Tax Alert: Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2021 r.

Tax Alert: Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia

W dniu 30 listopada 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały ustawy nowelizujące ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektóre inne ustawy, wprowadzające od 1 stycznia 2021 r. szereg zmian w podatkach dochodowych, w tym m.in. nadanie statusu podatników CIT spółkom komandytowym i niektórym spółkom jawnym, obowiązek publikowania przez niektórych podatników informacji o realizowanej strategii podatkowej czy możliwość stosowania nowej formy opodatkowania CIT (tzw. estoński CIT). Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany zawarte w znowelizowanych przepisach.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Spółki komandytowe i niektóre spółki jawne podatnikami CIT

Począwszy od 1 stycznia 2021 r.:

 • spółki komandytowe mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski; oraz

 • spółki jawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, których wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne (jeżeli przed rozpoczęciem roku obrotowego a zatem przed 1 stycznia 2021 r. nie złożą do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji o podatnikach PIT posiadających bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego prawa do udziału w zysku tej spółki lub aktualizacji tej informacji w ciągu 14 dni licząc od dnia zaistnienia zmiany)

- staną się podatnikami CIT.


Spółki komandytowe będą mogły przy tym postanowić, że nowe przepisy znajdą do nich zastosowanie dopiero od 1 maja 2021 r.


Powyższe oznacza, że dochody generowane przez spółki komandytowe (i niektóre spółki jawne), które dotąd były w CIT podmiotami transparentnymi podatkowo, będą co do zasady opodatkowane CIT na poziomie spółki oraz PIT lub CIT na poziomie wspólnika.

W przypadku spółek komandytowych nowelizacja wprowadza również zwolnienie z podatku części przychodów komandytariuszy, uzyskanych z udziału w spółce komandytowej – zwolnieniu takiemu podlegać będzie 50 proc. uzyskanych przez komandytariusza przychodów z udziału w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000 PLN rocznie. Natomiast komplementariusze będą mogli odliczyć od podatku dochodowego wyliczonego od dochodu z udziału w zyskach spółki komandytowej, kwotę podatku zapłaconego przez tę spółkę, proporcjonalnie obciążającej zysk komplementariusza uzyskany z udziału w takiej spółce.


Zwolnienie to nie będzie miało zastosowania w przypadkach, w których istniejące między komplementariuszami spółki komandytowej powiązania lub sposób kierowania spółką będą wskazywać na „optymalizacyjny cel” założenia spółki przez jej wspólników.
 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Wprowadzony zostaje również obowiązek sporządzenia i podania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.

Obowiązek ten będzie dotyczyć:

 • podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym;

 • podatkowych grup kapitałowych.

Informacja będzie musiała zostać przygotowana z uwzględnieniem charakteru, rodzaju oraz rozmiaru prowadzonej przez podatnika działalności i będzie obejmować w szczególności informacje:

 • o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych form współpracy z organami KAS (np. w ramach Umowy o współdziałanie z Szefem KAS);

 • o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki których dotyczą;

 • o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów;

 • o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych;

 • informację na temat rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Podatnicy powinni przygotować sprawozdanie do końca 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Podatnicy, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, co do zasady, na koniec 2021 roku będą musieli opublikować informację o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020.

 

Estoński CIT

Od 1 stycznia 2021 r. wprowadzony zostanie również alternatywny system opodatkowania dochodów spółek kapitałowych w formie ryczałtu, czyli tzw. estoński CIT.

Głównym założeniem tej formy opodatkowania jest umożliwienie niektórym podatnikom CIT spełniającym określone warunki odprowadzania podatku dopiero w momencie wypłaty zysków na rzecz swoich wspólników.

Z nowej formy opodatkowania skorzystać mogą tylko spółki kapitałowe spełniające określone kryteria, tj. m.in.:

 • złożą zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym ma być opodatkowany ryczałtem;

 • ich łączne przychody z działalności osiągnięte w poprzednim roku podatkowym lub wartość średnich przychodów z działalności nie przekroczyły 100 mln PLN;

 • ich udziałowcami lub akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne;

 • spółki te nie mogą posiadać:

  • udziałów (akcji) w kapitale innej spółki;
  • tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania;
  • ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną ani innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel/fundator lub beneficjent fundacji, trustu, lub innego podmiotu; albo
  • stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

 • przychody z tzw. działalności pasywnej (np. z odsetek, poręczeń i zbycia lub realizacji instrumentów finansowych) będą musiały wynosić mniej niż połowa przychodów ogółem;

 • spółki nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z MSR;

 • spółki będą również musiały:

  • utrzymywać średnie zatrudnienie na poziomie co najmniej trzech pracowników niebędących jej udziałowcami lub akcjonariuszami; lub

  • ponosić miesięczne wydatki w kwocie stanowiącej co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z tytułu wypłaty wynagrodzeń na rzecz zatrudnionych na podstawie umowy innej niż umowa o pracę co najmniej trzech osób fizycznych, niebędących udziałowcami ani akcjonariuszami.

Przepisy będą również wymagać wzrostu nakładów w środki trwałe o 15 proc. (nie mniej niż 20 tys. PLN) w okresie dwuletnim lub 33 proc. (nie mniej niż 50 tys. PLN) w okresie czteroletnim, chyba że spółka w dwóch kolejno następujących po sobie lat podatkowych opodatkowania ryczałtem poniosła wydatki na wynagrodzenia zatrudnionych osób fizycznych, z wyjątkiem udziałowców albo akcjonariuszy, w wysokości wyższej o 20 proc. (nie mniej niż 30 tys. PLN) w stosunku do kwoty takich wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym dwuletni okres opodatkowania ryczałtem.

Z kolei w przypadku spółek, które rozpoczynają swoją działalność, powyższe warunki podlegają złagodzeniu – przykładowo poprzez uznanie za spełnione wymagania w pierwszym roku działalności odnośnie progu średnich przychodów w wysokości 100 mln PLN i limitu przychodów z działalności pasywnej. Jednocześnie wymóg zatrudnienia trzech osób nie będzie brany pod uwagę w pierwszym roku działalności i w dwóch następujących po nim latach podatkowych.

Estoński CIT wybrać będzie można na okres czterech lat (z opcją przedłużenia).
 

Pozostałe zmiany

Ustawy wprowadzają ponadto liczne inne zmiany w podatkach dochodowych, takie jak:

 • rozszerzenie zakresu transakcji podlegających weryfikacji pod kątem zgodności z zasadą ceny rynkowej, w szczególności w przypadku, gdy rzeczywisty właściciel (ang. beneficial owner) ma siedzibę w tzw. „raju podatkowym” (terytorium lub kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową);

 • przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową;

 • wprowadzenie limitu odliczenia ulgi, o której mowa w art. 27g ustawy PIT (tzw. ulgi abolicyjnej) do wysokości nieprzekraczającej kwoty zmniejszającej podatek, tj.1360 PLN. Ograniczenie to nie będzie jednak obejmowało dochodów z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw;

 • podwyższenie (z 1,2 mln EUR do 2 mln EUR) górnego limitu przychodów z bieżącego roku podatkowego uprawniającego do korzystania z obniżonej 9 proc. stawki podatku CIT;

 • wprowadzenie rozwiązania uprawniającego podatników PIT do skorzystania ze zwolnienia z podatku od przychodów z budynków (analogicznie jak w CIT);

 • podwyższenie górnego limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do kwoty 2 mln EUR oraz limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu;

 • likwidację większości przypadków, w których określona działalność wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w tym poprzez zmianę definicji wolnych zawodów, obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, oraz ujednolicenie wysokości ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem;

 • obowiązek raportowania przez spółki nieruchomościowe oraz podatników posiadających bezpośrednio lub pośrednio 5 proc. udziałów w takiej spółce Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej informacji o strukturze udziałowej takiej spółki.

W związku z powyższym rekomendowana jest weryfikacja wpływu przedmiotowych zmian na Państwa działalność.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs