Tax Alert: Zbliża się termin na przygotowanie sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Sprawozdanie o terminach zapłaty

1 stycznia 2020 r. weszły w życie istotne przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Zakłada ona m.in., że najwięksi podatnicy CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe będą corocznie przekazywać ministrowi właściwemu ds. gospodarki sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Pierwsze sprawozdanie powinno być sporządzone do 1 lutego 2021 roku.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

1 stycznia 2020 r. weszły w życie istotne przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1649).

Zmieniona ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 935) zakłada m.in., że najwięksi podatnicy CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe będą corocznie przekazywać ministrowi właściwemu ds. gospodarki (obecnie Minister Rozwoju, Pracy i Technologii) sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Co do zasady sprawozdania należy przekazywać każdego roku do dnia 31 stycznia. Pierwsze sprawozdanie powinno być sporządzone do dnia 1 lutego 2021 roku za rok 2020.


Nieprzekazanie sprawozdania, jak i utrudnianie lub udaremnianie spełnienia tego obowiązku w terminie podlegać będzie karze grzywny wymierzanej wobec kierowników podmiotów (zwykle członków zarządu).


Dane przedstawiane w sprawozdaniach będą publicznie dostępne.


Poniżej znajdą Państwo więcej informacji na ten temat.
 

Kogo dotyczy obowiązek przekazania sprawozdania

Sprawozdanie będą obowiązani przygotować kierownicy jednostek (w spółkach kapitałowych – zarząd, a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – komplementariusz prowadzący sprawy spółki) podmiotów, o których mowa w art. 27b ust. 2 ustawy o CIT, tj.:

 • podatnicy (inni niż podatkowe grupy kapitałowe), u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego;
 • podatkowe grupy kapitałowe (bez względu na wysokość osiągniętych przychodów).

Co istotne, w przypadku podatkowej grupy kapitałowej sprawozdanie przekazuje kierownik każdej ze spółek wchodzących w jej skład.
 

Zakres sprawozdania

Sprawozdanie będzie musiało zawierać:

 1. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej;

 2. wartość świadczeń pieniężnych otrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni
  • od 31 do 60 dni
  • od 61 do 120 dni
  • przekraczającym 120 dni
  – od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru, lub wykonanie usługi;

 3. wartość świadczeń pieniężnych spełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie:
  • nieprzekraczającym 30 dni
  • od 31 do 60 dni
  • od 61 do 120 dni
  • przekraczającym 120 dni
  – od dnia wystawienia faktury lub rachunku potwierdzających dostawę towaru, lub wykonanie usługi;

 4. wartość świadczeń pieniężnych nieotrzymanych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych należnych temu podmiotowi w tym roku;

 5. wartość świadczeń pieniężnych niespełnionych w poprzednim roku kalendarzowym w terminie określonym w umowie oraz udział procentowy tych świadczeń w całkowitej wartości świadczeń pieniężnych, do których spełnienia zobowiązany jest ten podmiot w tym roku.

Zgodnie z przepisami przejściowymi, raportowanie w 2021 roku powinno obejmować także świadczenia wynikające z transakcji zawartych przed 1 stycznia 2020 roku.

W jaki sposób przekazać sprawozdanie

Pierwsze sprawozdanie należy przekazać w terminie do 1 lutego 2021 r. – elektronicznie za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na portalu www.biznes.gov.pl.

Sprawozdanie należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 

Jak możemy pomóc?

Z uwagi na dolegliwość możliwych kar finansowych oraz uciążliwość i czasochłonność zbierania szczegółowych danych i ich weryfikacji, KPMG może wspomóc Państwa w przygotowaniu sprawozdania.
Oferujemy pomoc między innymi w obszarze:

 • ustalenia zakresu transakcji i płatności – przy uwzględnieniu: sposobów zawarcia umowy, pochodzenia kontrahentów, transakcji z podmiotami powiązanymi, okresów objętych raportowaniem;

 • ustalenia zasad uwzględniania w ramach sprawozdania określonych rodzajów płatności;

 • ustalenia skuteczności określonych umownie terminów płatności, w szczególności w ramach transakcji z podmiotami z sektora MŚP;

 • ustalenia właściwych dat terminów płatności dla transakcji objętych obowiązkiem raportowania;

 • rozstrzygnięcia pozostałych zagadnień wynikających ze specyfiki działania spółki;

 • wypełnienia oraz złożenia właściwego sprawozdania na podstawie dokonanej analizy.

Oferujemy również dedykowane narzędzie elektroniczne służące do bieżącego monitorowania zgodności z ustawą o zatorach płatniczych oraz procesu obsługi faktur zakupowych w celu efektywnego zarządzania praktykami płatniczymi w organizacji.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym wsparciem, uprzejmie prosimy o kontakt na: mampytanie@kpmg.pl
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs