Tax Alert: Projekt ustawy o zmianach w VAT (pakiet „Slim VAT”)

Projekt ustawy o zmianach w VAT (pakiet „Slim VAT”)

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe. Projekt przewiduje szereg rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczeń VAT, w tym tzw. pakiet „Slim VAT” (skrót od: „Simple local and modern VAT”), zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (TAX FREE), a także kilka rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym obecne przepisy.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Slim VAT – uproszczenia rozliczeń

Projekt zakłada rezygnację z warunku uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej „in minus”. Obniżenie podstawy opodatkowania oraz podatku VAT będzie możliwe już w momencie wystawienia faktury korygującej, pod warunkiem posiadania dokumentacji potwierdzającej dokonane z nabywcą uzgodnienia dotyczące ustalenia warunków korekty. W przypadku braku posiadania tego typu dokumentacji, w okresie w którym wystawiono fakturę korygującą, będzie możliwe wykazanie korekty za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację uzyskano.

Jednocześnie nabywca będzie dokonywał korekty (zmniejszenia podatku naliczonego) za okres, w którym uzgodnione zostały warunki obniżenia podstawy opodatkowania określone w fakturze korygującej (obecnie nabywca dokonuje obniżenia VAT naliczonego, co do zasady, w momencie otrzymania korekty).

W ustawie o VAT uregulowany zostanie również sposób rozliczenia faktur korygujących „in plus”. Dotychczas podatnicy mogli opierać się w tej kwestii jedynie na interpretacjach indywidualnych i orzecznictwie. Zgodnie z nowymi regulacjami rozliczenie będzie dokonywane w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia ceny (podstawy opodatkowania).

Kolejną zmianą będzie możliwość stosowania do celów VAT kursów walut jak dla przeliczenia przychodu w podatku dochodowym. Zmiana pozwoli na stosowanie jednego wspólnego kursu waluty do rozliczenia transakcji w VAT i PIT/CIT, przy czym jeśli podatnik skorzysta z takiej możliwości, to będzie zobowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał.

Ponadto pakiet przewiduje m.in.:

  • Wydłużenie terminu na wywóz towarów oraz otrzymanie odpowiedniego dokumentu celnego, dla zachowania prawa do zastosowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów, z 2 do 6 miesięcy.
  • Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego bez konieczności dokonywania korekty deklaracji z 2 do 3 następnych okresów rozliczeniowych – dla podatników rozliczających się miesięcznie. Zmiana wydłuży podatnikom rozliczającym się miesięcznie, efektywnie czas na dokonanie odliczenia, łącznie do 4 miesięcy. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie, regulacje pozostaną bez zmian.
  • Wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży.
  • Podwyższenie limitu dotyczącego nieewidencjonowanych „prezentów o małej wartości” z 10 zł do 20 zł.

Zmiany w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym – TAX FREE

Projekt przewiduje wprowadzenie w pełni elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym.

Proponowane zmiany mają na celu usprawnienie procesu zwrotu VAT, skrócenie czasu obsługi podróżnych jak również ograniczenie wykorzystywania systemu do oszustw w podatku VAT, zapewniając lepszy monitoring operacji gospodarczych w zakresie sprzedaży towarów, a także umożliwiając szybsze i skuteczniejsze identyfikowanie zjawisk niepożądanych.

Pozostałe zmiany

Projekt zawiera również szereg zmian doprecyzowujących i uzupełniających obecne przepisy VAT.

Po nowelizacji pojawi się możliwość uzyskania wiążącej informacji stawkowej (WIS) dla towarów identyfikowanych w VAT według PKWiU (obecnie WIS może objąć towary klasyfikowane wyłącznie według CN).

Co istotne WIS mają obowiązywać jedynie przez 3 lata od momentu ich wydania (obecnie są ważne bezterminowo).

Zostanie wyłączona możliwość wydania WIS w przypadku spraw, dla których toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub też została wydana decyzja, lub postanowienie w tym zakresie.  Ochrona wynikająca z WIS będzie również ograniczona w przypadku, gdy informacja zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa.

Projekt przewiduje również istotne zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP):

  • Wyłączenie obowiązku stosowania MPP również w przypadku dokonania innych potrąceń, niż potrącenia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W rezultacie MPP nie będzie obowiązkowo stosowany również w przypadku np. potrąceń wielostronnych czy też wierzytelności niewymagalnych.
  • Zaproponowano także wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT podatku VAT z tytułu importu towarów oraz należności celnych na rzecz agencji celnych.
  • Przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, który zawiera wykaz towarów/usług objętych obowiązkowym MPP.

Co dalej?

Opublikowany projekt ustawy będzie przedmiotem dalszych prac legislacyjnych. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. (poza zmianami z zakresu TAX FREE, które wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2022 r.)

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie