Tax Alert: Obowiązek złożenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych przez spółki nieruchomościowe

Sprawozdanie o terminach zapłaty - spółki nieruchomości

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., wprowadziła istotne zmiany dotyczące sytuacji prawnej i obowiązków spółek nieruchomościowych.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych od osób prawnych i od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2021 r., wprowadziła istotne zmiany dotyczące sytuacji prawnej i obowiązków spółek nieruchomościowych.

Na mocy nowelizacji został rozszerzony m.in. o spółki nieruchomościowe (w tym wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej) katalog podmiotów, które są zobowiązane do składania corocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii co do wątpliwości – spowodowanych brakiem stosownych przepisów przejściowych – w zakresie obowiązku składania po raz pierwszy przez spółki nieruchomościowe sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku terminach zapłaty w transakcjach handlowych, spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2021, tj. nie wcześniej niż w styczniu 2022 r.

Definicja spółki nieruchomościowej

Spółką nieruchomościową jest podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

  • w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność:

a) dla podatników CIT (łącznie):

i. na pierwszy dzień roku podatkowego co najmniej 50 proc. wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości;

ii. wartość ww. aktywów przekracza 10 mln zł.

b) dla nie-podatników CIT (łącznie):

i. na pierwszy dzień roku obrotowego co najmniej 50 proc. wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych w Polsce lub praw do takich nieruchomości;

ii. wartość ww. aktywów przekracza 10 mln zł.

  • w przypadku podmiotów już prowadzących działalność:

a) dla podatników CIT (łącznie):

i. wartość bilansowa aktywów nieruchomościowych na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy stanowi co najmniej 50 proc. całości aktywów;

ii. wartość ww. aktywów przekracza 10 mln zł;

iii. w roku poprzedzającym rok podatkowy co najmniej 60 proc. przychodów uzyskano z najmu, podnajmu, leasingu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze dotyczących nieruchomości lub z umów przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych.

b) dla nie-podatników CIT (łącznie):

i. wartość bilansowa aktywów nieruchomościowych na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy stanowi co najmniej 50 proc. całości aktywów;

ii. wartość ww. aktywów przekracza 10 mln zł;

iii. w roku poprzedzającym rok obrotowy co najmniej 60 proc. przychodów ujętych w wyniku finansowym netto uzyskano z najmu, podnajmu, leasingu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów o podobnym charakterze dotyczących nieruchomości lub z umów przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych.

Obowiązki podatkowe spółek nieruchomościowych

Wspomniana nowelizacja wprowadziła również szereg zmian w obowiązkach podatkowych spółek nieruchomościowych.

Ich zasadniczym celem było przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku ze zbycia udziałów, akcji lub praw o podobnym charakterze w spółce nieruchomościowej na tę spółkę jako płatnika podatku, jeżeli podmiot zbywający te udziały, akcje lub prawa nie jest rezydentem Polski.

W takiej sytuacji spółka nieruchomościowa jest zobowiązana do obliczenia zaliczki na podatek w wysokości 19 proc. dochodu ze zbycia i pobrania go od zbywcy, a także do dokonania wpłaty tej zaliczki na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W razie braku wiedzy o wartości transakcji spółka nieruchomościowa jest zobowiązana do rozliczenia podatku w oparciu o wartość rynkową zbywanych udziałów, akcji lub praw.

Spółki nieruchomościowe oraz podatnicy posiadający bezpośrednio lub pośrednio udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze, dające co najmniej 5 proc. praw głosu lub praw do udziału w zyskach spółki nieruchomościowej, są również zobowiązani przekazywać Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obrotowego) informację o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio udziały (akcje) lub powyższe prawa w spółce nieruchomościowej.

Sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych kierownicy podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT są zobowiązani do składania corocznych sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Na mocy wspomnianej nowelizacji m.in. ustawy o CIT z dnia 28 listopada 2020 r., katalog podmiotów wskazanych w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT został w punkcie 3 rozszerzony o spółki nieruchomościowe (w tym wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej). Spółka nieruchomościowa została tym samym, nowelizacją ustawy o CIT, włączona do katalogu podmiotów zobowiązanych do składania sprawozdań o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

Brak jest przepisów przejściowych, które w sposób szczególny dotyczyłyby pierwszego okresu raportowania w tym zakresie dla spółek nieruchomościowych.

Na stronie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii pojawiła się informacja, która wyjaśnia wątpliwości w zakresie obowiązku składania po raz pierwszy przez spółki nieruchomościowe sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zgodnie z informacją Spółki nieruchomościowe mają obowiązek złożyć pierwsze sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty za rok 2021, tj. nie wcześniej niż w styczniu 2022 r. Powyższe zostało również potwierdzone w odpowiedzi na indywidualne zapytanie KPMG skierowane MRPiT niezależnie od informacji zawartej na stronie internetowej.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs