Tax Alert: Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym

Tax Alert: Projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym

Stały Komitet Rady Ministrów 9 lipca 2020 r. przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczyć będą między innymi: akcyzy od pojazdów samochodowych, Wiążącej Informacji Akcyzowej (WIA), opodatkowania suszu tytoniowego, zwolnienia z akcyzy wyrobów energetycznych czy ewidencji wyrobów tytoniowych.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Akcyza od pojazdów samochodowych

Projektowane zmiany zakładają:

 • wprowadzenie nowej czynności opodatkowanej akcyzą w postaci dokonania w pojeździe samochodowym zmian konstrukcyjnych, zmieniających rodzaj pojazdu na samochód osobowy;
 • obowiązek uzyskania dla celów związanych z rejestracją samochodów ciężarowych oraz specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy.

Wiążąca Informacja Akcyzowa (WIA)

Projektowane zmiany w zakresie WIA zakładają:

 • wprowadzenie możliwości dokonania zmiany wydanej decyzji w WIA – wprowadzenie obok istniejącej już instytucji wygaśnięcia WIA z mocy prawa, możliwości zmiany z urzędu lub na wniosek wydanych decyzji w sprawie WIA, w związku z zaistnieniem okoliczności, które powodują, że WIA przestaje być zgodna z prawem. Za takie okoliczności uznawane są zmiany w zakresie Nomenklatury Scalonej (CN);
 • wprowadzenie 5 letniego okresu ważności wydawanych WIA oraz możliwości jego przedłużenia;
 • rozszerzenie kręgu podmiotów zobowiązanych do stosowania WIA o podmiot, na rzecz którego WIA została wydana;
 • umożliwienie złożenia wniosku o WIA nie tylko podmiotom posiadającym status podmiotu akcyzowego, już prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych, ale również wszystkim tym podmiotom, które dopiero planują rozpoczęcie takiej działalności.

Susz tytoniowy

Projektowane zmiany rozszerzają zakres opodatkowania podatkiem akcyzowym na posiadanie suszu tytoniowego wyprodukowanego przez rolnika, który nie jest wpisany do rejestru producentów surowca tytoniowego.

Rozszerzeniu ulegnie również zakres aktualnie przekazywanych Dyrektorowi Generalnemu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa informacji przez pośredniczące podmioty tytoniowe oraz podmioty reprezentujące przedsiębiorcę zagranicznego.

Odnośnie zwolnień – wprowadzona ma zostać możliwości zwolnienia z opodatkowania akcyzą nabycia lub posiadania suszu tytoniowego przez organizację producentów suszu tytoniowego, wpisaną do rejestru organizacji producentów.

Zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów żeglugi

Zastosowanie zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych, przeznaczonych do celów żeglugi, ma zostać uzależnione od wpisania statków żeglugi śródlądowej i statków rybackich do prowadzonych dla nich rejestrów.

Zmiana wzoru na kwotę zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej

Wzór stosowany do obliczenia wysokości tzw. ulgi związanej z energochłonnością ma zostać zmieniony, aby dostosować go do obecnie obowiązującej stawki akcyzy od energii elektrycznej, wynoszącej 5 zł za megawatogodzinę.

Nowe przesłanki wydania i cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie podatku akcyzowego oraz wpisu i wykreślenia z rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych (rejestr PPT)

Projektowana nowelizacja rozszerza katalog przesłanek odmowy wydania zezwolenia akcyzowego oraz wpisu do rejestru PPT. W przypadku gdy zachodzi uzasadniona obawa, że:

 • prowadzenie działalności na podstawie wydanego zezwolenia/uzyskanego wpisu może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego;
 • podmiot nie będzie wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa (w szczególności sytuacja taka
 • zachodzić będzie jeżeli osoba kierująca działalnością podmiotu kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych, lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne);

– organ odmówi wydania zezwolenia/dokonania wpisu do rejestru PPT.

Powyższe przesłanki warunkować będą również cofnięcie zezwolenia/wykreślenie z rejestru PTT.

Decyzje o cofnięciu zezwolenia zostaną przy tym opatrzone rygorem natychmiastowej wykonalności, jeżeli: nie jest spełniony warunek niekaralności osób kierujących działalnością podmiotu, kwota zaległości w akcyzie lub opłacie paliwowej przekracza sumę złożonego zabezpieczenia akcyzowego, podmiot naruszył ważny interes publiczny.

Ewidencja wyrobów akcyzowych oraz deklaracje akcyzowe jedynie w formie elektronicznej

Począwszy od dnia od dnia 1 stycznia 2022 r. ewidencje akcyzowe mają być prowadzone jedynie w formie elektronicznej. Zniknie zatem dotychczasowa możliwość prowadzenia ich w formie papierowej.

Zakłada się również wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych wyłącznie drogą elektroniczną od 1 lipca 2021 r., chociaż dalej nie będzie to dotyczyć osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Zmiana przepisów karnych

Projekt zakłada podniesienie górnej granicy grzywny nakładanej w postępowaniu mandatowym do pięciokrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Proponowane zmiany wprowadzają również penalizację czynów polegających m.in. na:

 • sprzedaży wyrobów akcyzowych bez wymaganych znaków akcyzy;
 • podjęcie próby nabycia wyrobów akcyzowych pochodzących z nielegalnego źródła;
 • przechowywaniu, przewozie, przesyłaniu lub przenoszeniu podrobionych znaków akcyzy.

Natomiast do katalogu przestępstw, w których możliwe jest orzeczenie przepadku przedmiotów ma zostać dodane tzw. nieumyślne paserstwo akcyzowe.

Inne zmiany

Ponadto projekt zakłada:

 • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji akcyzowych w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy;
 • wprowadzenie obowiązku prowadzenia przez sprzedawców rejestru nabywców wyrobów skażonych, które w swym składzie zawierają co najmniej 50 proc. alkoholu, jeżeli sprzedaż ww. wyrobów jest dokonywana w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowej łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs