Tax Alert: Kolejna nowelizacja przepisów o tzw. „Tarczy Antykryzysowej” przyjęta przez Sejm

Nowelizacja Tarczy Antykryzysowej przyjęta przez Sejm

30 kwietnia 2020 r. na posiedzeniu Sejmu przyjęta została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Przyjęta przez Sejm ustawa będzie obecnie rozpatrywana przez Senat. W Alercie prezentujemy przegląd istotnych zmian zawartych w jej regulacjach.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Rozszerzenie zwolnienia ze składek ZUS dla samozatrudnionych

Ustawa rozszerza zakres zwolnienia z opłacania składek ZUS dla osób opłacających je na własne ubezpieczenie, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., jeżeli ich dochód z tej działalności w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7.000 zł.

Uchylenie przepisów o zawieszeniu biegu terminów

Ustawa uchyla również przepisy o zawieszeniu biegu terminów zawarte w regulacjach dotyczących przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19.

Zgodnie z Ustawą terminy w postępowaniach (m.in. w postępowaniach administracyjnych, sądowo-administracyjnych czy w postępowaniach przed sądami powszechnymi), których bieg uległ wstrzymaniu lub zawieszeniu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu skutkom pandemii mają rozpocząć się lub wznowić swój bieg w terminie 7 dni od dnia wejścia Ustawy w życie.

Ustawa dopuszcza także w trakcie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, a także po upływie roku od ich ustania, możliwość przeprowadzenia rozpraw przed sądami powszechnymi oraz sądowo-administracyjnymi z użyciem urządzeń pozwalających na porozumiewanie się na odległość z bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

Rozszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego

Krąg podmiotów uprawnionych do tzw. świadczenia postojowego ma obejmować przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej przed 1 lutego 2020 r.).

Przedłużenie terminu na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej

Przedłużeniu do 1 czerwca 2020 r. ma również ulec termin na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej. Wprowadzono również delegację dla Ministra Finansów do wydania rozporządzenia o zaniechaniu poboru odsetek za zwłokę od wpłaconej po terminie daniny solidarnościowej.

Opłata od serwisów VOD

Ustawa wprowadza opłatę od podmiotów dostarczających audiowizualną usługę medialną na żądanie (tzw. serwisy VOD) na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w wysokości 1,5 proc. przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Zwiększenie kwoty wolnej od egzekucji

Ustawa zwiększa także wysokość kwoty wynagrodzenia za pracę wolnej od egzekucji, jeżeli z powodu podjętych na terytorium Polski działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 pracownikowi zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu – o 25 proc. na każdego członka rodziny, który nie uzyskuje dochodów i pozostaje na utrzymaniu pracownika.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

W Ustawie doprecyzowano również, iż w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, w wydawanych na podstawie Ordynacji podatkowej zaświadczeniach o niezaleganiu, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności może zostać objęta tym zaniechaniem poboru odsetek.

Przyjęta przez Sejm Ustawa będzie obecnie rozpatrywana przez Senat.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie