Riksdagen uppmanar regeringen att skyndsamt analysera konsekvenserna av vårdmomsen

Riksdagen uppmanar regeringen att analysera vårdmomsen

Diskussionerna kring vårdmomsen är långt ifrån över, nu sätter riksdagen press på regeringen att agera.

1000

Kontakt

Dekorbild

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Riksdagen har idag beslutat att ställa sig bakom ett förslag från Skatteutskottet (pdf) om att uppmana regeringen att skyndsamt göra en konsekvensanalys av Skatteverkets tolkning att konsultlösningar i vården är momspliktiga. Regeringen uppmanas även att vid behov skyndsamt lägga fram ett förslag som på ett lämpligt sätt neutraliserar konsekvenserna för vårdgivare och patienter.

Att ärendet bör hanteras skyndsamt är ingen underdrift eftersom Skatteverkets tolkning att det ska vara moms på vissa vårdtjänster börjar tillämpas redan den 1 juli 2019, d v s om mindre än två veckor.
I tidigare TaxNews har vi kommenterat både Skatteverkets tolkning i den aktuella frågan och Skatterättsnämndens förhandsbesked om att vissa vårdtjänster som tidigare ansågs undantagna från moms ska bedömas som momspliktig uthyrning av personal. Härefter har Skatterättsnämndens förhandsbesked överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

KPMG:s kommentar

De befarade konsekvenserna av vårdmomsen är många. Bland annat riskerar det faktum att vårdmomsen slår olika hårt mot vård bedriven i privat respektive offentlig regi att medföra en snedvridning av konkurrensen. Vårdmomsen förväntas även medföra svårigheter med kompetensförsörjningen inom vården och minska tillgången av vård, inte minst på landsbygden. Att konsekvenserna av vårdmomsen analyseras är därför välkommet.

Frågan är vad en sådan utredning kan leda fram till i form av förslag på åtgärder. Det har till exempel framförts att mervärdesskattelagen bör förtydligas. Möjligheter till lagändring kan dock vara begränsade med hänsyn till att lagen ska stämma överens med mervärdesskattedirektivet. Med hänsyn till att Skatterättsnämndens förhandsbesked har överklagats kommer utgången i kommande avgöranden från HFD också få betydelse för frågan om det ska vara moms eller inte på vissa vårdresurser.

Diskussionerna kring vårdmomsen ser alltså ut att vara långt ifrån över. Välkommen att kontakta oss om du vill diskutera frågor kring vårdmomsen.

Emma Andersson
+46 70 981 24 25
emma.b.andersson@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.