Tax Alert: Uruchomienie Tarczy Finansowej PFR dla MŚP

Tax Alert: Tarcza Finansowa PFR dla MŚP

W poniedziałek 27 kwietnia br. Komisja Europejska („KE”) wydała zgodę dla Tarczy Finansowej Polskiego Fundusz Rozwoju S.A. dla Małych i Średnich Firm oraz („Tarcza Finansowa PFR dla MŚP”, „Program”) oraz Mikrofirm. Składanie wniosków o subwencje finansowe w ramach Programu jest możliwe od 29 kwietnia br., poprzez bankowość elektroniczną banków współpracujących z PFR w zakresie realizacji Programu.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Zmiana w warunkach Programu dla MŚP

Jedną z najważniejszych zmian w warunkach Programu, wynikającą z zaleceń KE, jest zmiana warunku dotyczącego rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego podmiotu ubiegającego się o wsparcie (w pierwotnie ogłoszonej wersji Programu wymogiem była rezydencja podatkowa w Polsce). Aktualnie wymagane jest, aby:

(i) Beneficjent Programu posiadał rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

(ii) działalność gospodarcza Beneficjenta była zarejestrowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz

(iii) jego Beneficjent Rzeczywisty (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019, poz. 1115 - Ustawa AML) nie posiadał rezydencji podatkowej w raju podatkowym (zgodnie z listą Rady UE).

Odstąpienie od powyższych warunków będzie możliwe w przypadku zobowiązania się Beneficjenta lub jego Beneficjenta Rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej w terminie 9 miesięcy od dnia udzielenia subwencji finansowej.

Pozostałe warunki Programu dla MŚP

Na stronie internetowej PFR ukazał się dokument pt.: „Regulamin ubiegania się o udział w Programie rządowym Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” („Regulamin PFR”), który określa warunki Programu oraz procedurę składania wniosków i odwołań.

Kluczowe dla zakwalifikowania się do Programu dla MŚP jest prawidłowe ustalenie wielkości danego przedsiębiorcy, tj. w oparciu o właściwe kryteria oraz właściwą datę.

Zwracamy uwagę na brak spójności pomiędzy definicją MŚP na gruncie informacji udostępnianych przez PFR oraz ustawy Prawo Przedsiębiorców, do której referuje zgoda KE zarówno w kwestii elementów definicji, momentu na który należy ustalić status przedsiębiorcy, jak i kwestii uwzględniania danych skonsolidowanych przy ustaleniu wielkości przedsiębiorstwa. Wskazujemy, że zgodnie z aktualnie udostępnionym Regulaminem PFR oraz FAQ przy ustaleniu statusu przedsiębiorstwa należy uwzględnić dane podmiotów powiązanych i partnerskich (zgodnie z Rozporządzeniem KE nr 651/2014). Jest to kolejna zmiana w stosunku do pierwotnych warunków programu.

Jednym z kryteriów jest również spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19. Jednak nie zostało precyzyjnie określone, czy spadek obrotu należy badać na podstawie danych finansowych czy też podatkowych – z deklaracji VAT. Zwracamy również uwagę, że w zgodzie KE dla Programu jest mowa o trudnościach finansowych wynikających z pogorszenia płynności finansowej podmiotu, który ubiega się o subwencję. Nie jest jasne, czyi w jaki sposób to kryterium będzie stosowane w kontekście wymogu spadku obrotu o 25 proc., gdzie nie ma mowy o konieczności wykazania problemów płynnościowych.

Ponadto Program wprowadza swoistą definicję „pracownika”, którą należy wziąć pod uwagę przy weryfikacji spełniania warunków. Przy czym inaczej jest definiowany pracownik dla celów liczenia wielkości przedsiębiorstwa, a inaczej dla celów liczenia subwencji.

Wnioski

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji PFR, będzie się odbywać drogą elektroniczną w systemie transakcyjnym banku.

Na podstawie FAQ opublikowanego przez PFR wydaje się, że przedsiębiorcy, którzy zanotowali spadek obrotów o ponad 25 proc.

obrotów w kwietniu 2020 roku, będą mogli wystąpić o subwencję nie wcześniej niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia deklaracji VAT za ten miesiąc.

Osoba składająca wniosek jest zobowiązana złożyć szereg oświadczeń, pod karą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym m.in. o tym, że osoba składająca wniosek:

(i) została upoważniona przez Beneficjenta do wszelkich czynności związanych ze złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o wsparcie,

(ii) jest świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań i działanie w imieniu Beneficjenta bez wymaganych upoważnień, oraz

(iii) zwalnia bank pośredniczący w wypłacie i obsłudze subwencji z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej wobec PFR w zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonywania umowy subwencji.

Złożone wnioski i oświadczenia będą podlegać automatycznej weryfikacji na podstawie danych w rejestrach publicznych i danych zgromadzonych m.in. przez banki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajową Administrację Skarbową czy Ministra Finansów.

Kwota subwencji i warunki umorzenia

Kwota wysokości subwencji finansowej uzależniona jest od wielkości przychodów ze sprzedaży w 2019 roku oraz skali spadków przychodów i może wynieść maksymalnie 3,5 mln PLN na podmiot. Co istotne zgodnie z Tymczasowymi Ramami Pomocy określonymi w Komunikacie KE z dnia 19 marca 2020 r., maksymalna kwota pomocy publicznej wynosi 800 tys. EUR na przedsiębiorstwo, przy czym przez przedsiębiorstwo należy rozumieć grupę podmiotów w przypadku podmiotów powiązanych. Zatem w ich przypadku, w ww. limicie należy uwzględnić wcześniejszą pomoc publiczną otrzymaną w ramach sekcji 3.1. Komunikatu Komisji przez samego beneficjenta, jak również przez podmioty powiązane.

Subwencja powinna być przeznaczona na pokrycie kosztów bieżącej działalności, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego podmiotu (zakaz akwizycji) oraz płatności do właściciela, osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa. Istnieje natomiast możliwość wykorzystania środków na przedterminową spłatę kredytów (nie więcej niż 25 proc. subwencji).

Subwencja ma być nieoprocentowana.

Otrzymana przez przedsiębiorcę subwencja może być umorzona do wysokości 75 proc. na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

  • 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności,
  • 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży,
  • 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Szczegółowe warunki finansowania, zakres zobowiązań Beneficjentów oraz zasady i warunki zwrotu przez Beneficjenta lub częściowego zwolnienia Beneficjenta z obowiązku zwrotu, będą określone w Umowie Subwencji Finansowej zawieranej pomiędzy Beneficjentem i PFR.

Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm

Wciąż oczekiwana jest zgoda Komisji Europejskiej w zakresie Tarczy Finansowej PFR dla Dużych Firm.

Zgodnie z informacjami PFR w tym zakresie złożone zostały dwie odrębne notyfikacje – dla finansowania preferencyjnego i finansowania kapitałowego.

Zatem informacje dostępne o Programie w zakresie Tarczy Finansowej dla Dużych Firm mogą jeszcze ulegać zmianom.

Na ten moment zauważamy, że w warunkach Programu nastąpiła zmiana co do warunku rezydencji podatkowej Beneficjenta Programu oraz Beneficjenta Rzeczywistego, analogiczna jak w stosunku do MŚP oraz przewidziana została możliwość korzystania z Tarczy Finansowej dla Dużych Firm przez niektóre MŚP, przy czym skorzystanie z Programu dla MŚP ma wyłączać dostęp do Programu na warunkach dla Dużych Firm i odwrotnie.

Nasze wsparcie

KPMG oferuje wsparcie w zakresie możliwości zakwalifikowania się do Programu dla MŚP lub dla Dużych Firm, w szczególności w zakresie ustalenia wielkości przedsiębiorcy oraz spełnienia pozostałych warunków, jak również w zakresie badania dopuszczalnych limitów pomocy publicznej w przypadku danego przedsiębiorcy.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie