Tax Alert: Projekt rozporządzenia o dopłatach do stacji ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania

Dopłaty do stacji ładowania pojazdów elektrycznych

18 grudnia na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastrukturę do tankowania wodoru.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Do 31 grudnia 2023 r. na pomoc finansową na budowę tej infrastruktury ma zostać przeznaczone do 800 mln zł. Zgodnie z projektem, o dofinansowanie będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy posiadający siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe. Pomoc będzie udzielana na utworzenie punktu ładowania o mocy do 150 kW lub zwiększenie mocy punktu do 150 kW, budowę lub rozbudowę ogólnodostępnej stacji ładowania, jak również budowę lub rozbudowę stacji tankowania wodoru.

Warunki otrzymania wsparcia

Wsparcie ma być udzielane w formie dotacji. W przypadku ogólnodostępnych stacji ładowania intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowalnych. Rząd proponuje zwiększenie intensywności pomocy o 25 proc., jeżeli ogólnodostępna stacja ładowania jest usytuowana w gminie, w której w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o udzielenie pomocy, liczba mieszkańców nie przekraczała 100 tys. Nie dotyczy to stacji zlokalizowanych przy drogach ekspresowych lub autostradach. W przypadku infrastruktury ładowania innej niż ogólnodostępne stacje ładowania, intensywność pomocy nie może przekroczyć 25 proc. kosztów kwalifikowalnych (ma ulegać zwiększeniu o 25 proc., jeżeli dotyczy punktu o mocy do 22 kW lub zwiększenia jego mocy do 22 kW).

Kosztami kwalifikowalnymi będą m.in. cena nabycia środków trwałych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie (z wyłączeniem budowy oraz modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii), cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych lub koszt ich wytworzenia we własnym zakresie, koszty montażu i robót budowlanych, koszty dokumentacji technicznej, instalacji przyłączeniowej, nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, a także koszty testów i odbiorów jeżeli zwiększają one wartość środków trwałych. Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczynał będzie się po dniu złożenia wniosku o udzielenie pomocy.

Projekt określa ponadto górną granicę wsparcia budowy lub rozbudowy infrastruktury innej niż ogólnodostępna. W przypadku punktów o mocy do 11 kW wyniesie ona maksymalnie 7 500 zł, punktów do 22 kW – 10 000 zł, punktów do 100 kW – 27 500 zł, zaś punktów do 150 kW – 47 500 zł.

Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będą przeznaczane również na budowę stacji tankowania wodoru. W tym przypadku intensywność pomocy nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, zaś wartość pomocy - 3 000 000 zł na jedną stację.
 

Kto będzie mógł otrzymać wsparcie

Wsparcie otrzymać będą mogli przedsiębiorcy, którzy nie znajdują się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE.

Nie będzie możliwe łączenie pomocy publicznej udzielanej zgodnie z projektowanym rozporządzeniem z pomocą udzielaną z innych źródeł. Wyłączenie to wynika z faktu, że projektowane rozporządzenie określa maksymalną wysokość pomocy, jaka może być udzielana na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru. Pomoc nie będzie mogła również zostać udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

Nabór wniosków o udzielenie pomocy będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na ten nabór.
 

Co dalej?

Wsparcie określone w projekcie rozporządzenia zostanie oparte na zasadzie notyfikacji w trybie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. Oznacza to, że rozporządzenie będzie podlegało notyfikacji Komisji Europejskiej i musi uzyskać akceptację ze strony Komisji.

Według projektu rozporządzenia, pomoc będzie udzielana do dnia 31 grudnia 2023 r. Autorzy projektu przewidują bowiem, że rozwój rynku usług ładowania pojazdów elektrycznych oraz usług tankowania wodorem spowoduje, że po tej dacie warunki udzielania pomocy na tę infrastrukturę zostaną zmienione.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs