Tax Alert: Umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską i Wielką Brytanią

Podpisana umowa pomiędzy UE i Wielką Brytanią

24 grudnia 2020 r. podpisana została umowa o handlu i współpracy pomiędzy Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, regulująca relacje między Unią Europejską i Wielką Brytanią od 1 stycznia 2021 r.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Wielka Brytania formalnie przestała być członkiem Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 r., jednak do 31 grudnia 2020 r. trwa okres przejściowy, w którym związana jest ona dorobkiem prawnym UE w zakresie m.in. rynku wewnętrznego i unii celnej. Zawarta umowa reguluje stosunki pomiędzy UE i Wielką Brytanią po zakończeniu okresu przejściowego.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze konsekwencje celne i podatkowe wynikające z Brexitu oraz zawartej umowy o handlu i współpracy.
 

Zmiany dotyczące ceł

W przypadku braku porozumienia stosunki handlowe między obiema stronami byłyby regulowane zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu. Oznacza to, że we wzajemnych stosunkach przestałyby obowiązywać przywileje związane z korzystaniem z wolnego rynku. Zastosowanie znalazłyby natomiast cła, wynoszące od 10 do nawet 30 proc. w zależności od rodzaju sprowadzanych towarów.

Zawarcie umowy oznacza, że w stosunku do towarów przewożonych pomiędzy UE i Wielką Brytanią zastosowanie będą miały stawki celne 0 proc., a także szereg uproszczeń dotyczących wzajemnej wymiany handlowej.

Dla skorzystania z zerowych stawek niezbędne będzie jednak dopełnianie formalności celnych związanych z przewozem towarów pomiędzy UE i Wielką Brytanią, udokumentowanie pochodzenia celnego towarów, a także rozliczanie VAT (oraz w stosunku do niektórych towarów podatku akcyzowego) na zasadach właściwych dla importu lub eksportu.

Pomimo zawarcia umowy Brexit będzie więc miał istotny wpływ na przedsiębiorstwa, które sprzedają towary do Wielkiej Brytanii lub świadczą usługi na rzecz podmiotów brytyjskich, kupują towary z Wielkiej Brytanii lub korzystają z usług świadczonych przez podmioty brytyjskie, dokonują przemieszczania towarów przez terytorium Wielkiej Brytanii lub wykorzystują materiały i towary pochodzące z Wielkiej Brytanii w wymianie handlowej z krajami partnerskimi UE w ramach systemów preferencyjnych.
Konieczne będzie m.in. składanie zgłoszenia celnego przy imporcie towarów z Wielkiej Brytanii, eksporcie do tego kraju lub przy przemieszczaniu towarów przez jego terytorium, przedstawianie danych dotyczących bezpieczeństwa i ochrony, czy uzyskanie specjalnego pozwolenia na import lub eksport niektórych towarów (np. odpadów, niektórych niebezpiecznych chemikaliów, organizmów modyfikowanych genetycznie).

Nowa rzeczywistość w stosunkach między Wielką Brytanią a Unią Europejską oznacza również pojawienie się dodatkowych regulacji w kwestii przewozu towarów, kontroli i obowiązku składania deklaracji importowych i eksportowych, w tym związanych z ustalaniem pochodzenia towarów.
 

Zmiany dotyczące VAT i akcyzy

W zakresie VAT najbardziej odczuwalne skutki Brexitu dotyczyć będą obrotu towarowego. Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów zastąpi eksport, a wewnątrzwspólnotowe nabycia import towarów.

Oznaczać to będzie rozliczanie VAT co do zasady w kraju UE, do którego następuje import towarów z Wielkiej Brytanii. Towary eksportowane do Wielkiej Brytanii będą podlegać zerowej stawce VAT w UE, ale przy przywozie do Wielkiej Brytanii będą one podlegać obowiązującym tam wymogom w zakresie VAT.

Konieczne więc będzie przestrzeganie innych zasad i procedur w zakresie VAT w odniesieniu do transakcji realizowanych z Wielką Brytanią, niż w przypadku transakcji wewnątrz UE.

Dodatkowe formalności będą musiały również być wypełniane przy imporcie z Wielkiej Brytanii lub eksporcie do tego kraju wyrobów akcyzowych, jak alkohol, tytoń lub paliwa. Przywóz takich wyrobów traktowany będzie jak import, a w celu objęcia tego typu wyrobów procedurą zawieszenia poboru akcyzy, przy dopuszczeniu do obrotu niezbędne będzie skorzystanie z instytucji zarejestrowanego wysyłającego.

Przedsiębiorcy powinni również zachować szczególną ostrożność przy dokonywaniu transakcji łańcuchowych, w których uczestniczą podmioty z Wielkiej Brytanii czy też towary są transportowe do lub z Wielkiej Brytanii z uwagi na odrębne reguły określania miejsca dostawy dla transakcji wewnątrzunijnych i eksportowych. Zmiana kwalifikacji podatkowej może dotyczyć każdego podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw.

Zmiany dotyczyć będą również przedsiębiorców sprzedających towary z Polski do konsumentów w Wielkiej Brytanii. Przestaną obowiązywać progi dla sprzedaży wysyłkowej, które umożliwiały opodatkowanie dostaw polskim VAT i uniknięcie rejestracji w Wielkiej Brytanii. W przypadku zrealizowania sprzedaży za pośrednictwem platformy internetowej prowadzonej przez podmiot trzeci, to operator tej platformy będzie odpowiedzialny za rozliczenie VAT od sprzedaży do konsumenta. Co więcej, niezależnie od zasad obowiązujących w Wielkiej Brytanii, sprzedawca będzie zobowiązany zadeklarować w Polsce eksport towarów (zastosowanie stawki 0 proc. będzie uzależnione od pozyskania dokumentów celnych potwierdzających wywóz).

Kolejną konsekwencją wyjścia Wielkiej Brytanii z UE będzie zmiana zasad występowania o zwrot VAT od zakupów dokonanych przez podatnika unijnego w Wielkiej Brytanii lub przez podatnika brytyjskiego dokonanych w krajach UE, gdyż przestanie mieć zastosowanie Dyrektywa Rady 2008/9/WE. Podatnicy nie będą już mogli korzystać z dotychczasowej ujednoliconej procedury i możliwości składania wniosku za pośrednictwem państwa siedziby. Od tego momentu zwrot VAT podlegał będzie zasadom właściwym obecnie dla podmiotów z krajów trzecich, czyli przede wszystkim w oparciu o zasadę wzajemności, którą będzie musiała spełnić Wielka Brytania.
 

Co dalej?

Zawarta umowa podlegać będzie zatwierdzeniu zgodnie z odpowiednimi procedurami, zarówno w UE jak i Wielkiej Brytanii. Wprowadzono jednak okres tymczasowego stosowania postanowień umowy przed jej formalnym zatwierdzeniem, dzięki czemu obowiązywać ona będzie już od 1 stycznia 2021 r.

Wpływ Brexitu oraz zawartej umowy na obowiązki przedsiębiorstw dokonujących wymiany handlowej z Wielką Brytanią powinien zostać w każdym przypadku odrębnie i szczegółowo przeanalizowany.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs