• 1000

Usługi compliance skupiają się na zredukowaniu do minimum ryzyka wystąpienia w przedsiębiorstwie wszelkich nieprawidłowości, a usługi z obszaru przestępczości gospodarczej i dochodzeń wewnętrznych – na ochronie interesów klientów, w razie ujawnienia nieprawidłowości.

Zespół prawników Praktyki Compliance, Przestępczości Gospodarczej i Dochodzeń Wewnętrznych zajmuje się doradztwem w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance risk management) i wykrywania nadużyć (whistleblowing, forensic prawny, wewnętrzne postępowania wyjaśniające) – a w razie ich wykrycia – reprezentowaniem klientów (zarówno pokrzywdzonych jak i podejrzanych) w postępowaniach karnych przed organami śledczymi i sądami.  


1 Wspieramy klientów, by ich działanie było zgodne z prawem i dobrymi praktykami rynkowymi.

2 Doradzamy w zakresie działań prewencyjnych oraz w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

3 Pomagamy klientom w ochronie ich reputacji i majątku.


Nasze obszary wsparcia

Compliance – zarządzanie ryzykiem braku zgodności i regulacje wewnętrzne

Compliance (z ang. zgodność) to całokształt działań podejmowanych przez organizację w celu zapewnienia, że prowadzona przez nią działalność jest zgodna z prawem (hard law) oraz regulaminami wewnętrznymi (soft law).

Z kolei system compliance to całokształt regulacji, rozwiązań organizacyjnych oraz narzędzi wdrożonych w organizacji, aby zapewnić zgodność jej działania z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi, dobrymi praktykami i kodeksami etycznymi.

Skomplikowane, rozproszone i stale zmieniające się regulacje prawne niosą dla przedsiębiorców ryzyko braku zgodności z prawem i dobrymi praktykami rynkowymi oraz prowadzą do powstania sytuacji kryzysowych. Konsekwencją może być utrata reputacji, majątku, czy wreszcie sankcje administracyjne a nawet karne. Wdrożenie systemu compliance i regulacji wewnętrznych pozwala chronić przed takim ryzykiem.

Wsparcie KPMG Law obejmuje:

 • Opracowujemy strategię zapewnienia zgodności działalności z prawem.

 • Przygotowujemy i wdrażamy plany działań operacyjnych niezbędnych do zapewnienia zgodności.

 • Przygotowujemy i wdrażamy wszelkiego typu procedury i regulacje wewnętrze pozwalające minimalizować ryzyko niezgodności.

Compliance Due Diligence – audyt zgodności

 • Badamy całokształt regulacji, rozwiązań organizacyjnych oraz narzędzi wdrożonych w organizacji, aby zapewnić zgodność jej działania z przepisami prawa.
 • Zajmujemy się potencjalnymi ryzykami i naruszeniami w zakresie compliance w przedsiębiorstwie. 
 • Analizujemy istniejącą praktykę zarządzania compliance w organizacji.
 • W toku badania weryfikujemy m.in. następujące obszary:
  • opracowywanie strategii zapewnienia zgodności działalności z prawem;
  • przygotowanie i wdrożenie planu działań operacyjnych niezbędnych do zapewnienia zgodności;
  • przygotowanie wszelkiego typu procedur pozwalających minimalizować ryzyko niezgodności;
  • przeprowadzanie okresowych kontroli i audytów wskazujących poziom naruszeń przepisów prawa i regulacji wewnętrznych;
  • zawiadamianie zarządu oraz instytucji publicznych o wykrytych nieprawidłowościach;
  • szkolenie pracowników zmierzające do ograniczenia ryzyka podejmowania działań niezgodnych z regulacjami;
  • zapobieganie możliwości wystąpienia konfliktów interesu w kontekście współpracy z kontrahentami.

Wykrywanie nadużyć – wewnętrzne postępowania wyjaśniające

Wykrywanie nadużyć i prowadzenie wewnętrznych postępowań wyjaśniających pozwala na identyfikację przestępstw gospodarczych i nadużyć w organizacji. Wiedza uzyskana w takim procesie prowadzi do eliminacji z organizacji nieuczciwych pracowników i kontrahentów, odzyskania utraconego mienia i usprawnienia działania organizacji  oraz podjęcia adekwatnych działań prewencyjnych.

Wyzwaniem dla przedsiębiorców jest wysoka skala przestępstw gospodarczych w firmach działających w Polsce. Do najczęstszych wyzwań należy korupcja, łapownictwo, nadużycia księgowe, oszustwa, nadużycia zaufania czy działanie na szkodę spółki. Niestety większość nadużyć popełniają osoby z wnętrza organizacji, nierzadko z kadry kierowniczej. Skala nadużyć i strat z tego tytułu wymusza na przedsiębiorcach podjęcie działań na poziomie strategicznym, w kontekście promowania wartości, jakimi kieruje się organizacja, jak i na poziomie operacyjnym, czyli wykorzystania informacji o nadużyciach i właściwej reakcji na nieprawidłowości. 

Whistleblowing – ochrona sygnalistów

Aktualne przepisy nakładają na przedsiębiorców obowiązek posiadania procedur umożliwiających anonimowe zgłaszanie naruszeń prawa oraz ochronę sygnalistów. 

Konieczność wdrożenia odpowiednich procedur zgłaszania i zapewniania ochrony sygnalistom przez różne przedsiębiorstwa wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r., regulującej kwestie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa w ramach Unii Europejskiej, nazywanej powszechnie dyrektywą o ochronie sygnalistów.

17 kwietnia 2024 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który zastąpił projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Na pracodawców zatrudniających co najmniej 50 pracowników (również na podstawie umów cywilnoprawnych) nałożony zostanie obowiązek prowadzenia wewnętrznego kanału zgłaszania naruszeń przez sygnalistów. Limit ten nie będzie dotyczył podmiotów działających w określonym przez unijną dyrektywę obszarze – np. w obszarze zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML).  

Obowiązek prowadzenia wewnętrznych kanałów zgłoszeń obejmie również gminy posiadające co najmniej 10 tys. mieszkańców.  

Sygnaliści w Polsce będą chronieni prawem poprzez zakaz działań odwetowych.

Reprezentacja klientów w sprawach karnych gospodarczych

Mamy doświadczony zespół, który w zakresie reprezentacji w sprawach karnych gospodarczych ma unikalne doświadczenie w reprezentowaniu klientów po obu stronach, zarówno jako pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych jak i jako podejrzanych i oskarżonych.  

Członkowie naszego zespołu mają doświadczenie jako prokuratorzy i adwokaci, brali udział w tysiącach procesów karnych, w tym w największych sprawach karnych gospodarczych w tym kraju.

Wsparcie KPMG Law obejmuje:

 • Analiza i ocena ryzyka – doradztwo prawne dla spółek, członków zarządów i rad nadzorczych w zakresie oceny ryzyka oraz działań prewencyjnych i przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym.
 • Regulacje wewnętrzne i szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych (dawn raids), takich jak przeszukania, zatrzymania osób i rzeczy, czynności kontrolnych.
 • Profesjonalne wsparcie w sytuacjach kryzysowych (dawn raids), takich jak przeszukania, zatrzymania osób i rzeczy, czynności kontrolne.
 • Reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach przygotowawczych i przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.
 • Obrona podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach przygotowawczych i przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.
 • Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia w postępowaniach karnych.
 • Odzyskiwanie w postępowaniu karnym mienia utraconego w wyniku przestępstwa.
 • Obrona firm w sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Reprezentacja klientów w sprawach karnych skarbowych

Liczba postępowań w sprawach karnych skarbowych stale rośnie, co stanowi istotne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Przestępczość karna skarbowa prowadzi do strat materialnych wielkiej wartości. Postępowanie karne skarbowe niesie dla przedsiębiorcy ryzyko utraty reputacji, klientów, a nawet utraty wolności osobistej, firmy i całego majątku.

Skazanie pracowników może doprowadzić do odpowiedzialności solidarnej przedsiębiorcy w postępowaniu karnym skarbowym.

Wsparcie KPMG Law obejmuje:

 • Analiza i ocena ryzyka – doradztwo prawne dla spółek, członków zarządów i rad nadzorczych w zakresie oceny ryzyka oraz działań prewencyjnych i przeciwdziałaniu przestępstwom karnym skarbowym.

 • Regulacje wewnętrzne i szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych (dawn raids), takich jak przeszukania, zatrzymania osób i rzeczy oraz czynności kontrolne.

 • Profesjonalne wsparcie w sytuacjach kryzysowych (dawn raids), takich jak przeszukania, zatrzymania osób i rzeczy oraz czynności kontrolne.

 • Obrona podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach przygotowawczych i przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.
 • Obrona firm w sprawach odpowiedzialności solidarnej w postępowaniu karnym skarbowym.

 

Reprezentacja klientów w sprawach odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Odpowiedzialności podmiotu zbiorowego prowadzi do strat materialnych wielkiej wartości. Postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych niesie dla przedsiębiorcy ryzyko utraty reputacji, klientów, zamówień oraz wysokich kar finansowych sięgających 5 milionów złotych, a także ryzyko zakazu promocji lub reklamy prowadzonej działalności, wytwarzanych lub sprzedawanych wyrobów, świadczonych usług lub udzielanych świadczeń, zakazu korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi, zakazu korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

W sprawach o przestępstwa przeciwko środowisku podmiot zbiorowy może ponosić odpowiedzialność niezależnie od odpowiedzialności osób fizycznych.

Doradzamy w zablokowaniu utraconych aktywów i ich odzyskiwaniu w postępowaniach karnych

Zapewniamy profesjonalną reprezentację w postępowaniu przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości i pomoc w odzyskaniu w postępowaniu karnym aktywów utraconych w wyniku działań na szkodę spółki.

Wsparcie KPMG Law obejmuje:

 • Analiza i ocena ryzyka – doradztwo prawne dla spółek, członków zarządów i rad nadzorczych w zakresie oceny ryzyka oraz działań prewencyjnych i przeciwdziałaniu przestępstwom.

 • Regulacje wewnętrzne i szkolenia w zakresie ochrony aktywów spółki i przeciwdziałania przestępstwom.

 • Zabezpieczenie utraconego mienia w postępowaniu karnym.

 • Reprezentacja w postępowaniach przygotowawczych i przed sądami I i II instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

 • Skuteczne odzyskanie w postępowaniu karnym mienia utraconego na skutek przestępstwa.

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria