Tax Alert: Przedłużenie terminu na wnioski o dofinansowania do wynagrodzeń z FGŚP

Termin na wnioski o dopłaty do wynagrodzenia z FGŚP

24 września 2020 r. weszła w życie część przepisów ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0. dla branży turystycznej i rozrywkowej).

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Na podstawie znowelizowanych przepisów wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą być składane do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

Zasady dofinansowania

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przewiduje dwa tryby ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Na podstawie art. 15g w/w ustawy można ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy objęci zostali przestojem ekonomicznym albo którym obniżony został wymiar czasu pracy.

Natomiast w oparciu o art. 15gg tej ustawy można ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy przestojem lub obniżonym wymiarem czasu nie zostali objęci.

Dofinansowanie przysługuje pod warunkiem zaistnienia spadku obrotów gospodarczych w wysokości:

  • nie mniej niż o 15 proc. w okresie 2 kolejnych miesięcy przypadających po 31 grudnia 2019 roku w stosunku do analogicznych miesięcy roku poprzedniego; lub
  • nie mniej niż o 25 proc. w okresie 1 miesiąca przypadającego po 31 grudnia 2019 roku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Dofinansowanie może być przyznane w wysokości połowy wynagrodzenia pracownika (jednak nie więcej niż 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 2.009,79 zł) oraz przypadających na tę część wynagrodzenia składek ubezpieczeniowych.

Wsparcie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których pensje w poprzednim miesiącu przekroczyły 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (aktualnie próg ten wynosi więc 15 073,44 zł brutto).

Wsparcie może zostać przyznane zarówno w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, umowy o pracę nakładczą albo innej umowy o świadczenie usług, jeżeli z tytułu tej umowy zleceniobiorca podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym.

Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres maksymalnie 3 miesięcy przypadających od:

  • w przypadku art. 15gg – miesiąca złożenia wniosku o wypłatę świadczeń, co oznacza, że wciąż wnioskować można o dofinasowanie na wrzesień, październik i listopad;
  • w przypadku art. 15g – dnia obniżenia wymiaru czasu pracy lub zastosowania przestoju ekonomicznego.

Istotny jest również fakt, że o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników z FGŚP ubiegać mogą się jedynie przedsiębiorcy, którzy nie uzyskali jeszcze pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Pierwotnie w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy przepisy miały obowiązywać 180 dni od ich wejścia w życie. Termin ten minął 27 września 2020 r.

Natomiast w przypadku dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem lub obniżonym wymiarem czasu pracy ustawa nie wskazywała okresu obowiązywania tych przepisów.

Dzięki nowelizacji w obu przypadkach przepisy będą obowiązywać do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Przyczyna zmian

Przedłużenie terminu obowiązywania przedmiotowych przepisów było efektem, iż duża grupa pracodawców dopiero teraz lub w przyszłości odnotują spadek obrotów uprawniający do ubiegania się o dofinansowanie.

Należy również wskazać, że przedmiotowe przepisy dotyczą nie tylko przekazywania świadczeń, ale określają również zasady kontroli ich wydatkowania oraz rozliczenie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs