Har ni rätt till extra avdrag för premie för sjukvårdsförsäkringen?

Avdrag för premie för sjukvårdsförsäkring

Skatteverkets ställningstagande om sjukvårdsförsäkringsförmåner kan innebära rätt till ytterligare avdrag för betalda premier.

1000

Kontakt

Henrik Ohlin

Auktoriserd skatterådgivare i Malmö

KPMG i Sverige

E-post

Den 1 juli 2018 ändrades reglerna för förmånsbeskattning och avdragsrätt för kostnader hänförliga till hälso- och sjukvård, inklusive sjukvårdsförsäkring. Tidigare medgavs inte avdrag för den del av premien för sjukförsäkringen som avsåg privat vård samtidigt som den anställde inte förmånsbeskattades.

Numera är även den del som avser privat sjukvård avdragsgill för arbetsgivaren och skattepliktig för den anställde. Däremot har inte reglerna avseende företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande behandling ändrats vilket innebär att den del av premien fortfarande är avdragsgill.

Eftersom endast viss del av premien varit avdragsgill före lagändringen har företagen behövt dela upp premien i en avdragsgill och en inte avdragsgill del. Försäkringsföretagens branschorganisation Svensk Försäkring har gjort Skatteverket uppmärksamt på att den fördelning som tidigare gjorts av premien för en sjukvårdsförsäkring ofta varit felaktig. Detta har lett till att Skatteverket den 10 juni 2019 har publicerat ett rättsligt ställningstagande där fördelning på en schablonmässig vårdförsäkring mellan å ena sidan skattepliktig sjuk- och hälsovård och å andra sidan skattefria delar – företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande behandling – har klargjorts.

Av Skatteverkets ställningstagande Beräkning av sjukvårdsförsäkringsförmån framgår det bl a att den skattepliktiga förmånen av en sjukvårdsförsäkring som omfattar både skattepliktiga och skattefria insatser kan schablonmässigt beräknas till 60 procent av försäkringspremien.

Procentsatsen har bedömts representera den genomsnittliga andel av försäkringsföretagens utbetalningar inom sjukvårdsförsäkringarna som avser insatser som är skattepliktiga.

Den nya fördelningsgrunden är betydligt mer förmånlig för företagen än den tidigare.

Den del av premien som avsåg företagshälsovård, rehabilitering och förebyggande behandling har oftast inte specificerats särskilt under tidigare år. I de flesta fall har därför inte arbetsgivare yrkat avdrag för denna del av premien utan återlagt hela premien som en skattemässig justering.

Konsekvensen av Skatteverkets ställningstagande är att arbetsgivaren – för sjukförsäkringar som avser även rehabilitering, förebyggande behandling m m – torde ha haft avdragsrätt med 40 % av premien även innan lagändringen den 1 juli 2018 – trots att den delen inte var förmånsgrundande för den anställde.

Det finns möjlighet för en arbetsgivare som inte utnyttjat sin avdragsrätt att begära omprövning av sin beskattning och nu yrka avdrag med upp till 40 % av premien. En omprövning ska ha inkommit till Skatteverket senast det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. En arbetsgivare med kalenderår som räkenskapsår bör således under 2019 kunna begära omprövning av beskattningen för räkenskapsåren 2013-2018.

Kontakta oss eller din skatterådgivare på KPMG för att se om ni har möjlighet att utnyttja möjligheten att yrka omprövning för tidigare räkenskapsår.

Henrik Ohlin
+46 40 35 74 25
henrik.ohlin@kpmg.se

Peter Nilsson
+46 40 35 74 54
peter.nilsson@kpmg.se

Marie Enander
+46 8 723 95 44
marie.enander@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.