Branża poligraficzna w Polsce rośnie w siłę – wartość produkcji sprzedanej w 2015 roku wyniosła blisko 14 mld zł

Branża poligraficzna w Polsce rośnie w siłę

W 2015 r. wartość produkcji sprzedanej sektora poligraficznego w Polsce wyniosła 13,9 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. Analizy KPMG wskazują, że jednym z najważniejszych czynników rozwoju tego sektora jest eksport na rynki zagraniczne – w 2015 r. wyeksportowano produkty i usługi poligraficzne warte 8,3 mld zł. Z badania przeprowadzonego wśród przedsiębiorstw poligraficznych wynika, że firmy pozytywnie oceniają ogólną sytuację w branży.

1000

Kontakt

Biuro prasowe KPMG

Skontaktuj się z nami

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Największymi optymistami są średnie i duże firmy poligraficzne

Liczba podmiotów zadowolonych z własnej sytuacji rośnie wprost proporcjonalnie do wielkości firm. Wśród firm średnich i dużych odsetek przedsiębiorstw oceniających pozytywnie własną sytuację na rynku zwiększył się do poziomu nienotowanego w żadnej z poprzednich edycji badania – aż do 80%, co oznacza wzrost o 11 punktów procentowych w porównaniu z ostatnim badaniem. Najmniej skłonne do pozytywnych ocen są mikroprzedsiębiorstwa, spośród których zaledwie 38% uważa, że sytuacja jest bardzo dobra lub dobra. W gronie małych przedsiębiorstw własną sytuację pozytywnie ocenia 57%.

Ocena obecnej sytuacji przedsiębiorstw poligraficznych

W badaniu poprosiliśmy przedsiębiorstwa poligraficzne o dokonanie oceny obecnej sytuacji i perspektyw dla branży. Najważniejszymi atutami polskiej branży poligraficznej są dostępność papieru, dostęp do know-how i nowoczesnych technologii oraz kwalifikacje kadry zarządzającej. Najczęściej wskazywaną słabą stroną pozostaje poziom marż, a także różnice w kosztach – od materiałowych i zakupu urządzeń, po koszty pracy. Wśród największych szans polskiej poligrafii firmy najczęściej wymieniały popyt na usługi poligraficzne za granicą i na rynku krajowym oraz rozwój cyfrowych nośników informacji. Do największych zagrożeń dla branży przedsiębiorcy zaliczają wymogi i regulacje prawno-administracyjne – mówi Jacek Bajger, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

Eksport napędza rozwój branży poligraficznej w Polsce

Niezwykle istotną rolę w utrzymaniu tendencji wzrostowej odgrywa eksport, który pozostaje jednym z kluczowych czynników rozwoju przemysłu poligraficznego w Polsce. Dzięki wysokiej jakości usług i produktów oraz stosunkowo niskim kosztom pracy, polskie firmy poligraficzne skutecznie konkurują zarówno na rynku unijnym, jak i poza nim. Z możliwości eksportu korzystają przede wszystkim firmy średnie i duże – w tej grupie jedynie 15 proc. przedsiębiorstw skupia się wyłącznie na rynku krajowym, ponadto odsetek ten wciąż spada.

Firmy poligraficzne eksportujące swoje towary lub usługi zostały poproszone o wskazanie maksymalnie trzech krajów, do których kierują swoją ofertę. Najczęściej wymienianym przez respondentów kierunkiem eksportu pozostały – podobnie, jak ubiegłorocznym badaniu – Niemcy. Współpracę z naszym zachodnim sąsiadem zadeklarowało 52% ankietowanych firm poligraficznych. Na kolejnych miejscach znalazły się Wielka Brytania, Francja oraz Czechy – mówi Jacek Kuśmierczyk, kanclerz Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

Najczęściej wskazane kierunki eksportu produktów i usług poligraficznych

Zwiększenie efektywności działań i rozwój oferty priorytetami sektora poligraficznego

Aż 44% badanych firm uważa, że w najbliższej przyszłości wzrośnie poziom sprzedaży w sektorze poligraficznym. Blisko połowa respondentów jest natomiast przekonana, że wskaźnik ten zostanie na dotychczasowym poziomie. Największymi optymistami są średnie i duże firmy – aż 70% z nich uważa, że w 2016 roku wartość sprzedaży wzrośnie.

Prognozowana zmiana rentowności branży poligraficznej w Polsce w 2016 r. w porównaniu z 2015 r.

Zwiększanie potencjału firm na konkurencyjnym rynku poligraficznym zmusza przedsiębiorstwa do planowania krótko- i średnioterminowej strategii rozwoju. Badane firmy zamierzają przede wszystkim zwiększyć efektywność swych działań, wzbogacić ofertę oraz poszukiwać nowych dostawców. Przedsiębiorstwa chcą najczęściej inwestować w zakup nowych maszyn i urządzeń – jest to priorytet dla co czwartego przedsiębiorstwa. Na pytanie o zmianę wykorzystania technologii w najbliższych 2-3 latach, największy odsetek firm wskazuje rozwój usług związanych z drukiem cyfrowym oraz usługami introligatorskimi – mówi Jacek Bajger, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce.

O RAPORCIE:

„Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce” jest szóstą edycją raportu prezentującego analizę rynku poligraficznego w Polsce. Publikacja powstała we współpracy firmy doradczej KPMG w Polsce z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga. Analiza opiera się na 247 wywiadach przeprowadzonych wśród zarządzających polskimi firmami poligraficznymi. Badanie przeprowadzono przy użyciu dwóch metod: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews) za pośrednictwem firmy badawczej Norstat oraz ankiety papierowej rozsyłanej za pośrednictwem Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. Respondentami były osoby ze ścisłego kierownictwa firm. Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2016 roku. W raporcie zostały wykorzystane również dane wtórne z baz Eurostat oraz publikacji Głównego Urzędu Statystycznego.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadczących usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 174 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG są stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 300 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

O PBKG:

Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga jest organizacją pozarządową, która od blisko 20 lat zaangażowana jest w rozwój rodzimego rynku poligraficznego. Organizator wielu konferencji branżowych, poświęconych pozyskiwaniu funduszy na rozwój przedsiębiorstw, jak również dostępnym narzędziom wspierającym eksport produktów i usług. Od pięciu lat wraz z KPMG w Polsce wydaje raport pt. „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce". Działania na rzecz polskiego przemysłu poligraficznego, odbywają się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki.

Kontakt dla mediów:

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs