Tax Alert: Kolejne zmiany w podatkach dochodowych, VAT i Ordynacji podatkowej przyjęte przez Sejm

Kolejne zmiany w podatkach przyjęte przez Sejm

6 maja 2020 r. na posiedzeniu Sejmu przyjęta została ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Przyjęta przez Sejm ustawa będzie obecnie rozpatrywana przez Senat. Wejście w życie ustawy planowane jest na 1 lipca 2020 r. W alercie prezentujemy przegląd istotnych zmian zawartych w jej regulacjach.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Dostosowanie przepisów ustaw o podatkach dochodowych do nowej PKWiU

Głównym celem Ustawy jest dostosowanie przepisów ustawy o CIT oraz ustawy o PIT do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2015 r., polegające na przyporządkowaniu nowych symboli i nazw grupowań.

Wpłaty na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT

Ustawa przewiduje również możliwość niestosowania przepisów dotyczących zwiększania przychodów lub wyłączania z kosztów uzyskania przychodów w podatkach dochodowych PIT i CIT oraz dotyczących odpowiedzialności solidarnej w VAT, w następujących przypadkach:

1. dokonania przez podatników zapłaty należności na rachunki niezamieszczone w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT:

  • służące do przeprowadzania rozliczeń z tytułu nabywanych przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową wierzytelności pieniężnych (tzw. rachunki cesyjne) lub
  • wykorzystywane do pobrania należności od nabywcy towarów lub usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą i przekazania jej w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub
  • rachunki banku lub SKOK, niebędące rachunkami rozliczeniowymi, wykorzystywane do celów gospodarki własnej banku lub SKOK

– jeżeli bank, SKOK lub podmiot będący wystawcą faktury, wraz z informacją o numerze rachunku do zapłaty, przekazali podatnikowi informację, że rachunek wskazany do zapłaty jest rachunkiem, o którym mowa powyżej lub

2. gdy zapłata została dokonana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności lub

3. gdy zapłata wynika z faktury dokumentującej czynności z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów, importu usług lub dostawy towarów rozliczanej przez nabywcę.

Ponadto termin na złożenie zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż zawarty w wykazie podatników VAT (ZAW-NR) ma zostać wydłużony z 3 do 7 dni.

Zmianie ma ulec również organ, do którego zawiadomienie ma zostać złożone. Dotychczas zawiadomienie należało składać do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury. Natomiast zgodnie z Ustawą ma to być naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, który dokonał zapłaty. Zawiadomienie ma być również składane jednorazowo przy pierwszej zapłacie należności przelewem na rachunek.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (tzw. IP Box)

Ustawa doprecyzowuje także brzmienie przepisów o tzw. IP Box poprzez wskazanie, że obowiązek stosowania ceny rynkowej znajduje zastosowanie nie tylko do ustalenia dochodu, lecz również straty z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionej w cenie sprzedaży produktu lub usługi.

Doprecyzowano również, że dochód (strata) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej należy ustalać zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT(dochodem z danego źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów to różnica jest stratą z danego źródła).

Powyższe zmiany mają mieć zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2021 r.

Szczególna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania dotycząca hipotetycznych kosztów finansowania własnego

Ustawa zakłada wprowadzenie szczególnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zgodnie z którą potrącenia hipotetycznych kosztów finansowania własnego w CIT nie będzie można stosować gdy podatnik lub podmioty z nim powiązane dokonają nieuzasadnionych ekonomicznie czynności w celu umożliwienia potrącenia takich kosztów w rozliczeniu podatkowym z tytułu podatku dochodowego.

Zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy, prawo do podwyższania kosztów uzyskania przychodów nie będzie przysługiwało więc tym podatnikom, którzy układając odpowiednio stosunki zewnętrzne działają głównie w celu uzyskania korzyści podatkowej.

Zastosowanie przepisów o zatorach płatniczych zarówno do zaliczek miesięcznych jak i kwartalnych

Ustawa doprecyzowuje, że przepisy dotyczące zmniejszenia albo zwiększenia podstawy opodatkowania w przypadku nieuregulowania należności wynikających z transakcji handlowych mają mieć zastosowanie zarówno do zaliczek miesięcznych, jak i kwartalnych.

Rozszerzenie definicji deklaracji

Z uwagi na wątpliwości co do statusu prawnego sprawozdań o realizacji uprzedniego porozumienia cenowego, po przeniesieniu regulacji ich dotyczących z ustaw o podatkach dochodowych do Ordynacji podatkowej, Ustawa wskazuje wyraźnie, że sprawozdania te stanowią deklaracje w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Przyjęta przez Sejm Ustawa będzie obecnie rozpatrywana przez Senat.

Ustawa ma wejść w życie co do zasady z dniem 1 lipca 2020 r.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs