Bolagsskattereformen i USA blir verklighet – hur påverkas ni?

Bolagsskattereformen i USA blir verklighet!

Skattereformen kommer att ha stor betydelse för såväl amerikanska koncerner som utländska koncerner med verksamhet i USA. Det finns mycket starka skäl för alla som påverkas att redan nu se över sin situation.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Skattereformen i USA blir verklighet. Senaten och representanthuset har enats om ett gemensamt förslag som de båda nu godkänt. Det enda som återstår är att representanthuset ska godkänna några mindre justeringar och att även presidenten ska skriva under lagförslaget vilket får ses som en ren formalitet. Detta kan ske redan denna vecka. Ett flertal av förändringarna kommer att gälla redan från beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2017.

Skattereformen innebär stora förändringar i beskattning av både individer och bolag men det är på bolagssidan som förändringarna är störst. Utformningen av de slutliga lagförändringarna skiljer sig en del från de förslag som Representanthuset och Senaten tidigare presenterat, se tidigare TaxNews. De viktigare förändringarna kan mycket översiktligt beskrivas enligt följande:

  • Den federala bolagsskattesatsen sänks från 35 % till 21 % från den 1 januari 2018.

  • Bolag i USA kommer fram till 2022 kunna göra omedelbart kostnadsavdrag för vissa investeringar i anläggningar och inventarier.

  • USA övergår från ett globalt beskattningssystem till ett territoriellt, vilket de flesta länder idag har. Detta innebär att den amerikanska beskattningsrätten av företag begränsas till inkomster som de genererat i USA.

  • Utdelning från utländska bolag (minst 10 % ägande) av vinster som upparbetats 2018 eller senare kommer vara skattefria.

  • Vinster i dotterbolag till amerikanska bolag och som genererats under beskattningsår som påbörjats före den 1 januari 2018 och som ännu inte beskattats i USA, kommer vara föremål för en engångsbeskattning om ca 15,5 % om det avser kontanter och om 8 % för övriga vinster. Betalning av skatten kan normalt ske över en åttaårsperiod.

  • Ränteavdrag begränsas till 30 % av ett företags justerade beskattningsbara inkomst. Begränsningen gäller såväl ränta på interna som externa lån. Överskjutande räntekostnader kan ”rullas fram” till kommande år.

  • Avdrag för underskott från tidigare år begränsas till 80 % av skattepliktigt överskott per år.

  • USA inför en “Base Erosion Anti-Abuse Tax” (BEAT). BEAT innebär en minimi-beskattning på visa avdragsgilla betalningar till utländska koncernbolag, inkluderande royalties och management fees, dock ej betalningar för varor. BEAT börjar gälla för beskattningsår som påbörjas efter den 31 december 2017. Regeln omfattar koncerner med en omsättning om minst 500 MUSD.

  • Regler införs som begränsar avdragsrätten för ränta och royalty som erläggs till närstående bolag i hybridsituationer.


Skattereformen kommer att ha stor betydelse för såväl amerikanska koncerner som utländska koncerner med verksamhet i USA. Det finns mycket starka skäl för alla som påverkas att redan nu se över sin situation.

Ni kan följa utvecklingen av skatteformen på KPMG US Outlook for U.S. Tax Reform och TaxNewsFlash-Tax Reform.
 

Vi hjälper er gärna tillsammans med våra amerikanska kollegor att hantera de skattefrågor som uppkommer i och med skattereformen.


Kontakt:
Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.