eller genom att flytta ränteavdrag genom s k räntekvittning (företag med positivt räntenetto kan dra av negativt räntenetto i ett annat bolag).

Hur ska företag anpassa sig i praktiken till de nya reglerna?

Ett första steg för att kontrollera hur de nya reglerna påverkar en koncern, kan vara att beräkna situationen för alla bolag inom koncernen. Utifrån denna beräkning kan en simulering göras för att se vilka koncernutjämningar som kan göras för bästa möjliga utfall. I samband med årsbokslut behöver sedan alltid en sådan beräkning göras för att fastställa storlek på koncernbidrag och räntekvittningar.

KPMG har därför utvecklat datorprogrammet Korus som kan genomföra de nödvändiga beräkningarna och på några sekunder föreslå storleken på koncernbidrag och räntekvittning för en mer optimal koncernutjämning. Korus kan dessutom kopplas ihop med bolagens egna skatteberäkningsmallar och ta ut den information som behövs för beräkningarna samt föra tillbaka de koncernbidrag och kvittningar som föreslås ske. Utan manuell hantering bör såväl tidsåtgång som risker minska.

Korus kommer även kompletteras med möjlighet att skapa mallar för ifyllnad av Skatteverkets nya blankett N9 (däremot ändras inte huvudblanketten). I blanketten ska information om ränteintäkter och räntekostnader lämnas och även uppgifter om koncernutjämning av räntenetto och beräkning av ränteavdrag. Det innebär att du med hjälp av Korus och skatteberäkningsmallarna kan använda en och samma process för hela skatte- och ränteavdragsberäkningen. Det minimerar risken för överföringsfel och dubbelarbete.

Vi har även utvecklat skatteberäkningsmallar som beaktar de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna. Förutom stöd för beräkning av aktuell och uppskjuten skatt kan dessa mallar även kopplas ihop med Korus och på så sätt avsevärt förenkla för skatterapportering och deklaration.

Är du intresserad av att lära dig mer om våra verktyg och Skatteverkets nya blankett, eller av att få referenser kring något av ovan, hör av dig till din kontaktperson på KPMG eller kontakta oss.

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.