• 1000

Wygodne rozwiązanie przyspieszjące raportowanie finansowe

Emitenci, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej, mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF).

Obowiązek ten dotyczy sprawozdań sporządzanych za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później.

KPMG ESEF Tagging Tool pomaga sprostać tym wymaganiom.

KPMG ESEF Tagging Tool screenshot

Co zyskasz dzięki naszemu narzędziu?


Zapewnienie zgodności z wymogami ESEF

Zapewnienie zgodności
z wymogami ESEF


Techniczne wsparcie w przygotowaniu sprawozdania zgodnego z wymogami ESEF

Techniczne wsparcie w przygotowaniu sprawozdania zgodnego z ESEF


Minimalizacja błędów przy oznaczaniu sprawozdań finansowych

Minimalizacja błędów przy oznaczaniu sprawozdań finansowych

blue arrow

Dzięki znacznikom XBRL w prosty sposób połączysz poszczególne elementy sprawozdania finansowego z taksonomią MSSF.

Celem działania naszego narzędzia jest umożliwienie oznakowania sprawozdania finansowego z użyciem taksonomii ESEF i jednocześnie wypełnienie nałożonych na firmę obowiązków regulacyjnych.

Cechy i możliwości narzędzia

Dokonanie znakowania sprawozdań finansowych

przy użyciu znaczników XBRL oraz konwersji raportu do wymaganego formatu XHTML.

Przyspieszenie procesu sporządzania raportu

zgodnie z ESEF przy możliwie jak najmniejszej ingerencji w pozostałe czynności związane ze sprawozdawczością.

Zachowanie układu graficznego sprawozdania

dzięki czemu otrzymany plik XHTML odzwierciedla wygląd pliku źródłowego.

Przystępny i prosty w obsłudze interfejs narzędzia:

    • łatwe wyszukiwanie znaczników w taksonomii MSSF,
    • przypisywanie znaczników do poszczególnych pozycji sprawozdania,
    • przenoszenie ustalonego mapowania pomiędzy różnymi wersjami sprawozdań.

Modele wdrożenia

office woman with tablet

Wersja instalowana u klienta

Wdrażamy aplikację w środowisku klienta. Aplikacja funkcjonuje jako wtyczka do MS Word. Zapewniamy wsparcie przy instalacji i użytkowaniu aplikacji. Dokonujemy aktualizacji aplikacji w przypadku zmian w regulacjach. W ramach usługi możemy też dedykować specjalistę KPMG, który wesprze w przyporządkowaniu znaczników taksonomii ESEF.

Wersja usługowa

Jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie usługi sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania. Z KPMG wyznaczany jest dedykowany ekspert do przeprowadzenia prawidłowego znakowania sprawozdania. Znakowanie jest przeprowadzane na infrastrukturze KPMG. Klient otrzymuje gotowy plik w formacie ESEF.

Czym jest XBRL?

XBRL to rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej, zaprojektowany do wymiany informacji biznesowych. Celem XBRL jest ułatwienie identyfikacji i analizy informacji finansowych w sprawozdaniach.

Jego podstawową cechą jest jednoznaczna identyfikacja danych w sprawozdaniu finansowym. Dzieje się to za sprawą odniesienia każdego elementu i liczby w sprawozdaniu do wcześniej opublikowanego i ujednoliconego słownika tematycznego (zwanego taksonomią). Umożliwia to porównywalność informacji liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych.

XBRL zmienia tylko format, a nie treść informacji. Informacje XBRL można łatwo przekształcić na inne formaty, co ogranicza koszty przetwarzania danych.