Tax Alert: Pakiety pomocowe dla przedsiębiorców oferowane przez Gminy i Miasta – podatki i opłaty lokalne

Tax Alert: Pakiety pomocowe dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami koronawirusa COVID-19, mogą na czas trwania stanu epidemii ubiegać się o ulgi w ramach pakietów pomocowych oferowanych przez Gminy i Miasta, w tym o zwolnienie z podatku od nieruchomości po podjęciu przez Gminę, Miasto stosownej uchwały.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, Gminy i Miasta chcąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom dają im możliwość skorzystania z pakietów pomocowych.

Zawieszenie w płaceniu czynszu, odroczenie podatku od nieruchomości, podatku leśnego, rolnego, od środków transportowych lub opłat za dzierżawę terenu, rozłożenie tych opłat na raty i umorzenie odsetek od nich – między innymi w tych tematach przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie Gmin i Miast w związku z epidemią koronawirusa. 

Pomoc w spłacie zobowiązań udzielana jest na podstawie istniejących przepisów w trybie art. 67a Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika.

Z dniem 31 marca 2020 r. wszedł w życie pakiet ustaw w ramach tzw. „Tarczy antykryzysowej”, który wprowadza nowe rozwiązania.

Pierwsze z tych rozwiązań umożliwia Gminom wprowadzenie za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Drugie z rozwiązań umożliwia natomiast przedłużenie, w drodze uchwały Rady Gminy, terminów płatności rat podatku od nieruchomości – nie dłużej niż do 30 września bieżącego roku. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczyć będzie raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

Rozwiązania „Tarczy antykryzysowej” przesunęły również terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do dnia 30 czerwca 2020 r. Termin ten może zostać przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów.

O co można się ubiegać?

 • odroczenie terminu płatności od 3 do 6 miesięcy lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
 • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami;
 • umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej;
 • zwolnienie z podatku od nieruchomości za część 2020 r. 

Kto może się ubiegać o pomoc?

 • przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia;
 • prowadzący handel detaliczny;
 • lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii.

Udzielenie wsparcia w spłacie zobowiązań nastąpi w ramach pomocy de minimis. Natomiast zwolnienie z podatku od nieruchomości, jak wskazuje przepis „Tarczy antykryzysowej”, stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce. Szczegóły dotyczące zwolnienia, tryb jak i podmioty uprawnione zostaną określone przez Gminę, Miasto.

W celu skorzystania z ulg niezbędne jest dostarczenie wymaganych dokumentów i uzasadnienia. W szczególności należy podać istotne zmiany w prowadzonej działalności gospodarczej, które nastąpiły od momentu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego.

Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. W przypadku gdy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nadal będzie trudna, mimo przyznanej ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem.

Obecnie pakiety pomocowe oferują, m.in.: Wrocław, Świdnica, Gliwice, Łódź, Szczecin, Gdańsk, Bydgoszcz. Zakres pomocy i formalności może się różnić w poszczególnych Gminach/Miastach. Kolejne pakiety pomocowe są opracowywane również przez inne miasta.

Dodatkowe oszczędności

Nowelizacja przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, indywidualne interpretacje Gmin i Miast, jak również modyfikacja definicji w Prawie budowlanym wprowadziły szereg niejasności, co do kwalifikacji obiektów i zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Z tego powodu wielu przedsiębiorców obecnie nieprawidłowo ujmuje w podatku od nieruchomości swoje obiekty, często zawyżając kwotę zobowiązania podatkowego, pomijając możliwe do zastosowania oszczędności i ulgi.

W obecnych okolicznościach, każdy z przedsiębiorców powinien rozważyć przeprowadzenie przeglądu obiektów deklarowanych do podatku od nieruchomości za lata 2015-2020.

Jak możemy pomóc?

Przedsiębiorcom chętnym do skorzystania z pakietów pomocowych oferowanych przez Gminy i Miasta oferujemy pełne wsparcie w:

 • zgromadzeniu dokumentacji i ocenie możliwości uzyskania wsparcia;
 • przygotowaniu wniosków wraz z uzasadnieniem;
 • przygotowaniu niezbędnych korekt deklaracji podatkowych;
 • reprezentowaniu przedsiębiorcy w kontaktach z Gminą, Miastem.

Proponujemy również przeprowadzenie wewnętrznego audytu w zakresie podatku od nieruchomości, którego głównym celem będzie identyfikacja kolejnych oszczędności.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami oferowanych pakietów pomocowych i zakresem naszego wsparcia, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs