• 1000

Dobrze zorganizowany system wykrywania i zgłaszania naruszeń pomaga zapobiegać ich negatywnym konsekwencjom w przedsiębiorstwie. Odpowiedniego przygotowania i wdrożenia wewnętrznych procedur wymaga także, pod groźbą odpowiedzialności prawnej, prawo europejskie i projekt polskiej ustawy o ochronie sygnalistów. Zobacz, jak możemy pomóc Twojej firmie.

Czym jest Whistleblowing i dlaczego zgłaszanie naruszeń jest takie ważne?

Unijna dyrektywa o ochronie sygnalistów1 wymaga od państw członkowskich wprowadzenia przepisów dotyczących ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa (czyli tzw. „sygnalistów”). Przygotowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur zgłaszania i wyjaśniania naruszeń prawa oraz zabezpieczenie sygnalisty przed działaniami odwetowymi będzie prawnym obowiązkiem wielu podmiotów.

Polski ustawodawca przygotowuje jeszcze ostateczną wersję ustawy implementującej Dyrektywę. Pomimo tego już teraz warto rozważyć, czy wdrożenie właściwej procedura zgłaszania naruszeń nie będzie korzystne dla naszej organizacji. Oprócz realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, regulacja konkretnych rozwiązań w tym zakresie może pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie naszej organizacji.

Wyzwania firm związane z identyfikacją nieprawidłowości i ochroną sygnalistów

Wczesne wykrywanie występujących naruszeń umożliwia przedsiębiorcą szybkie podjęcie działań naprawczych oraz minimalizację negatywnych skutków takiego naruszenia. Sprawne funkcjonowanie systemu może wywołać także skutek prewencyjny wobec osób, które potencjalnie mogłyby takiego naruszenia dokonać.

Wiedza i doświadczenie KPMG Law w tym obszarze może wspomóc Twoją firmę w skorzystaniu z takiego systemu. 

Co zatem zyskasz dzięki wprowadzeniu w organizacji systemu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty?

1Zgodny z przepisami i dostosowany do specyfiki spółki system zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty.

2Efektywne i wiarygodne procedury wyjaśniania zgłoszeń.

3Zwiększenie świadomości i zaufania pracowników i współpracowników do spółki oraz jej kierownictwa.

4Szybkie wychwycenie obszarów wewnątrz organizacji narażonych na większe prawdopodobieństwo naruszeń oraz możliwość podjęcia działań prewencyjnych.

5Zmniejszenie ryzyka poniesienia odpowiedzialności prawnej spółki i jej kierownictwa.

6Podniesienie wiarygodności wobec kontrahentów.

7Wsparcie procesów zarządzania zgodnością, nadzoru wewnętrznego i utrzymania rzetelnego wizerunku.

Wsparcie KPMG Law w ramach wdrożenia systemu zgłaszania naruszeń prawa i ochrony sygnalisty (Whistleblowing)


Identyfikujemy występujące w Spółkach obszary zwiększonego ryzyka naruszeń

Identyfikujemy występujące w Spółkach obszary zwiększonego ryzyka naruszeń.


Dokonujemy przeglądów obowiązujących aktualnie w Spółce rozwiązań w zakresie zgłaszania nieprawidłowości lub naruszeń prawa

Dokonujemy przeglądów obowiązujących aktualnie w Spółce rozwiązań w zakresie zgłaszania nieprawidłowości lub naruszeń prawa.


Przygotowujemy dostosowaną do specyfiki Spółki niezbędną dokumentację

Przygotowujemy dostosowaną do specyfiki Spółki niezbędną dokumentację – procedurę zgłaszania naruszeń prawa i ich wyjaśniania oraz ochrony sygnalisty wraz ze wzorami dokumentów, właściwymi dla poszczególnych kanałów zgłoszeń.


Pomagamy w wykonaniu formalnych i technologicznych obowiązków związanych z przyjęciem procedury zgłaszania i wyjaśniania zgłoszeń o naruszeniu

Pomagamy w wykonaniu formalnych i technologicznych obowiązków związanych z przyjęciem procedury zgłaszania i wyjaśniania zgłoszeń o naruszeniu.


Wspieramy we wdrożeniu przyjętych procedur

Wspieramy we wdrożeniu przyjętych procedur.


Przeprowadzamy działania podnoszące świadomość pracowników i kierownictwa w zakresie procedur zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalisty

Przeprowadzamy działania podnoszące świadomość pracowników i kierownictwa w zakresie procedur zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalisty – akcje informacyjne, szkolenia itp.


Wspieramy wewnętrzne komórki compliance lub inne wyznaczone wewnętrzne jednostki w prowadzeniu postępowań wyjaśniających i w działaniach następczych

Wspieramy wewnętrzne komórki compliance lub inne wyznaczone wewnętrzne jednostki w prowadzeniu postępowań wyjaśniających i w działaniach następczych.


Zapewniamy usługę zewnętrznego prowadzenia postępowań wyjaśniających, dochodzeń oraz wsparcia w wymaganych przepisami działaniach następczych

Zapewniamy usługę zewnętrznego prowadzenia postępowań wyjaśniających, dochodzeń oraz wsparcia w wymaganych przepisami działaniach następczych.

Dlaczego warto skorzystać z usług KPMG Law?

Wiedza i doświadczenie

Oferujemy wsparcie prawników – specjalistów z zakresu zarządzania zgodnością oraz innych obszarów prawa, którzy posiadają bogatą, aktualną wiedzę oraz doświadczenie w tworzeniu rozwiązań ograniczających ryzyka prawne dla spółki i jej kierownictwa oraz ochrony pracowników.

Kompleksowe wsparcie merytoryczne

Udzielamy kompleksowego wsparcia w przygotowaniu właściwych procedur. Zapewniamy prawne i technologiczne narzędzia do prawidłowego wdrożenia wymaganego systemu oraz podjęcie odpowiednich działań w celu zaimplementowania systemu do codziennej działalności spółek.

Oszczędność czasu i bezpieczeństwo

Oferujemy współpracę z wewnętrznymi komórkami compliance i HR oraz wsparcie dostosowane do specyfiki Twojej firmy, które pomoże obiektywnie ocenić ryzyka prawne zagrażające spółce oraz profesjonalnie zaprojektować efektywne narzędzia i procesy.

1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. U. UE. L. z 2019 r. Nr 305, str. 17 z późn. zm.).

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Publikacje i webinaria