Izmene i dopune Pravilnika o transfernim cenama

Izmene i dopune Pravilnika o transfernim cenama

Pravilnik je objavljen 1. oktobra 2021. godine.

1000
Tax

Ministarstvo finansija je donelo Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Pravilnik o transfernim cenama“), koji je objavljen 1. oktobra 2021. godine u Službenom glasniku Republike Srbije broj 95/2021 i stupa na snagu 9. oktobra 2021. godine.

Izmene Pravilnika o transfernim cenama se odnose na bliže uređenje uslova, sadržine i načina podnošenja godišnjeg izveštaja o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica - Obrasca CbC (Country by Country Report).

Svaki obveznik je dužan da u dokumentaciji o transfernim cenama u okviru analize grupe povezanih lica navede informaciju, u smislu člana 61v Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

  • da li je obveznik članica međunarodne grupe povezanih pravnih lica;
  • da li se smatra krajnjim matičnim pravnim licem, odnosno
  • informaciju o identitetu i državi rezidentnosti krajnjeg matičnog pravnog lica ukoliko se obveznik ne smatra krajnjim matičnim pravnim licem.

Podsećanja radi, počev od 2020. godine uvedena je obaveza sačinjavanja i podnošenja godišnjeg izveštaja nadležnom poreskom organu. Obrazac CbC podnosi samo krajnje matično pravno lice međunarodne grupe povezanih pravnih lica i to ukoliko je poreski rezident Srbije.

Međunarodna grupa povezanih pravnih lica je grupa lica koja su međusobno povezana po osnovu vlasništva ili kontrole u smislu MRS, odnosno MSFI pod sledećim uslovima:

  • ukupni konsolidovani prihod iznosi najmanje 750 miliona evra na godišnjem nivou;
  • najmanje jedno lice u grupi ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa MRS, odnosno MSFI, odnosno imalo bi tu obavezu kada bi se na regulisanom tržištu trgovalo akcijama tog lica; i
  • članice grupe podležu oporezivanju u najmanje dve poreske jurisdikcije (uključujući i stalnu poslovnu jedinicu).

Pri tome, krajnjim matičnim pravnim licem međunarodne grupe smatra se pravno lice, članica međunarodne grupe, koje ima vlasništvo ili kontrolu nad jednim ili više pravnih lica koja stvara obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, odnosno imalo bi tu obavezu kada bi se na regulisanom tržištu trgovalo akcijama tog lica, kao i pod uslovom da ne postoji drugo pravno lice unutar međunarodne grupe koje ima vlasništvo ili kontrolu nad tim licem, i koje ima obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.

Godišnji izveštaj, odnosno Obrazac CbC se podnosi u papirnoj formi u roku od 12 meseci od isteka poslovne godine za koju se isti sastavlja.

Obrazac CbC sadrži sledeće informacije:

  1. objedinjene informacije o iznosu prihoda, dobitka, odnosno gubitka pre oporezivanja, obračunatom i plaćenom porezu na dobit pravnih lica, evidentiranom kapitalu, neraspoređenoj dobiti, broju zaposlenih i materijalnoj imovini koja nije gotovina ili gotovinski ekvivalent za svaku poresku jurisdikciju u kojoj posluje međunarodna grupa;
  2. identifikaciju svake članice međunarodne grupe, uključujući i državu u kojoj je takva članica poreski rezident u skladu sa zakonodavstvom države rezidentnosti, kao i državu u kojoj je takvo pravno lice osnovano ukoliko se država osnivanja razlikuje od države rezidentnosti, kao i podatke o pretežnoj, odnosno pretežnim delatnostima članice međunarodne grupe.

Kako biste preuzeli Obrazac CbC, kliknite na link.

KPMG stručnjaci vam stoje na raspolaganju za bilo kakvo razjašnjenje ili podršku. Slobodno nas kontaktirajte na tax@kpmg.rs

Za prethodna izdanja KPMG Poreskih vesti možete posetiti sledeću internet stranicu:

KPMG Poreske vesti

KPMG Poresko-pravno odeljenje

KPMG d.o.o. Beograd
Milutina Milankovića 1J
11 000 Beograd, Srbija
T: +381 11 20 50 500
F: +381 11 20 50 550
tax@kpmg.rs

home.kpmg/rs

© 2024 KPMG d.o.o. Beograd, a Serbian limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Connect with us