Kamatne stope "van dohvata ruke" za 2020. godinu

Kamatne stope "van dohvata ruke" za 2020. godinu

Ministarstvo finansija („MF“) usvojilo Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2020. godinu.

1000
tax

Ministarstvo finansija („MF“) usvojilo je Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2020. godinu („Pravilnik“). Pravilnik je objavljen u Službenom glasniku Srbije broj 21 od 06. marta 2020. godine i stupa na snagu 14. marta 2020. godine.

Implikacije Pravilnika na pripremu dokumentacije o transfernim cenama za 2020. godinu

Prema odredbama čl. 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Zakon“), za potrebe određivanja kamatne stope u skladu sa principom „van dohvata ruke“ poreski obveznici mogu:

  1. koristiti kamatne stope propisane od strane MF ili
  2. primeniti opšta pravila o transfernim cenama, predviđena Zakonom.

Poreski obveznici mogu izabrati samo jednu od navedene dve opcije. Izabrana metodologija se mora konzistentno primeniti na sve kredite/zajmove odobrene ili primljene od povezanih lica.

Propisane kamatne stope primenjuju se za potrebe obračuna prihoda/rashoda po osnovu kamata za 2020. godinu, nezavisno od perioda iz kog krediti/zajmovi potiču.

Za banke i davaoce finansijskog lizinga, za razliku od ostalih privrednih društava, propisane su jedinstvene kamatne stope nezavisno od ročnosti konkretnog kredita/zajma, osim za kredite/zajmove u RSD gde su propisane posebne stope za kratkoročne i dugoročne kredite/zajmove.

Kamatne stope „van dohvata ruke“ za 2020. godinu propisane od strane MF

table

Kakav to može da ima uticaj na vaše poslovanje?

U poređenju sa 2019. godinom, može se uočiti generalni pad kamatnih stopa (sa izuzetkom zaduživanja u SEK i RUB gde je zabeležen porast).

Neophodno je sagledati da li su nove kamatne stope za 2020. godinu usklađene sa kamatnim stopama koje primenjujete kod finansijskih instrumenata sa povezanim licima. Takođe, kod privrednih subjekata koji su izloženi značajnom / dugoročnom finansiranju od strane povezanih lica, primena opštih pravila o transfernim cenama može biti povoljnija i pružiti veći stepen izvesnosti u pogledu budućeg poreskog tretmana.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili vam je potrebna podrška naših poreskih stručnjaka, slobodno nam se obratite na tax@kpmg.rs

KPMG će nastaviti da prati i izveštava o dešavanjima u ovoj kompleksnoj oblasti, kao i o njihovom mogućem uticaju na obaveze i poslovanje privrednih subjekata.

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje
KPMG d.o.o. Beograd
Kraljice Natalije 11
Beograd, Srbija
Office: +381 11 20 50 500

tax@kpmg.rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us