Tax Alert: Wsparcie dla przedsiębiorców na podstawie Ustawy antykryzysowej – dopłaty do wynagrodzeń

Wsparcie dla przedsiębiorców – dopłaty do wynagrodzeń

Sejm przyjął ustawę antykryzysową. KPMG przedstawia wprowadzane na mocy Ustawy formy wsparcia finansowego dla przedsiębiorców.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Tax Alert

28 marca 2020 r. Sejm przyjął Ustawę o zmianie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych Ustaw (dalej: „Ustawa”).

W serii alertów KPMG przedstawia wprowadzane na mocy Ustawy formy wsparcia finansowego dla przedsiębiorców. Poniżej omawiamy pierwszy z instrumentów wsparcia – dostępny dla wszystkich przedsiębiorców (zarówno dużych, jak i z sektora MŚP) spełniających opisane niżej kryteria.

Dopłaty z FGŚP

Ustawa wprowadza możliwość ubiegania się o przyznanie świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) obejmującego dopłaty do wynagrodzeń pracowników wraz z naliczanymi od tych wynagrodzeń składkami na ubezpieczenia społeczne (należnymi od pracodawcy).

Podmioty uprawnione

Z omawianego wsparcia mogą skorzystać, co do zasady, wszyscy przedsiębiorcy bez względu na wielkość obrotów i liczbę zatrudnianych pracowników.

Warunkiem jest zaistnienie spadku obrotów gospodarczych w następstwie epidemii COVID-19, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym o:

 • nie mniej niż 15 proc., obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 2020 roku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego; lub
 • nie mniej niż 25 proc., obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca w 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Ponadto z dopłat może skorzystać wyłącznie przedsiębiorca, który:

 • nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. (lub korzysta z określonych przez przepisy możliwości wydłużenia terminów spłaty tych zaległości);
 • wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Zakres wsparcia

Dopłaty z FGŚP będą dotyczyły pracowników objętych:

 • przestojem ekonomicznym (okres niewykonywania obowiązków z przyczyn niedotyczących pracownika pozostającego w gotowości do pracy).

W ramach omawianego instrumentu wsparcia, pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca może wypłacić wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50 proc. Nie może ono być jednak niższe niż minimalne wynagrodzenie (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy) – w 2020 r. jest to 2.600 zł brutto w odniesieniu do pełnego etatu.

Wynagrodzenie pracownika może zostać dofinansowywane z FGŚP w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, tj. maksymalnie do kwoty 1.300 zł brutto.

 • obniżonym wymiarem czasu pracy.

Na podstawie wprowadzanych przepisów przedsiębiorca będzie mógł obniżyć wymiar czasu pracy pracowników o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu. Wynagrodzenie pracownika nie może jednak z tego powodu być niższe niż minimalne wynagrodzenie (z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, tj. 2.080 zł brutto dla 8/10 etatu).

Wynagrodzenie pracownika może zostać dofinansowywane z FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia z obniżonego etatu, nie więcej jednak niż (40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS) Na podstawie danych prognozowanych za pierwszy kwartał 2020 r., kwota limitu dofinansowania do wynagrodzenia będzie wynosiła 2.090,80 zł brutto.

Oba ww. rodzaje wsparcia nie przysługują w stosunku do pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (około 15,6 tys. zł brutto).

Wparcie obejmie zarówno pracowników zatrudnionych na umowie o pracę jak i osoby wykonujące obowiązki na podstawie umów o pracę nakładczą, umowę zlecenia i inne podobne umowy o świadczenie usług.

Jak uzyskać dopłaty

W celu uzyskania wsparcia konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku, zawierającego szereg danych i oświadczeń przedsiębiorcy.

Przed złożeniem wniosku konieczne jest zawarcie porozumienia między pracodawcą, a organizacjami związkowymi albo przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów

porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy). Pracodawca musi przekazać kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Co istotne zgodnie z założeniami, omawiane dofinansowanie z FGŚP nie będzie zaliczane do limitu pomocy de minimis i innych limitów pomocowych.

Omawiane wsparcie ma przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Ustawa przewiduje możliwość przedłużenia tego okresu na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.

Etap prac legislacyjnych

Ustawa w chwili obecnej nie ma jeszcze mocy obowiązującej. Znajduje się aktualnie na etapie prac w Senacie.

Wejście w życie omówionych regulacji planowane jest na dzień ogłoszenia Ustawy.

Jak możemy pomóc

Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem możliwości skorzystania przez Państwa firmę z wprowadzanych rozwiązań, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Oferujemy Państwu pełne wsparcie w zakresie, w szczególności:

 • analizy warunków przewidzianych w Ustawie i ich spełnienia przez Państwa firmę;
 • analizy pozostałych dostępnych form wsparcia w ramach Ustawy oraz innych dostępnych mechanizmów;
 • wyboru najkorzystniejszej formy dofinansowania;
 • wprowadzenia zmian w warunkach i trybie wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • zawarcia porozumienia z reprezentantami pracowników i zawiadomienia o nim;
 • złożenia wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi oświadczeniami załącznikami.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs