Tax Alert: Ustawa o tzw. „Tarczy antykryzysowej 3.0” weszła w życie

Ustawa o „Tarczy antykryzysowej 3.0” weszła w życie

15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, stanowiąca nowelizację przepisów o tzw. „Tarczy antykryzysowej”. Ustawa co do zasady weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 16 maja 2020 r. W alercie prezentujemy przegląd istotnych zmian zawartych w jej regulacjach.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Uchylenie przepisów o zawieszeniu biegu terminów

Ustawa uchyla przepisy o zawieszeniu biegu terminów, zawarte w regulacjach dotyczących przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19.

Zgodnie z Ustawą terminy w postępowaniach (m.in.  administracyjnych,
sądowo-administracyjnych czy w postępowaniach przed sądami powszechnymi), których bieg uległ wstrzymaniu lub zawieszeniu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu skutkom pandemii mają rozpocząć się lub wznowić swój bieg w terminie 7 dni od dnia wejścia Ustawy w życie.

Ustawa dopuszcza także możliwość przeprowadzania, w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, a także po upływie roku od ich ustania, rozpraw przed sądami powszechnymi oraz sądowo-administracyjnymi z użyciem urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego

Krąg podmiotów uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego ma obejmować przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej przed 1 lutego 2020 r.).

Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS dla samozatrudnionych

Ustawa rozszerza zakres zwolnienia z opłacania składek ZUS dla osób opłacających je na własne ubezpieczenie, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., jeżeli ich dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7.000 zł.

Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej

Przedłużeniu do 1 czerwca 2020 r. ma również ulec termin na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej. Zwracamy uwagę, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano również projekt rozporządzenia Ministra Finansów o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę od wpłaconej po terminie daniny solidarnościowej.

Opłata od audiowizualnych usług medialnych

Ustawa wprowadza opłatę od podmiotów dostarczających audiowizualną usługę medialną na żądanie (tzw. serwisy VOD) na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Wpłaty przekazywane mają być w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie kwartału.

Co istotne podatnik będzie mógł zaliczyć przedmiotowe opłaty do kosztów uzyskania przychodów.

Z powyższego obowiązku zwolnieni są mikroprzedsiębiorcy oraz podmioty, których liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez nie audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek nie przekroczyła 1 proc. abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Pozostałe zmiany

Ustawa wprowadza również szereg innych zmian w przepisach, w tym m.in.:

  • Doprecyzowanie, że w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, w wydawanych na podstawie Ordynacji podatkowej zaświadczeniach o niezaleganiu, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności może zostać objęta tym zaniechaniem poboru odsetek.
  • Przesunięcie terminu dematerializacji akcji o dwa miesiące (moc obowiązująca dokumentów akcji nie wygaśnie 1 stycznia, ale dopiero 1 marca 2021 r.).
  • Zwiększenie wysokości kwoty wynagrodzenia za pracę, wolnej od egzekucji, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem
    SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu – o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.
  • Możliwość obniżenia etatów i wynagrodzenia cudzoziemcom do 20 proc. bez zmiany ich dotychczasowych zezwoleń na pracę, oświadczeń czy zezwoleń na pobyt.

Ustawa co do zasady weszła w życie z dniem następującym po dniu jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 16 maja 2020 r.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs