Tax Alert: „Tarcza Antykryzysowa 4.0” skierowana do podpisu Prezydenta

Tax Alert: Tarcza 4.0 skierowana do podpisu Prezydenta

W dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął większość poprawek Senatu do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 tzw. Tarcza 4.0. Obecnie Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Dopłaty do kredytów

Ustawa określa przede wszystkim zasady stosowania dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Dopłaty przysługiwać będą do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, udzielanych w polskiej walucie.

O udzielenie kredytu „z dopłatą” będzie mógł ubiegać się przedsiębiorca, który:

 1. na dzień 31 grudnia 2019 r. nie spełniał kryteriów przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;
 2. wykonuje na terytorium Polski działalność gospodarczą lub zawiesił wykonywanie tej działalności po dniu 1 lutego 2020 r. w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19;
 3. nie zaciągnął innego kredytu na podstawie ustawy;
 4. utracił płynność finansową, rozumianą jako zdolność do spłaty w terminie wymagalnych zobowiązań lub jest zagrożony utratą płynności finansowej, w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się COVID-19.

Co istotne dopłata jest wypłacana jeżeli przedsiębiorca nie zalega ze spłatą kapitału kredytu oraz odsetek należnych bankowi, stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania a kwotą dopłaty.

Dopłata stanowić będzie:

 1. część odsetek należnych bankowi i będzie odpowiadać w przypadku:
  1. mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – 2 punktom procentowym;
  2. innego przedsiębiorcy – 1 punktowi procentowemu.
 2. całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekroczy wartości wskazanych powyżej.

Dopłaty stanowić będą pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Należy zaznaczyć, iż dopłaty nie będą stanowić dla przedsiębiorców przychodu.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Ustawa wprowadza także model uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Przedsiębiorstwo, które ma zamiar odbudować równowagę finansową będzie mogło samodzielnie otworzyć postępowanie naprawcze, bez konieczności występowania do sądu. Będzie to możliwe poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz pomoc doradcy restrukturyzacyjnego.

Rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego przez przedsiębiorcę zawiesi egzekucję zobowiązań wierzycieli maksymalnie do czterech miesięcy i na czas zatwierdzenia przez sąd układu zawartego z wierzycielami. W tym okresie wierzyciele nie będą mogli wypowiadać istotnych dla przedsiębiorcy umów, m.in. umowy dzierżawy czy najmu nieruchomości. W tym czasie dłużnik powinien porozumieć się z wierzycielami.

Po tym terminie konieczne będzie złożenie wniosku o zatwierdzenie układu.

Jeśli w tym czasie przedsiębiorca nie zawrze porozumienia z wierzycielami, ochrona przedsiębiorstwa wygaśnie.

Z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorca może skorzystać tylko raz.

Wprowadzone przepisy mają charakter tymczasowy i będą obowiązywać do 30 czerwca 2021 r.

Ochrona polskich przedsiębiorstw strategicznych

Inną istotną zmianą jest nowelizacja ustawy o kontroli inwestycji, mająca na celu ochronę polskich firm przed wrogim przejęciem.

Zgodnie z Ustawą potencjalni inwestorzy mający obywatelstwo lub siedzibę w państwie spoza OECD (wcześniej poza UE lub EOG) będą mieli obowiązek zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów chęć nabycia danej firmy (lub jej udziałów).

Za brak zgłoszenia będzie groziła kara do 10 mln zł.

Ochronie mają podlegać, m.in. spółki publiczne, podmioty posiadające mienie wchodzące w skład tzw. infrastruktury krytycznej, przedsiębiorstwa zajmujące się oprogramowaniem do zarządzania zaopatrzeniem w wodę, sterowania elektrowniami, czy też obsługi szpitalnych systemów informatycznych, jak również podmioty, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii lub produkcja benzyn i olejów napędowych oraz wiele innych, jeżeli przychód ze sprzedaży i usług przekroczył na terytorium Polski, w którymkolwiek z 2 lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, równowartość 10 mln euro.

Prezes UOKiK będzie decydował o tym, czy dane przejęcie jest wrogie. Na wydanie decyzji pozwalającej na transakcję będzie miał 3 miesiące.

Nowe rozwiązania dotyczące kontroli przejęć spółek mają obowiązywać przez 2 lata.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z FGŚP

Ustawa przewiduje także korzystne zmiany w zasadach dofinansowania wynagrodzeń pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Możliwe będzie m.in. ubieganie się o takie dofinansowanie nawet w przypadku braku przestoju ekonomicznego lub obniżenia etatów pracowników. Szerzej o projekcie tych zmian pisaliśmy w naszym Tax Alert z dnia 27 maja 2020 r.

Pozostałe zmiany

Ustawa przewiduje również szereg innych istotnych zmian, w tym m.in.:

 • zwolnienie z podatku od przychodów z budynków za okres od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.;
 • odroczenie wejścia w życie nowego JPK_V7 do 1 października 2020 r.;
 • przedłużenie do końca roku terminów na złożenie oświadczeń dotyczących cen transferowych;
 • możliwość skorzystania (wyłącznie w 2020 r.) przez podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii COVID-19 z ulgi na złe długi, w zakresie odliczania wierzytelności począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku (obecnie w ustawach o CIT i PIT okres ten wynosi 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty). Zmiana dotyczy zatem jedynie wierzyciela;
 • przedłużenie zawieszenia terminów na raportowanie krajowych schematów podatkowych do 30-go dnia po dniu odwołania stanu epidemicznego i stanu epidemii (w przypadku schematów transgranicznych – zawieszenie ma trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r.);
 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii;
 • możliwość posługiwania się przez płatnika w okresie do 2 miesięcy po odwołaniu stanów epidemii lub zagrożenia epidemicznego certyfikatem rezydencji podatnika, niezawierającym terminu ważności, w odniesieniu do którego okres 12 miesięcy upływa w okresie obowiązywania tych stanów lub kopią certyfikatu rezydencji podatnika;
 • możliwość odliczenia od podatku dochodowego darowizn rzeczowych w formie laptopów i tabletów (nie starszych niż
  3-letnie), przekazanych od 1 stycznia 2020 r. 
  do 30 września 2020 r. wskazanym w przepisie podmiotom np. organom prowadzącym placówki oświatowe (pod pewnymi warunkami odliczenie będzie również przysługiwało, gdy przekazanie darowizny nastąpi przy udziale organizacji pożytku publicznego);
 • przedłużenie terminu na wniesienie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 do 31 stycznia 2021 r.;
 • zmiany mające na celu dostosowanie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (regulującej tzw. Polską Strefę Inwestycji) do rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014, takie jak m.in. umożliwienie zaliczenia nowej inwestycji jako kosztu kwalifikowanego (pod pewnymi warunkami) również po terminie zakończenia realizacji, tj. w okresie utrzymania inwestycji czynszów najmu, dzierżawy czy leasingu finansowego, które z założenia rozłożone są na dłuższy czas;
 • ograniczenie wysokości odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy umowy zlecenia, o dzieło albo w związku z ustaniem odpłatnego pełnienia funkcji, z wyłączeniem umowy agencyjnej do kwoty nieprzekraczającej
  10-krotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie 2600 zł brutto).

Co do zasady Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs