Ingen moms på el och vatten som debiteras separat vid uthyrning av bostad

SRN: Ingen moms på separat debiterad el och vatten

Enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden ska det inte vara moms på el och vatten som debiteras separat vid uthyrning av bostaden.

1000

Kontakt

Jerker Westerstrom

Auktoriserad skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

I februari 2018 publicerade Skatteverket ett ställningstagande som i korthet innebär att om en bostadshyresvärd debiterar el, vatten eller gas separat från hyran med ett belopp som speglar verklig förbrukning, ska detta ses som ett separat, momspliktigt tillhandahållande. Om däremot el, vatten eller gas inte debiteras separat utan ingår i hyran, ska tillhandahållandet av el, vatten eller gas ses som underordnat uthyrningen och således vara en del av den momsfria bostadshyran.

Ställningstagandet har varit omdebatterat och har kritiserats av flera aktörer på bostadsmarknaden. Anledning till kritiken är dels att momsdebiteringen av el, vatten eller gas innebär en fördyring för hyresgästerna men också att flera hyresvärdar, t ex bostadsrättsföreningar, som annars inte behövt vara registrerade för moms nu tvingas till det och därmed får ökade kostnader i form av momshantering och administration.

Skatterättsnämnden (SRN) har den 27 februari meddelat ett förhandsbesked där SRN i de aktuella fallen kommer fram till att el och vatten inte ska ses som separata, momspliktiga tillhandahållanden trots att de debiteras separat och med belopp baserat på verklig förbrukning.

Förhandsbeskedet har lämnats på ansökan av tre sökande, en kommersiell hyresvärd och två bostadsrättsföreningar. I samtliga fall har separata mätare för el eller vatten installerats för varje lägenhet eller lokal men av hyresvärdarna. Avtal med leverantörerna har ingåtts med respektive hyresvärd. Det har i samtliga fall inte varit möjligt för hyresgästerna att ingå egna avtal med el- eller vattenleverantörerna. Hyresgästerna debiteras efter verklig förbrukning.

KPMG:s kommentar

Det som varit till prövning i fallet är om tillhandahållandena av el och vatten ska ses som separata tillhandahållanden eller om de kan anses underordnade uthyrningen av bostad och därmed momsbeskattas på samma sätt som uthyrningen, d v s i detta fall momsfritt. I den bedömningen tas hänsyn till bl a vad kunden efterfrågar, vad som avtalats och om det vore konstlat att dela upp transaktionen i flera delar.

Precis som Skatteverket i sitt ställningstagande, har SRN i sin bedömning utgått från framförallt EU-domen C-42/14 Wosjkowa men således kommit fram till annan slutsats. SRN framhåller att EU-domstolen uttalat att separat fakturering och prissättning av tjänster visserligen talar för att det rör sig om fristående transaktioner men att detta inte är avgörande betydelse vid bedömningen om transaktionen ska ses som en enda, sammansatt eller flera tjänster.

Enligt vår bedömning är det framförallt två omständigheter som framstår som särskilt viktiga i SRN:s bedömning, nämligen att det av hyresavtalen (samt föreningsstadgarna) framgår att el och vatten ingår i hyran samt att hyresgästerna inte har möjlighet att själv välja el- eller vattenleverantör.

SRN:s förhandsbesked kan överklagas av Skatteverket och vi har i skrivande stund ingen information om beskedet kommer att accepteras eller överklagas. Det är för närvarande även oklart om förhandsbeskedet kommer att medföra ett ändrat ställningstagande från Skatteverket.

Förhandsbeskedet gäller debitering av el och vatten i samband med bostadsupplåtelse men berör även andra upplåtelseformer där tjänster debiteras separat från hyran, t ex vid upplåtelse av lokaler. Förhandsbeskedet får även stor betydelse för dig som har följt Skatteverkets ställningstagande och har debiterat moms på el och vattenförbrukning. I samband härmed uppkommer frågor kring hur fakturerad moms och eventuella tillhörande avdrag för ingående moms ska hanteras.

Kontakta oss om du behöver råd kring hantering av el, vatten och andra tjänster som debiteras i samband med en hyresersättning.

Jerker Westerström
jerker.westerstrom@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.