• 1000

Stale zmieniające się regulacje i wymogi prawne sprawiają, że rośnie presja i oczekiwania względem działów ds. etyki i zgodności z przepisami (ang. compliance). Rosną również potrzeby kadrowe – 72% międzynarodowych Chief Compliance Officers (CCOs) deklaruje zwiększenie liczby pracowników w swoich zespołach w ciągu najbliższego roku. Wśród priorytetów znalazło się również zwiększenie wydatków na technologie oraz dostosowywanie działań organizacji do wymogów ESG – wynika z badania KPMG przeprowadzonego wśród 765 dyrektorów ds. etyki i zgodności.

Aż 84% dyrektorów ds. etyki i zgodności, którzy wzięli udział w badaniu KPMG spodziewa się, że w ciągu najbliższych dwóch lat będzie musiało stawiać czoła presji związanej z rosnącymi oczekiwaniami i kontrolami organów regulacyjnych. Nowe wymogi prawne i regulacyjne, a także dynamicznie zmieniające się trendy i oczekiwania względem działów compliance sprawiają, że zarządzający tym obszarem w firmach muszą dostosować swoje plany do sytuacji na rynku. Poprawa wydajności działań compliance ma być realizowana poprzez rozwój zespołów, ale też inwestycje w najnowsze rozwiązania technologiczne, szczególnie te związane z analityką danych i cyberbezpieczeństwem.

Nowe technologie w służbie compliance

70% respondentów planuje zwiększenie budżetu na rozwój nowych technologii w ciągu najbliższego roku. Dla 36% CCOs priorytetem ma być poprawa cyberbezpieczeństwa, a dla 35% ochrony danych osobowych. Natomiast 30% ankietowanych jako obszary największych wyzwań na najbliższe dwa lata wskazuje analitykę danych i modelowanie predykcyjne. Dyrektorzy ds. compliance wskazali, że w ich firmach w ciągu najbliższych dwóch lat priorytetowymi obszarami do automatyzacji będą m.in. ocena ryzyka, monitorowanie, testowanie i mapowanie regulacyjne.

Automatyzacja procesów i analityka zgromadzonych danych w celu zbudowania mechanizmów wykrywania potencjalnych zagrożeń, nieprawidłowości lub nadużyć wydają się znaczącym krokiem rozwoju działów compliance, szczególnie gdy firmy chcą podążać za najnowszymi trendami oraz standardami ESG.

Nadążyć za wymogami ESG

Zaledwie 7% ankietowanych dyrektorów ds. etyki i zgodności uznaje własne programy zgodności ze standardami ESG za w pełni rozwinięte, natomiast 41% ankietowanych przyznaje, że programy te są w ich firmach nadal w fazie planowania lub przygotowań. W wielu organizacjach proces wdrażania wymogów ESG jest na wczesnym etapie – trwa zapoznawanie się z nowymi przepisami i rozważanie różnych modeli biznesowych, odpowiadających standardom. Jednocześnie interesariusze coraz częściej rozliczają firmy z realizacji wymogów ESG, więc kluczowe staje się wprowadzenie mechanizmów kontrolnych, które będą uwzględniać wpływ organizacji na środowisko i społeczeństwo. Rolą dyrektorów compliance jest projektowanie i wdrażanie solidnych ram zgodnych z korporacyjną strategią ESG. To podstawa do monitorowania ryzyka w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz raportowania danych niefinansowych.

Więcej informacji