Tax Alert: Ustawa nowelizująca „Tarczę antykryzysową” skierowana do podpisu Prezydenta

Nowelizacja Tarczy skierowana do podpisu Prezydenta

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Sejm po przyjęciu części poprawek Senatu uchwalił Ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: „Ustawa”). Ustawa stanowi nowelizację tzw. „Tarczy antykryzysowej”, a także wprowadza do ustawy o systemie instytucji rozwoju instrumenty dotyczące tzw. „Tarczy finansowej”.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

„Tarcza finansowa”

„Tarcza finansowa” to zgodnie z przedstawionymi przez rząd założeniami, program pomocowy, który będzie realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR), polegający na wsparciu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w postaci subwencji zwrotnych z możliwością umorzenia do 75 proc. subwencji, a dla dużych przedsiębiorców w postaci finansowania płynnościowego, finansowania preferencyjnego lub finansowania inwestycyjnego.

Zgodnie z wypowiedziami szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zasadnicze elementy „Tarczy finansowej” nie wymagają zmian legislacyjnych. Wsparcie w jej ramach udzielane ma być na podstawie ustawy o systemie instytucji rozwoju. Ustawa wprowadziła w niej jednak pewne zmiany, w celu dostosowania do potrzeb „Tarczy finansowej”.

Przede wszystkim w celu uzyskania przez PFR środków na wsparcie przedsiębiorców, Ustawa umożliwia emitowanie przez PFR gwarantowanych przez Skarb Państwa obligacji na rynku krajowym i zagranicznym.

Zgodnie z Ustawą, środki pochodzące z udzielonego przedsiębiorcom wsparcia finansowego nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej, chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z naruszeniem zasad, na których udzielono danemu przedsiębiorcy takiego wsparcia.

Wsparcie w ramach „Tarczy finansowej” udzielane będzie również na podstawie składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczeń, wymaganych do ustalenia przez PFR możliwości objęcia przedsiębiorcy wsparciem finansowym.

Zmiany w zakresie ZUS

Ustawa rozszerza krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać ze wsparcia w zakresie składek ZUS należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Zgodnie z Ustawą płatnicy składek, którzy

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

- zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych będą mogli wnioskować o całkowite zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Z kolei płatnicy składek, którzy

  • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,
  • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.,

- zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych będą mogli wnioskować o zwolnienie z opłacania 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Do Ustawy wprowadzono także poprawkę, zgodnie z którą, przychody z tytułu powyższego wsparcia nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Co istotne, zgodnie z poprawką wprowadzoną do Ustawy, powyższe zwolnienia dotyczyć będą również należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. także wówczas gdy należności te zostały opłacone. Opłacone należności z tytułu składek za marzec 2020 r. będą wówczas podlegać zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. 

Pomoc publiczna

Ustawa precyzuje również, że wsparcie udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19 (np. odroczenie terminów płatności podatków, rozłożenie ich płatności na raty czy umorzenie zaległości podatkowych) – zgodne z warunkami zawartymi  w Komunikacie Komisji Europejskiej „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” (2020/C 91 I/01), stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Zmiany w zakresie Podatkowych Grup Kapitałowych (PGK)

Ustawa modyfikuje także regulacje dotyczące PGK. Przewiduje ona, że jeżeli podatnik w 2020 r. poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 to warunki braku zaległości podatkowych w spółkach tworzących PGK, a także współczynnika udziału dochodów w przychodach PGK w wysokości 2 proc., uznaje się za spełnione – co oznacza, że PGK, która nie spełni z powyższego powodu warunków braku zaległości podatkowych oraz rentowności, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

Kwoty dla organizacji pożytku publicznego

Ustawa uzupełnia regulacje dotyczące przekazywania 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego w zeznaniach rocznych PIT złożonych po 30 kwietnia 2020 r.

Zgodnie z nowymi przepisami, 1 proc. podatku można będzie przekazać również w zeznaniu podatkowym złożonym do dnia 1 czerwca 2020 r. albo w korekcie tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r.

Terminy dotyczące cen transferowych

W Ustawie przedłużono również terminy dotyczące cen transferowych – dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. Dla takich podmiotów, termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony do 30 września 2020 r., a termin na dołączenie do dokumentacji lokalnej grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. master file) do 31 grudnia 2020 r.

Bieg terminów procesowych

Ustawa wprowadza również poprawkę do regulacji dotyczącej zawieszenia biegu terminów procesowych, zgodnie z którą w okresie stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego organ, sąd lub podmiot, prowadzący odpowiednio postępowanie lub kontrolę, może wyznaczyć stronie termin do dokonania czynności lub zarządzić bieg terminu określonego ustawą z możliwością określenia go na czas dłuższy, niż przewidziany ustawą, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego.

Pozostałe zmiany w obszarze podatkowym

Ustawa przewiduje także:

  • wyłączenie z opodatkowania PIT i CIT przychodu z tytułu umorzenia pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców przewidzianej w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • zwolnienie z PCC sprzedaży i zamiany walut wirtualnych,

oraz możliwość określania przez rady gmin zwolnień w zakresie podatku od nieruchomości, czy przedłużenia terminu płatności rat na podatek od nieruchomości określonym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, jeśli ich płynność uległa pogorszeniu w związku z COVID-19.

Obecnie Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt: mampytanie@kpmg.pl

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs