KPMG akredytowane przez UODO do monitorowania przestrzegania Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia

KPMG jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce przystąpił do pełnienia roli podmiotu monitorującego.

KPMG przystąpiło przystąpił do pełnienia roli podmiotu podmiotu monitorującego.

  • 1000

KPMG jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce uzyskało akredytację Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do pełnienia roli podmiotu monitorującego przestrzeganie Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia. Firma doradcza odpowiada za przyjmowanie nowych podmiotów w poczet członków kodeksu oraz za ich właściwą weryfikację i nadzór w ramach przeprowadzanych audytów.

Zatwierdzony Kodeks postępowania dla sektora ochrony zdrowia ma na celu zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony pacjentów w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia i życia pacjentów. Już na etapie projektu stał się punktem odniesienia dla wielu podmiotów medycznych. Celem Kodeksu jest dalsza poprawa standardów w zakresie ochrony danych osobowych pacjentów. 

KPMG jako jeden z pierwszych podmiotów w Polsce przystąpił do pełnienia roli podmiotu monitorującego. Monitorowaniu podlega stosowanie kodeksu, w odniesieniu do procesów przetwarzania danych pacjentów, zachodzących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą (PWDL) oraz w podmiotach przetwarzających dane na zlecenie PWDL. Jest to pierwszy zatwierdzony kodeks w Polsce, do którego stosowania mogą przystępować także organy i podmioty publiczne.

Przystąpić do Kodeksu może każdy podmiot prowadzący działalność leczniczą, bez względu na formę prawną działalności, strukturę właścicielską, uczestnictwo w systemie opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych czy zakres i rodzaj działalności leczniczej.

Więcej informacji