Tax Alert: Dyrektywa VAT tzw. Quick Fixes zostanie wprowadzona w Polsce od 1 lipca 2020 r.

Pakiet Quick Fixes w Polsce od 1 lipca 2020 roku

W dniu 25 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Przedmiotowa Ustawa wprowadza m.in. długo oczekiwany pakiet zmian dotyczących podatku VAT tzw. Quick Fixes wynikający z Dyrektywy UE 2018/1910. Nowe przepisy będą obowiązywać już od 1 lipca 2020 r.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Transakcje łańcuchowe

Co do zasady dostawy wewnątrzwspólnotowe (WDT) będą przyporządkowane do sprzedaży na rzecz pośrednika w łańcuchu. Przez pośrednika należy rozumieć podmiot inny niż pierwszy oraz ostatni w łańcuchu, który jednocześnie odpowiada za transport towaru. Dla przykładu w sytuacji transakcji, w której uczestniczą trzy podmioty, przy czym transport organizuje drugi podmiot w łańcuchu (pośrednik), transakcją stanowiącą WDT będzie sprzedaż od pierwszego do drugiego podmiotu.

Wyjątek od tej zasady zostanie wprowadzony dla przypadku, gdy pośrednik poda swojemu dostawcy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany mu przez państwo, z którego towary są wysyłane lub transportowane. W takiej sytuacji WDT zostanie „przesunięte” na sprzedaż pomiędzy pośrednikiem a kolejnym nabywcą (w powyższym przykładzie dostawa między drugim a trzecim podmiotem stanowiłaby WDT).

Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie handlu wewnątrzunijnego. Rozliczenie transakcji łańcuchowych obejmujących import i eksport, będzie przebiegało według dotychczasowych zasad (z wszelkimi z tym związanymi wątpliwościami).

„Call off stock”

Procedura ta pozwala uniknąć rejestracji na VAT przez podatnika przemieszczającego towary własne pomiędzy dwoma krajami UE, w sytuacji gdy towary zostaną dostarczone na późniejszym etapie i po ich przybyciu do państwa członkowskiego przeznaczenia.

Wprowadzane zmiany dostosowują polskie przepisy do prawodawstwa unijnego. W efekcie tego typu transakcje będą pod pewnymi warunkami uznawane za powodujące (po stronie dostawcy) dostawę zwolnioną (stawka 0 proc.) w państwie członkowskim wyjścia i wewnątrzwspólnotowe nabycie (po stronie nabywcy) opodatkowane w państwie członkowskim przybycia.

Warto wspomnieć, że nowe przepisy nie uzależniają stosowania uproszczenia od przeznaczenia towarów przemieszczanych do „call off stock”.

Ważna zmiana dotyczy również okresu korzystania z uproszczenia – skrócenie do 12 miesięcy (z obecnych 24 miesięcy) terminu na opodatkowanie towarów, od momentu ich wprowadzenia do magazynu „call off stock”.

Stawka 0 proc. w WDT

Wprowadzony został również bezwzględny wymóg podania przez nabywcę towaru ważnego numeru identyfikacyjnego VAT dla celów zastosowania stawki 0 proc. w WDT (obecnie wymóg ten ma charakter wyłącznie formalny) oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej VAT-UE przez dostawcę.

W przypadku niespełnienia powyższych warunków stawka 0 proc. będzie mogła być stosowania, jedynie pod warunkiem, że podatnik pisemnie wyjaśni uchybienie naczelnikowi urzędu skarbowego.

W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że państwa unijne były obowiązane do wdrożenia dyrektywy do 1 stycznia 2020 r. Niemniej jednak, Polska nie dotrzymała tego terminu. Dlatego już pod koniec 2019 r. MF wydało komunikat, zgodnie z którym podatnik mógł wybrać czy od 1 stycznia 2020 r. będzie stosował przepisy dyrektywy, czy dotychczasowe przepisy polskiej ustawy o VAT, przy czym zdaniem MF podatnik powinien to czynić konsekwentnie we wszystkich aspektach związanych z rozliczaniem w VAT danej transakcji.

Od 1 lipca 2020 r. podatnik będzie zobowiązany do stosowania wyłącznie nowych przepisów ustawy o VAT.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs