Tax Alert: Wsparcie przedsiębiorstw w kryzysie – Tarcza Finansowa

Wsparcie przedsiębiorstw w kryzysie – Tarcza Finansowa

8 kwietnia 2020 r. Premier RP Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej przedstawił główne założenia Tarczy Finansowej – nowych instrumentów wsparcia finansowego, z którego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy odczuwający skutki kryzysu spowodowanego przez COVID-19.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

Program pomocowy będzie realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w ramach stworzonej przez rząd „Tarczy antykryzysowej”. „Tarcza finansowa” to Program o wartości 100 mld zł, którego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce. Program skierowany jest do około 670 tys. polskich przedsiębiorców i obejmie zarówno mikrofirmy, małych i średnich, jak i dużych przedsiębiorców.

Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Dla mikro, małych i średnich firm podstawowym instrumentem wsparcia finansowego będzie subwencja zwrotna, z możliwością umorzenia do 75 proc. subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy (oraz zanotowania straty na sprzedaży – w przypadku małych i średnich firm).

Głównymi warunkami, by zakwalifikować się do Programu są:

  • odpowiedni poziom zatrudnienia (1-9 pracowników w przypadku mikro, 10-249 w przypadku małych i średnich);
  • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;
  • co do zasady – warunek polskiej rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego (więcej o tym warunku w sekcji „Beneficjent Programu”).

Za pracowników uważa się nie tylko osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale także osoby współpracujące, które na dzień 31 grudnia 2019 r. zostały zgłoszone do ubezpieczenia społecznego przez przedsiębiorcę. Osoby samozatrudnione nie będą spełniały definicji Pracownika.

Wsparcie dużych przedsiębiorców

„Tarcza finansowa” zakłada, że dla dużych przedsiębiorców finansowanie będzie udzielane na bazie indywidualnej analizy finansowej i może mieć formę:

  • finansowania płynnościowego w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat z opcją przedłużenia o rok – o wartości nawet do 1 mld zł;
  • finansowania preferencyjnego w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia – o wartości do 750 mln zł na podmiot;
  • finansowania inwestycyjnego w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej – o wartości do 1 mld zł na podmiot.

Duzi przedsiębiorcy będą również zobowiązani do spełnienia określonych warunków, w tym odnoszących się do poziomu zatrudnienia oraz rezydencji podatkowej beneficjenta rzeczywistego.

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa.

Procedura

Zgodnie z zapowiedziami PFR stosować będzie możliwie uproszczoną i zautomatyzowaną procedurę przyznawania finansowania, która będzie realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

W przypadku dużych przedsiębiorców została już uruchomiona możliwość składania wniosków podmiotom zainteresowanym otrzymaniem wsparcia poprzez stronę Polskiego Funduszu Rozwoju [link].

W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców „Tarcza finansowa” będzie obsługiwana w ramach bankowości elektronicznej przez wybrane banki i ma być udostępniona jeszcze w kwietniu.

Pomoc publiczna

„Tarcza finansowa” z wyłączeniem finansowania PFR udzielanego na zasadach rynkowych, będzie stanowić pomoc państwa, której zgodność z rynkiem wewnętrznym zostanie oceniona i zatwierdzona przez Komisję Europejską na podstawie art. 107 ust.3 lit. b TFEU (Dz.U.2004.90.864/2, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony). W przypadku „Tarczy finansowej” dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw odpowiednia notyfikacja została wysłana do KE w zeszłym tygodniu. Analogicznej notyfikacji będzie wymagało również wsparcie dla dużych przedsiębiorców przyznawane na warunkach preferencyjnych.

Beneficjent Programu

Co istotne warunki Programu przewidują, iż beneficjent rzeczywisty  korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu, powinien posiadać rezydencję podatkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczać podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przewiduje się odstępstwo od tej zasady w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia w ramach Programu lub w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych – od akceptacji dodatkowych zobowiązań np. inwestycyjnych, na podstawie indywidualnej zgody PFR.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej PFR pojęcie beneficjenta rzeczywistego powinno być rozumiane tak jak na gruncie ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2019, poz. 1115 – Ustawa AML).

W świetle powyższego, pomimo przesunięcia w ramach „Tarczy antykryzysowej” terminu na zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do właściwego rejestru, polskie firmy będą musiały dokonać identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i ustalić jego rezydencję podatkową, jeśli będą zamierzały skorzystać ze wsparcia finansowego z PFR.

Nasze wsparcie

KPMG współpracuje z firmami w zakresie prawidłowego określenia beneficjentów rzeczywistych.

Na podstawie dotychczasowych informacji, prawidłowe określenie Beneficjenta Rzeczywistego będzie dla firm kluczowe celem określenia możliwości uzyskania wsparcia.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs