GMS Alert: Zmiany w PIT i w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym

Zmiany w PIT i zryczałtowanym podatku dochodowym

W dniu 16 września br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (dalej: Projekt ustawy).

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
GMS Alert

Nowelizacja przepisów ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce oraz zwiększenie atrakcyjności opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w zakresie ustawy PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Nadanie statusu podatników CIT spółkom komandytowym oraz niektórym spółkom jawnym

Dochody generowane przez te spółki, które dotąd były w CIT podmiotami transparentnymi podatkowo, będą co do zasady, opodatkowane CIT na poziomie spółki oraz PIT na poziomie wspólnika. Jednocześnie, w przypadku spółek komandytowych, Projekt ustawy wprowadza zwolnienie z podatku 50 proc. uzyskanych przez komandytariusza przychodów z udziału w spółce komandytowej, nie więcej jednak niż 60.000 zł rocznie, odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej spółce komandytowej. Zwolnienie

nie będzie miało jednak zastosowania w przypadkach, w których powiązania pomiędzy wspólnikami lub sposób kierowania spółką wskazywałyby na „optymalizacyjny cel” powołania spółki.

Szczegóły dotyczące tego zagadnienia zostały omówione w naszym alercie pt. „Projekt zmian w ustawach o podatkach dochodowych w celu uszczelnienia systemu podatkowego”.

Ograniczenie ulgi abolicyjnej

Projekt ustawy przewiduje ograniczenie odliczenia ulgi abolicyjnej do kwoty zmniejszającej podatek, a więc maksymalnie do kwoty 1 360 zł.

Istotą ulgi abolicyjnej jest co do zasady zrównanie rozliczenia w Polsce dochodu osiągniętego za granicą przez obie grupy podatników, tj. tych którzy objęci są mniej korzystną metodą proporcjonalnego odliczenia (kredyt podatkowy) i tych, którzy objęci są metodą wyłączenia z progresją.

Ograniczenie wysokości ulgi abolicyjnej utrudni sytuację polskich rezydentów pracujących za granicą w krajach, z którymi stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia, np. Wielka Brytania, Holandia, USA, Rosja, Brazylia. 

Obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Proponowane zmiany w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych odnoszą się w szczególności do:

  • obniżenia stawki z 20 proc. na 17 proc. dla przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
  • obniżenia stawki z 17 proc. na 15 proc. dla przychodów ze świadczenia usług (np. prawnych, rachunkowo-księgowych, doradztwa podatkowego, innych niż świadczonych w ramach wolnych zawodów);
  • opodatkowania stawką 10 proc. przychodów ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek;
  • ujednolicenia wysokości ryczałtu dla najmu oraz usług związanych z zakwaterowaniem (opodatkowanie według dwóch stawek, tj. 8,5 proc. oraz 12,5 proc.).

Zmiana definicji wolnych zawodów

Projekt ustawy zakłada również znaczne poszerzenie katalogu zawodów rozumianych jako wolne zawody i mogących skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Dotyczy to m.in. zawodów: adwokata, notariusza, radcy prawnego, doradcy podatkowego, księgowego.

Ponadto wolnym zawodem będzie także działalność wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pozostałe zmiany

W zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych Projekt ustawy przewiduje także:

  • podniesienie limitu przychodów warunkującego wybór ryczałtu z 250 tys. euro do 2 mln euro;
  • podniesienie limitu przychodów uprawniającego do kwartalnych wpłat ryczałtu z 25 tys. euro do 200 tys. euro;
  • likwidację wyłączenia z opodatkowania kartą podatkową w przypadku prowadzenia takiej samej działalności przez małżonka;
  • dopuszczenie czasowego zwiększenia stanu zatrudnienia przez przedsiębiorców opłacających kartę podatkową.

W zakresie zmian w ustawie o PIT, należy wskazać, iż Projekt ustawy ogranicza możliwość stosowania obniżonych lub podwyższonych stawek amortyzacyjnych w stosunku do środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której dochody podlegają zwolnieniu z PIT oraz zbliża zasady ustalania wysokości odpisów amortyzacyjnych określonych w przepisach ustawy PIT do zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości.

Większość nowych regulacji ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs