Tax Alert: Projekt ustawy w ramach „Tarczy antykryzysowej” w związku z pandemią COVID-19 – kwestie podatkowe

Tax Alert: „Tarcza antykryzysowa” – kwestie podatkowe

21 marca 2020 r. został przekazany do konsultacji wstępny projekt ustawy mającej stanowić implementację „Tarczy antykryzysowej”. Zgodnie z zapowiedziami projekt ma być procesowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu w trybie ekspresowym. Jednak w związku z licznymi uwagami opozycji, w tym uwagi dotyczące dopisania do projektu przepisów o odroczeniu wyborów prezydenckich nie jest wykluczone, że proces uchwalania ustawy wydłuży się.

1000
Zespół zarządzania wiedzą w departamencie podatkowym

TaxKM@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail
tax alert

Projekt ustawy w ramach „Tarczy antykryzysowej” zawiera następujące propozycje:

 1. możliwość odliczenia „wstecz” straty od dochodu
 2. możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od płacenia zaliczek w formie uproszczonej
 3. zwolnienie za stosowanie tzw. ulgi na złe długi
 4. możliwość odliczenia od podatku PIT i CIT wsparcia przekazanego na przeciwdziałanie pandemii
 5. przedłużenie terminu poboru zaliczek na podatek PIT
 6. przedłużenie terminu zapłaty tzw. podatku minimalnego od nieruchomości
 7. przesunięcie wejścia w życie nowej struktury JPK-V7M
 8. wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R
 9. wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy
 10. przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT
 11. zawieszenie od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych
 12. zniesienie opłaty prolongacyjnej
 13. zwolnienie pożyczek z podatku PCC
 14. zwolnienie ze składek ZUS i KRUS

Odliczenie „wstecz” straty od dochodu

Zgodnie z zapowiedziami projekt przewiduje umożliwienie podatnikom PIT i CIT odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności uzyskanego w zeznaniu CIT-8 za 2019 r. (poprzez jego korektę). Odliczenie będzie jednak możliwe jedynie do 5 mln zł straty i dotyczyć będzie tylko tych podatników, którzy uzyskają w 2020 r. przychody co najmniej 50 proc. niższe niż uzyskane w 2019 r.

Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej

Zgodnie z projektem tzw. mali podatnicy (wartość sprzedaży brutto do 1,2 mln EUR), którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę opłacania zaliczek, jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, będą mogli zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r.

Zwolnienie ze stosowania tzw. ulgi na złe długi

Projekt zakłada również zwolnienie z obowiązku zwiększania dochodów przez dłużnika z powodu braku zapłaty zobowiązania w terminie 90 dni od dnia upływu terminu płatności za okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., jeżeli podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii, a jego przychód w tym okresie był o co najmniej 50 proc. niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku podatkowego.

Wsparcie przekazane na przeciwdziałanie pandemii

W projekcie przewidziano także możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku PIT i CIT darowizn (pieniężnych lub rzeczowych) przekazanych na przeciwdziałanie pandemii podmiotom wykonującym działalność leczniczą, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

Zwolnieniu od podatku dochodowego będą natomiast podlegać otrzymane przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w 2020 r. przychody z tytułu: wsparcia gwarancyjnego, dopłat do kredytów oraz dopłat do oprocentowania kredytów, przyznane na podstawie ustawy, a w PIT dodatkowo tzw. świadczenie przestojowe.

Przesunięcia terminów

Projekt zawiera również szereg przesunięć terminów, w tym m.in.:

 • w przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego a także świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście oraz z tytułu praw majątkowych, obowiązek przekazania pobranych zaliczek na rachunek urzędu skarbowego podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r., jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
 • przedłużenie terminu zapłaty tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych za miesiące marzec-maj 2020 r. na 20 lipca 2020 r. (o ile podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne pandemii i uzyskał co najmniej 50 proc. niższe przychody niż za poprzednie miesiące);
 • przesunięcie wejścia w życie z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r. nowej struktury JPK-V7M;
 • przesunięcie terminu na wpisywanie danych firm zarejestrowanych w KRS przed 13 października 2019 r. do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych na 13 lipca 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych TP-R do 30 września 2020 r. – jednak tylko dla podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT (z 3 dni do 14 dni);
 • przesunięcie wejścia w życie przepisów o nowej matrycy podatku VAT z 1 kwietnia 2020 r. na 1 lipca 2020 r.;
 • zawieszenie od 31 marca do 30 czerwca 2020 r. terminów dotyczących raportowania schematów podatkowych (za wyjątkiem schematów transgranicznych).

Zniesienie opłaty prolongacyjnej

Projekt przewiduje również zniesienie tzw. opłaty prolongacyjnej w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii i w okresie 30 dni po jego odwołaniu. Przy czym zniesienie to nie będzie dotyczyć podatków lokalnych.

Zwolnienie z PCC dla pożyczek

Zgodnie z projektem zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych podlegać będą umowy pożyczki zawierane do dnia 31 sierpnia 2020 r., jeżeli biorącym pożyczkę jest przedsiębiorca, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Składki ZUS i KRUS

Zgodnie z zapowiedziami Prezydenta projekt ma zostać również uzupełniony o kwestie zwolnienia ze składek ZUS na 3 miesiące samozatrudnionych, zleceniobiorców oraz mikrofirm do 9 zatrudnionych, jeśli ich przychody spadły o 50 proc., a także zwolnienie ze składek KRUS na podobnych warunkach.

Dalszy przebieg

Zgodnie z zapowiedziami projekt ma być procesowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu w trybie ekspresowym. Jednak w związku z  licznymi uwagami opozycji, w tym uwagi dotyczące dopisania do projektu przepisów o odroczeniu wyborów prezydenckich nie jest wykluczone, że proces uchwalania ustawy wydłuży się.

Jeżeli są Państwa zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

 • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
 • kpmg.emailUs