Skatteverkets ställningstagande om beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt

Ställningstande om lokal moms vid olika evenemang

Skatteverkets tidigare tolkning och tillämpning av evenemangsregeln har varit felaktig .

1000

Kontakt

Pontus Fornell

Partner & Head of Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om EU-domstolens avgörande i mål C-647/17, Srf konsulterna, där frågan var om vissa kurser ska beläggas med moms i det land där evenemanget ägt rum.

Ärendet initierades av en fråga till EU-domstolen från Högsta förvaltningsdomstolen i Sverige och rörde en femdagarskurs i redovisning som ägde rum utanför Sverige och som tillhandahölls beskattningsbara personer. För deltagande i kursen krävdes att registrering och betalning skedde i förväg.

Högsta förvaltningsdomstolen avgjorde den 5 juni 2019 målet och dömer i linje med EU-domstolens dom. Som ett resultat av EU-domstolens och HFD:s avgöranden har Skatteverket nu kommit med ett nytt ställningstagande, ”Beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt”. I ställningstagandet klargör Skatteverket att specialreglerna för beskattningsland har företräde framför de allmänna beskattningslandsreglerna. Vidare tydliggör Skatteverket att det saknar betydelse för bedömningen av beskattningsland för evenemang, hur försäljningen av biljetter sker. Det kan alltså vara ett tillhandahållande av tillträde till evenemang även om registrering och betalning sker i förväg.

KPMG:s kommentar

Genom EU-domstolens och HFD:s avgöranden klargörs att Skatteverkets tidigare tolkning och tillämpning av evenemangsregeln har varit felaktig.

Enligt Skatteverkets bedömning har en avgörande fråga för om en tjänst utgör ett tillträde till evenemang varit på vilket sätt betalning sker och om köparen är känd för säljaren i förväg. Det har nu klargjorts att detta helt saknar betydelse, vilket Skatteverket nu även förtydligar i sitt nya ställningstagande. Enligt vår bedömning öppnar detta upp för att fler evenemang som äger rum utomlands, även kommer att anses omsatta utomlands. Detta kan medföra en skyldighet för svenska aktörer som ordnar t ex kurser, konferenser och mässor utomlands att registrera sig och betala moms i utlandet.

Vidare klargör avgörandena hur de allmänna reglerna förhåller sig till specialreglerna för beskattningsland. Även här har Skatteverkets tolkning och tillämpning tidigare varit felaktig, eftersom Skatteverket ansett att specialreglerna är undantag som ska tillämpas restriktivt. I sitt nya ställningstagande klargör Skatteverket att specialreglerna har företräde framför de allmänna reglerna och att de därför inte ska tillämpas strikt. Enligt vår bedömning medför även detta att fler evenemang sannolikt kommer anses omsatta utomlands. Det kan även få betydelse för tillämpningen av andra beskattningslandsregler.

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor kring evenemangsregeln och dess tillämpning.

Pontus Fornell
+46 73 443 92 58
pontus.fornell@kpmg.se

Ellie Kvistrum
+46 70 865 76 64
ellie.kvistrum@kpmg.se

 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.