Tax Alert: Nowe zasady poboru podatku u źródła (WHT) odroczone do 31 grudnia 2020 r.

Nowe zasady poboru podatku u źródła znów odroczone

24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ww. przepisami, w przypadku płatników CIT, wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT), planowane początkowo na 1 stycznia 2019 r., zostało odroczone po raz kolejny, tym razem do 31 grudnia 2020 r.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

24 czerwca 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające:

  1. rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
  2. rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z ww. przepisami, w przypadku płatników CIT, wejście w życie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła (WHT), planowane początkowo na 1 stycznia 2019 r., zostało odroczone po raz kolejny, tym razem do 31 grudnia 2020 r.

Wcześniej wejście w życie tych przepisów było już odraczane do 30 czerwca 2019 r., 31 grudnia 2019 r., a ostatnio do 30 czerwca 2020 r.

W przypadku płatników PIT, choć przepisy w zakresie nowego mechanizmu poboru podatku u źródła obowiązywały przez pół roku, zgodnie z nowym rozporządzeniem ich stosowanie zostanie zawieszone w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. 25 czerwca 2020 r.

Czego dotyczą rozporządzenia

Co do zasady rozporządzenia odnoszą się do obowiązków nałożonych na płatników WHT nowelizacją ustaw o podatkach dochodowych z dnia 23 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2193).

Zgodnie z tymi przepisami polski płatnik wypłacający odsetki, dywidendy, należności licencyjne bądź wynagrodzenie za niektóre usługi niematerialne na rzecz zagranicznych podatników, zobowiązany jest w pierwszej kolejności pobrać podatek u źródła (według stawki 20 proc. lub 19 proc.), a dopiero po jego pobraniu zagraniczny podatnik lub sam płatnik (jeżeli to on poniósł ciężar ekonomiczny podatku) może wystąpić z wnioskiem o zwrot pobranego podatku (mechanizm pay and refund).

Przepisy pozostające w mocy

Należy podkreślić, że tak jak dotychczas przedmiotowe odroczenie dotyczy samego mechanizmu poboru podatku u źródła.

Natomiast w dalszym ciągu pozostają w mocy przepisy zobowiązujące płatników do dochowania należytej staranności przy weryfikacji poprawności stosowania zwolnienia bądź preferencyjnej stawki WHT oraz do kwalifikowania odbiorcy należności jako beneficjenta rzeczywistego (beneficial owner) na podstawie znowelizowanej (rozszerzonej) definicji (w tym wymogu prowadzenia przez taki podmiot rzeczywistej działalności gospodarczej).

Co dalej z nowymi zasadami poboru podatku u źródła?

Zgodnie z uzasadnieniami do rozporządzeń odroczenie wejścia w życie nowych zasad poboru zryczałtowanego podatku dochodowego podyktowane jest przedłużającym się stanem pandemii COVID-19, w wyniku której konieczne jest ograniczenie po stronie płatników obowiązków związanych z poborem zryczałtowanego podatku dochodowego, a także zapewnienie właściwej wydolności po stronie administracji skarbowej.

Z uwagi na brak możliwości precyzyjnego określenia terminu ustania stanu epidemii oraz złagodzenia dla przedsiębiorców skutków tego stanu, zaproponowano odroczenie wejścia w życie tych obowiązków do końca 2020 r.

Ministerstwo Finansów zapowiadało również wcześniej, że trwają prace nad dalej idącymi zmianami regulacji dotyczących nowego trybu poboru WHT, mającymi polegać na rezygnacji z warunków wprowadzonych tymi regulacjami w stosunku do niektórych kategorii płatności lub modyfikacji wymogów proceduralnych, w celu umożliwienia płatnikom łatwiejszego stosowania zwolnień. Szczegóły dotyczące tych rozwiązań nie są jednak obecnie znane.

Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs