Kompleksowe wsparcie w procesie rozliczania umów leasingowych

System KPMG L’easy przeznaczony jest dla wszystkich instytucji finansowych oraz przedsiębiorstw zobowiązanych do rozliczania umów leasingu i subleasingu zgodnie z MSSF 16.

Z naszą bogatą w funkcje aplikacją oszczędzisz czas i zyskasz pewność co do wykorzystywanych danych. Udogodnienia zawarte w KPMG L'easy, takie jak wsteczna modyfikacja zdarzeń, wpłyną na usprawnienie obsługi zobowiązań leasingowych.

ekran komputera z aplikacją KPMG L'easy

Co zyskasz dzięki KPMG L'easy?


Kompleksowa obsługa umów leasingu zgodnie z MSSF16
Kompleksowa obsługa umów leasingu zgodnie z MSSF 16
 

Możliwość wprowadzania zdarzeń wstecznie
Możliwość wprowadzania zdarzeń wstecznie
 

Automatyzacja czasochłonnych procesów
Automatyzacja czasochłonnych procesów
 

Poprawa jakości i zwiększona kontrola danych
Poprawa jakości i zwiększona kontrola danych
 
KPMG L'easy – Narzędzie obsługujące całościowy proces rozliczania umów leasingu zgodnie z MSSF 16

KPMG L’easy nie tylko oferuje możliwość kalkulacji i księgowania umów leasingu zgodnie z MSSF 16, ale także stanowi ich repozytorium.

Dane są automatycznie weryfikowane pod kątem poprawności, a każda ich modyfikacja i uruchomienie związanego z nimi procesu trafia do rejestru.

Cechy i możliwości systemu

KPMG L’easy to wszechstronna biblioteka umów leasingu

Do aplikacji zaczytywane są dane o wszystkich nowych umowach oraz o modyfikacji umów wraz z ich charakterystykami – m.in. waluta umowy, daty obowiązywania umowy, harmonogram płatności.

Moduł księgowy zapewnia kompleksową obsługę księgową umów leasingu

W systemie generowane są analityczne zapisy księgowe oraz plik z księgowaniami dla Księgi Głównej. Ponadto w aplikacji dostępne są również raporty z danymi o umowach leasingu i subleasingu.

Wybierz najwygodniejszy sposób ładowania danych od systemu

Dane do KPMG L’easy mogą być importowane wprost w systemów źródłowych, zaczytywane z plików Excel lub też wprowadzane ręcznie przez użytkownika poprzez GUI.

Kalkulacja harmonogramów rozliczeń odbywa się automatycznie

Na podstawie załadowanych do KPMG L’easy danych w systemie generowany jest harmonogram rozliczenia prawa do użytkowania i zobowiązania leasingowego.

Dane wprowadzane do systemu są walidowane, a każda czynność rejestrowana

W przypadku zidentyfikowania błędów w danych, użytkownik otrzymuje stosowne powiadomienie. By zapewnić dodatkową kontrolę wprowadzanych do KPMG L’easy informacji, aplikacja została wyposażona w ścieżkę audytową – każda modyfikacja danych oraz uruchomienie procesu w systemie jest zapisywane w rejestrze.

Z KPMG L’easy wprowadzisz „wsteczne” modyfikacje na już zaksięgowane daty

W przypadku, gdy nowa umowa lub modyfikacja już istniejącej umowy nie została zarejestrowana w dacie jej wystąpienia, aplikacja umożliwia wprowadzenie takich danych pod ich rzeczywistą datą. System wygeneruje wówczas odpowiednie storna księgowe, a następnie zaksięguje daną umowę zgodnie z jej faktycznym stanem.

Model wdrożenia KPMG L'easy

laptop z otwartą aplikacją KPMG L'easy

System KPMG L’easy jest instalowany bezpośrednio w środowisku klienta

  • Możliwe jest uzyskanie licencji na korzystanie z KPMG L’easy dla kilku spółek z grupy.
  • Zapewniamy wsparcie w ramach serwisu powdrożeniowego.
  • Dostarczamy aktualizacje i oferujemy rozwój nowych funkcjonalności systemu.

Czym jest standard MSSF 16 i dlaczego tak ważne jest porpawne rozliczenie zobowiązań leasingowych?

Standard MSSF 16 wprowadził wiele fundamentalnych zmian w podejściu do rozliczania i ujmowania umów leasingu w księgach oraz sprawozdaniach finansowych przez spółki. Zgodnie ze Standardem, począwszy od 1 stycznia 2019 r. większość umów leasingu jest prezentowana w bilansie Spółek poprzez ujmowanie zarówno aktywa z tytułu prawa do użytkowania przedmiotu umowy, jak i zobowiązania z tytułu leasingu.

Zasady opisane w Standardzie MSSF 16 wyeliminowały wcześniej funkcjonujący podwójny model prezentowania umów leasingu przez leasingobiorców, w którym występował zarówno leasing finansowy, jak i leasing operacyjny ujmowany na pozabilansie. Zamiast tego modelu zostało wprowadzone jednakowe podejście do umów leasingu, w ramach którego wszystkie umowy po stronie leasingobiorcy będą rozliczane i księgowane podobnie do bieżącej rachunkowości leasingu finansowego.

Zasady zaprezentowane w Standardzie MSSF 16 wyszły w życie w 2019 r. Od tego momentu wszystkie Spółki podlegające MSSF 16 są zobowiązane rozliczać umowy leasingu i prezentować je księgowo zgodnie z zalecaną przez Standard metodologią. 

Wdrożenie IFRS 16 wiąże się z wieloma zadaniami postanowionymi przed spółkami. Do głównych wyzwań, przed którymi stoją leasingobiorcy, należy:

  • przeprowadzenie analizy wszystkich swoich umów leasingu i subleasingu;
  • prowadzenie rejestru wszystkich umów;
  • podjęcie decyzji o metodzie przejścia na IFRS 16 z dniem wdrożenia Standardu;
  • obsługa umów zgodnie z IFRS 16 – generowanie harmonogramu rozliczenia umów leasingu – zarówno harmonogramu rozliczenia prawa do użytkowania, jak i harmonogramu rozliczenia zobowiązania z tytułu leasingu;
  • zgodna z zapisami Standardu obsługa księgowa umów leasingu.